Skip to main content

Bg. 7.7

Verš

mattaḥ parataraṁ nānyat
kiñcid asti dhanañ-jaya
mayi sarvam idaṁ protaṁ
sūtre maṇi-gaṇā iva

Synonyma

mattaḥ — nado Mnou; para-taram — vyššie; na — nie; anyat kiñcit — hocičo; asti — je; dhanañjaya — ó, dobyvateľ bohatstva; mayi — na Mne; sarvam — všetko, čo jestvuje; idam — toto; protam — navlečené; sūtre — na šnúre; maṇi-gaṇāḥ — perly; iva — ako.

Překlad

Ó, Dhanañjaya, niet nič vyššieho nado Mnou. Všetko na Mne spočíva ako perly navlečené na šnúre.

Význam

Spor, či je Najvyššia Absolútna Pravda osobná či neosobná, je bežný. Bhagavad-gītā však nezvratne dokazuje, že Absolútna Pravda je Śrī Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť. Túto skutočnosť potvrdzujú mnohé verše. Predovšetkým je tu zdôraznené, že Absolútna Pravda je osoba. Potvrdzuje to aj Brahma-saṁhitā (5.1): īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇa sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. „Najvyššia Absolútna Pravda je Najvyšší Pán, Śrī Kṛṣṇa, Govinda, ktorý je prvotným Pánom a zdrojom všetkých radostí. Jeho podoba je večná, plná poznania a blaženosti.“ Tieto autoritatívne výroky nemôžu nechať nikoho v pochybnostiach o tom, že Absolútna Pravda je Najvyššia Osoba, príčina všetkých príčin. Impersonalisti obyčajne stavajú svoje argumenty na vedskom výroku, ktorý je vyjadrený vo Śvetāśvatara Upaniṣade (3.10): tato yad uttarataraṁ tad arūpam anāmayam/ ya etad vidur amṛtās te bhavanti athetare duḥkham evāpiyanti. „Prvou bytosťou hmotného vesmíru je Brahmā, najvyšší zo všetkých polobohov, ľudí a zvierat. Nad Brahmom je však Transcendencia, ktorá nemá žiadnu hmotnú podobu a je bez akéhokoľvek hmotného znečistenia. Kto túto Transcendenciu spozná, stane sa tiež transcendentálnym. No kto Ju nezrealizuje, bude sa i naďalej trápiť v hmotnom svete.“

V tomto verši kladú impersonalisti veľký dôraz na slovo arūpam. Slovo arūpam však v tomto verši neznamená „neosobný, bez tvaru“. Len naznačuje, že Absolútna Pravda nemá žiadnu hmotnú podobu, pretože Jej podoba je večná, plná poznania a blaženosti, ako to opisuje vyššie citovaný verš z Brahma-saṁhity. Potvrdzujú to aj ďalšie verše vo Śvetāśvatara Upaniṣade (3.8-9):

vedāham etaṁ puruṣaṁ mahāntam
āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt
tam eva viditvāti mṛtyum eti
nānyaḥ panthā vidyate ’yanāya
yasmāt paraṁ nāparam asti kiñcid
yasmān nāṇīyo no jyāyo ’sti kiñcit
vṛkṣa iva stabdho divi tiṣṭhaty ekas
tenedaṁ pūrṇaṁ puruṣeṇa sarvam

„Poznám Najvyššiu Božskú Osobnosť, ktorá je povznesená nad všetku temnotu. Iba ten, kto Ju pozná, sa môže vymaniť z kolobehu rodenia sa a smrti a dosiahnuť vyslobodenie vďaka poznaniu Najvyššej Božskej Osobnosti.

Žiadna pravda neprekoná Najvyššieho Pána, lebo On je absolútny. Je menší než najmenší a väčší než najväčší. Týči sa ako tichý strom a osvetľuje duchovný svet. Tak ako má strom rozkonárené svoje korene, tak aj On rozprestiera Svoje nespočetné energie.“

Z týchto dvoch veršov môžeme pochopiť, že Najvyššia Absolútna Pravda je Najvyššia Božská Osobnosť, ktorá je všadeprítomná vo Svojich mnohonásobných hmotných a duchovných energiách.