Skip to main content

VERŠ 27

ТЕКСТ 27

Verš

Текст

icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa
иччха̄-двеша-самуттхена
двандва-мохена бха̄рата
сарва-бхӯта̄ни саммохам̇
сарге йа̄нти парантапа

Synonyma

Пословный перевод

icchā — prianie; dveṣa — a nenávisť; samutthena — vzniká; dvandva — dualita; mohena — klam; bhārata — ó, potomok Bharatov; sarva — všetky; bhūtāni — živé bytosti; sammoham — v klame; sarge — pri narodení; yānti — idú; parantapa — ó, hubiteľ nepriateľov.

иччха̄ — из желания; двеша — и ненависти; самуттхена — возникающей; двандва — двойственной; мохена — иллюзией; бха̄рата — о потомок Бхараты; сарва — все; бхӯта̄ни — живые существа; саммохам — в иллюзию; сарге — во время рождения; йа̄нти — идут; парантапа — о покоритель врагов.

Překlad

Перевод

Ó, Bharatovec, hubiteľ nepriateľov, všetky živé bytosti sa rodia do sveta klamu a sú zmätené dualitou, ktorá vzniká z túžby a nenávisti.

О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти.

Význam

Комментарий

Skutočným postavením živej bytosti je podriadiť sa Najvyššiemu Pánovi, ktorý je čistým poznaním. Keď sa človek odvráti od čistého poznania, ovládne ho iluzórna energia, následkom čoho nemôže pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť. Iluzórna energia sa prejavuje v dualitách, ako napríklad túžba a nenávisť, ktoré spôsobujú, že nevedomý človek sa chce stotožniť s Najvyšším Pánom a závidí Kṛṣṇovi Jeho zvrchované postavenie. Čistí oddaní, ktorí nie sú oklamaní či znečistení túžbami a nenávisťou, chápu, že Śrī Kṛṣṇa sa zjavuje prostredníctvom Svojich vnútorných síl, zatiaľ čo ľudia oklamaní nevedomosťou a dualitami hmotného sveta si myslia, že Najvyššia Božská Osobnosť je stvorená hmotnými energiami. To je ich nešťastie. Pre takto oklamaných ľudí je typické, že ich ovplyvňujú pocty a poníženie, utrpenie a šťastie, mužnosť a ženskosť, dobro a zlo, radosť a bolesť atď. Myslia si: „To je moja žena, to je môj dom, som pánom tohto domu, som mužom tejto ženy.“ Takto pôsobí ilúzia duality a tí, ktorí sa ňou dajú oklamať, sú veľmi hlúpi a nedokážu pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť.

По своей изначальной, истинной природе каждое живое существо подвластно Верховному Господу, представляющему Собой чистое знание. Когда живое существо оказывается во власти иллюзии, которая отделяет его от чистого знания, оно становится рабом иллюзорной энергии и уже не способно постичь Верховную Личность Бога. Иллюзорная энергия проявляет себя в виде двойственности — желания и ненависти. Движимые желанием и ненавистью, невежественные люди желают сравняться с Верховным Господом и ненавидят саму мысль о том, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Чистые преданные, свободные от власти иллюзии и от скверны желания и ненависти, знают, что Господь Шри Кришна является в этот мир силой Своей внутренней энергии. Но те, кто ослеплен двойственностью и невежеством, считают Верховную Личность Бога порождением материальной энергии. В этом их беда. Под влиянием иллюзии такие люди мыслят в категориях двойственности: почета и бесчестья, счастья и горя, хорошего и плохого, удовольствия и боли. Одних они считают мужчинами, других — женщинами. «Это моя жена, это мой дом. Я хозяин в своем доме. Я муж этой женщины», — думают они. Таков мир двойственности. Введенные в заблуждение иллюзорной двойственностью, живые существа теряют способность здраво мыслить и не могут постичь Верховную Личность Бога.