Skip to main content

VERŠ 27

TEXT 27

Verš

Text

icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa
icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa

Synonyma

Synonyms

icchā — prianie; dveṣa — a nenávisť; samutthena — vzniká; dvandva — dualita; mohena — klam; bhārata — ó, potomok Bharatov; sarva — všetky; bhūtāni — živé bytosti; sammoham — v klame; sarge — pri narodení; yānti — idú; parantapa — ó, hubiteľ nepriateľov.

icchā — Verlangen; dveṣa — und Haß; samutthena — entstanden aus; dvandva — der Dualität; mohena — durch die Illusion; bhārata — o Nachkomme Bharatas; sarva — alle; bhūtani — Lebewesen; sammoham — in Täuschung; sarge — geboren; yānti — gehen; param-tapa — o Bezwinger der Feinde.

Překlad

Translation

Ó, Bharatovec, hubiteľ nepriateľov, všetky živé bytosti sa rodia do sveta klamu a sú zmätené dualitou, ktorá vzniká z túžby a nenávisti.

O Nachkomme Bharatas, o Bezwinger der Feinde, alle Lebewesen werden in Täuschung geboren, verwirrt von den Dualitäten, die aus Verlangen und Haß entstehen.

Význam

Purport

Skutočným postavením živej bytosti je podriadiť sa Najvyššiemu Pánovi, ktorý je čistým poznaním. Keď sa človek odvráti od čistého poznania, ovládne ho iluzórna energia, následkom čoho nemôže pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť. Iluzórna energia sa prejavuje v dualitách, ako napríklad túžba a nenávisť, ktoré spôsobujú, že nevedomý človek sa chce stotožniť s Najvyšším Pánom a závidí Kṛṣṇovi Jeho zvrchované postavenie. Čistí oddaní, ktorí nie sú oklamaní či znečistení túžbami a nenávisťou, chápu, že Śrī Kṛṣṇa sa zjavuje prostredníctvom Svojich vnútorných síl, zatiaľ čo ľudia oklamaní nevedomosťou a dualitami hmotného sveta si myslia, že Najvyššia Božská Osobnosť je stvorená hmotnými energiami. To je ich nešťastie. Pre takto oklamaných ľudí je typické, že ich ovplyvňujú pocty a poníženie, utrpenie a šťastie, mužnosť a ženskosť, dobro a zlo, radosť a bolesť atď. Myslia si: „To je moja žena, to je môj dom, som pánom tohto domu, som mužom tejto ženy.“ Takto pôsobí ilúzia duality a tí, ktorí sa ňou dajú oklamať, sú veľmi hlúpi a nedokážu pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť.

ERLÄUTERUNG: Es ist die wahre, wesensgemäße Stellung des Lebewesens, dem Höchsten Herrn, der reines Wissen ist, untergeordnet zu sein. Wenn man sich in Täuschung von diesem reinen Wissen trennen läßt, gerät man unter die Herrschaft der illusionierenden Energie und kann die Höchste Persönlichkeit Gottes nicht verstehen. Die illusionierende Energie manifestiert sich in der Dualität von Verlangen und Haß. Verlangen und Haß verleiten den unwissenden Menschen dazu, mit Kṛṣṇa eins werden zu wollen und Ihn als die Höchste Persönlichkeit Gottes zu beneiden. Die reinen Gottgeweihten, die nicht von Verlangen und Haß getäuscht und verunreinigt sind, verstehen, daß Śrī Kṛṣṇa durch Seine innere Energie erscheint, aber diejenigen, die von Dualität und Unwissenheit getäuscht sind, glauben, die Höchste Persönlichkeit Gottes sei von den materiellen Energien erschaffen worden. Das ist ihr Mißgeschick. Solche verblendeten Menschen leben bezeichnenderweise in Dualitäten wie Schmach und Ehre, Leid und Glück, Frau und Mann, Gut und Schlecht, Freude und Schmerz usw. und denken: „Dies ist meine Frau; dies ist mein Haus; ich bin der Besitzer dieses Hauses; ich bin der Ehemann dieser Frau.“ Dies sind alles Dualitäten, die aus Illusion entstehen, und diejenigen, die von diesen Dualitäten getäuscht werden, sind völlig verblendet und sind deshalb nicht in der Lage, die Höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen.