Skip to main content

VERŠ 2

VERSO 2

Verš

Texto

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate
jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

Synonyma

Sinônimos

jñānam — poznanie o hmotnom svete; te — tebe; aham — Ja; sa — s; vijñānam — duchovné poznanie; idam — toto; vakṣyāmi — vyjavím; aśeṣataḥ — bezo zvyšku; yat — ktoré; jñātvā — poznáš; na — nie; iha — tu (v tomto svete); bhūyaḥ — ďalej; anyat — nič viac; jñātavyam — poznateľné; avaśiṣyate — zostáva.

jñānam — conhecimento fenomenal; te — a você; aham — Eu; sa — com; vijñānam — conhecimento numenal; idam — este; vakṣyāmi — explicarei; aśeṣataḥ — na íntegra; yat — o qual; jñātvā — conhecendo; na — não; iha — neste mundo; bhūyaḥ — além disso; anyat — mais nada; jñātavyam — cognoscível; avaśiṣyate — resta.

Překlad

Tradução

Teraz ti bezo zvyšku vyjavím hmotné i duchovné poznanie, a keď si ho osvojíš, nebude už nič, čo by si mal poznať.

Agora, vou declarar na íntegra este conhecimento, tanto fenomenal quanto numenal. Conhecendo isto, não restará nada mais para você saber.

Význam

Comentário

Dokonalé poznanie znamená poznať hmotný i duchovný svet a ich zdroj. To je transcendentálne poznanie. Keďže Arjuna je Kṛṣṇov dôverný oddaný a priateľ, chce mu Kṛṣṇa vyjaviť toto poznanie. Na začiatku štvrtej kapitoly vysvetlil Śrī Kṛṣṇa to, čo tu opäť potvrdzuje: dokonalé poznanie možno získať jedine od Jeho čistého oddaného v priamej učeníckej postupnosti, začínajúcej samotným Kṛṣṇom. Preto musíme byť dostatočne múdri na to, aby sme spoznali prameň všetkého poznania, ktorý je príčinou všetkých príčin a jediným predmetom meditácie všetkých yogových systémov. Keď človek spozná príčinu všetkých príčin, dozvie sa o všetkom poznateľnom a nič mu nezostane neznáme. Vedy to potvrdzujú takto: kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3).

O conhecimento completo inclui o conhecimento acerca do mundo fenomenal, do espírito que o impulsiona e da fonte de ambos. Este conhecimento é transcendental. O Senhor quer explicar o sistema de conhecimento acima mencionado porque Arjuna é devoto e amigo íntimo de Kṛṣṇa. No início do Quarto Capítulo, o Senhor deu esta explicação e ela volta a ser confirmada aqui: o conhecimento completo só pode ser obtido pelo devoto do Senhor em direta sucessão discipular do Senhor. Portanto, deve-se ser bastante inteligente para conhecer a fonte de todo o conhecimento, que é a causa de todas as causas e o único objeto de meditação em todas as espécies de prática de yoga. Quando a causa de todas as causas se torna conhecida, então, tudo o que é cognoscível torna-se conhecido, e nada fica incógnito. Os Vedas (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3) dizem que kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti.