Skip to main content

VERŠ 2

TEXT 2

Verš

Tekst

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate
jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

Synonyma

Synoniemen

jñānam — poznanie o hmotnom svete; te — tebe; aham — Ja; sa — s; vijñānam — duchovné poznanie; idam — toto; vakṣyāmi — vyjavím; aśeṣataḥ — bezo zvyšku; yat — ktoré; jñātvā — poznáš; na — nie; iha — tu (v tomto svete); bhūyaḥ — ďalej; anyat — nič viac; jñātavyam — poznateľné; avaśiṣyate — zostáva.

jñānam — fenomenale (materiële) kennis; te — aan jou; aham — Ik; sa — met; vijñānam — spirituele kennis; idam — dit; vakṣyāmi — zal verklaren; aśeṣataḥ — volledig; yat — welke; jñātvā — wetend; na  — niet; iha — in deze wereld; bhūyaḥ — verder; anyat — iets anders; jñātavyam — kenbaar; avaśiṣyate — blijft over.

Překlad

Vertaling

Teraz ti bezo zvyšku vyjavím hmotné i duchovné poznanie, a keď si ho osvojíš, nebude už nič, čo by si mal poznať.

Ik zal je nu deze kennis, die zowel fenomenale (materiële) als spirituele kennis omvat, volledig verklaren. Heb je deze kennis eenmaal, dan zal er verder niets meer voor je te kennen zijn.

Význam

Betekenisverklaring

Dokonalé poznanie znamená poznať hmotný i duchovný svet a ich zdroj. To je transcendentálne poznanie. Keďže Arjuna je Kṛṣṇov dôverný oddaný a priateľ, chce mu Kṛṣṇa vyjaviť toto poznanie. Na začiatku štvrtej kapitoly vysvetlil Śrī Kṛṣṇa to, čo tu opäť potvrdzuje: dokonalé poznanie možno získať jedine od Jeho čistého oddaného v priamej učeníckej postupnosti, začínajúcej samotným Kṛṣṇom. Preto musíme byť dostatočne múdri na to, aby sme spoznali prameň všetkého poznania, ktorý je príčinou všetkých príčin a jediným predmetom meditácie všetkých yogových systémov. Keď človek spozná príčinu všetkých príčin, dozvie sa o všetkom poznateľnom a nič mu nezostane neznáme. Vedy to potvrdzujú takto: kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3).

Complete kennis omvat kennis van de fenomenale wereld, de ziel die eraan ten grondslag ligt en de bron van beide. Dit is transcendentale kennis. De Heer wil het bovenstaande kennissysteem uitleggen, omdat Arjuna een vertrouwelijke toegewijde en vriend van Hem is. Aan het begin van het vierde hoofdstuk werd dit al door de Heer uitgelegd en hier wordt het opnieuw bevestigd: alleen een toegewijde van de Heer die deel uitmaakt van de opeenvolging van discipelen, die bij de Heer begint, kan complete kennis krijgen. Men moet daarom intelligent genoeg zijn om de bron van alle kennis te begrijpen, die de oorzaak van alle oorzaken is en het enige object van meditatie in alle soorten van yogabeoefening. Wanneer de oorzaak van alle oorzaken gekend is, kan alles wat kenbaar is worden gekend en blijft niets onbekend. In de Veda’s (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3) staat: kasminn u bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati.