Skip to main content

VERŠ 2

TEXT 2

Verš

Tekst

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate
jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

Synonyma

Synonyms

jñānam — poznanie o hmotnom svete; te — tebe; aham — Ja; sa — s; vijñānam — duchovné poznanie; idam — toto; vakṣyāmi — vyjavím; aśeṣataḥ — bezo zvyšku; yat — ktoré; jñātvā — poznáš; na — nie; iha — tu (v tomto svete); bhūyaḥ — ďalej; anyat — nič viac; jñātavyam — poznateľné; avaśiṣyate — zostáva.

jñānam — den fænomenale viden; te — til dig; aham — Jeg; sa — med; vijñānam — numinøs viden; idam — denne; vakṣyāmi — vil forklare; aśeṣataḥ — til fulde; yat — hvilket; jñātvā — efter at have forstået; na — ikke; iha — i denne verden; bhūyaḥ — yderligere; anyat — noget andet; jñātavyam — som kan vides; avaśiṣyate — forbliver.

Překlad

Translation

Teraz ti bezo zvyšku vyjavím hmotné i duchovné poznanie, a keď si ho osvojíš, nebude už nič, čo by si mal poznať.

Jeg skal nu til fulde forklare denne viden for dig, både den fænomenale og den numinøse. Når du ved dette, er der intet mere for dig at vide.

Význam

Purport

Dokonalé poznanie znamená poznať hmotný i duchovný svet a ich zdroj. To je transcendentálne poznanie. Keďže Arjuna je Kṛṣṇov dôverný oddaný a priateľ, chce mu Kṛṣṇa vyjaviť toto poznanie. Na začiatku štvrtej kapitoly vysvetlil Śrī Kṛṣṇa to, čo tu opäť potvrdzuje: dokonalé poznanie možno získať jedine od Jeho čistého oddaného v priamej učeníckej postupnosti, začínajúcej samotným Kṛṣṇom. Preto musíme byť dostatočne múdri na to, aby sme spoznali prameň všetkého poznania, ktorý je príčinou všetkých príčin a jediným predmetom meditácie všetkých yogových systémov. Keď človek spozná príčinu všetkých príčin, dozvie sa o všetkom poznateľnom a nič mu nezostane neznáme. Vedy to potvrdzujú takto: kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3).

FORKLARING: Fuldstændig viden omfatter viden om den fænomenale verden, bevidstheden bag den og kilden til dem begge. Dét er transcendental viden. Herren vil gerne forklare det ovennævnte kundskabssystem, fordi Arjuna er Kṛṣṇas fortrolige hengivne og Hans ven. I begyndelsen af kapitel 4 blev denne forklaring givet af Herren, og her bliver det bekræftet igen: Fuldstændig viden kan kun fås fra Herrens hengivne, der kommer i en discipelrække direkte fra Herren. Man skal derfor være intelligent nok til at forstå, hvor al viden kommer fra, og hvem der er alle årsagers årsag og den eneste genstand for meditation i alle former for yoga. Når man kender alle årsagers årsag, bliver alt, der kan vides, forståeligt, og intet forbliver ukendt. Ifølge Vedaerne (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3), kasminn u bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati.