Skip to main content

VERŠ 6

TEXT 6

Verš

Текст

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
бандгур а̄тма̄тманас тасйа
йена̄тмаіва̄тмана̄ джітах̣
ана̄тманас ту ш́атрутве
вартета̄тмаіва ш́атру-ват

Synonyma

Послівний переклад

bandhuḥ — priateľom; ātmā — myseľ; ātmanaḥ — živej bytosti; tasya — jeho; yena — ktorú; ātmā — myseľ; eva — určite; ātmanā — živú bytosť; jitaḥ — podmanená; anātmanaḥ — pre toho, kto neovládol myseľ; tu — ale; śatrutve — pre nepriateľstvo; varteta — ostáva; ātmā eva — samotná myseľ; śatru-vat — ako nepriateľ.

бандгух̣—друг; а̄тма̄—розум; а̄тманах̣—живої істоти; тасйа—того; йена—ким; а̄тма̄—розум; ева—неодмінно; а̄тмана̄—живою істотою; джітах̣—переможений; анатманах̣—того, хто не може контролювати розум; ту—але; ш́атрутве—через ворожість; вартета—залишається; а̄тма̄ ева—сам розум; ш́атру-ват—як ворог.

Překlad

Переклад

Pre toho, kto si podmanil svoju myseľ, je táto najlepším priateľom, no pre toho, kto ju neovládol, je myseľ najväčším nepriateľom.

Для того, хто підкорив собі свій розум, він — найкращий друг. Але для того, хто не зміг цього зробити, розум залишається найзапеклішим ворогом.

Význam

Коментар

Účelom aṣṭāṅga-yogy je ovládnuť myseľ tak, aby sa stala priateľom, ktorý nám pomôže splniť poslanie ľudského života. Venovať sa yoge len tak pre zábavu, a nie kvôli ovládnutiu mysle je zbytočná strata času. Neovládnutá myseľ je najväčším nepriateľom človeka, lebo mu bráni doviesť jeho život k cieľu. Pre každú živú bytosť je prirodzené plniť príkazy niekoho nadriadeného. Dovtedy, kým naša myseľ zostane nepodmaneným nepriateľom, musíme slúžiť žiadostivosti, hnevu, lakomstvu, ilúzii atď. Len čo však svoju myseľ ovládneme, zatúžime sami slúžiť Najvyššej Božskej Osobnosti, nachádzajúcej sa v srdciach všetkých ako Paramātmā. Vykonávať pravú yogu znamená nájsť Paramātmu v srdci a konať pod Jej vedením. Avšak ten, kto vykonáva oddanú službu s mysľou uprenou na Kṛṣṇu, sa celkom prirodzene a bezvýhradne odovzdá vôli Najvyššieho Pána.

Мета занять восьмиступеневою йоґою полягає в тому, щоб опанувати розум і зробити його помічником у виконанні місії людського життя. Поки людина не опанувала свій розум, практика йоґи напоказ — це просто даремна трата часу. Хто не може контролювати свого розуму, той завжди живе в товаристві найзапеклішого ворога і нівечить своє життя, не досягаючи свого головного призначення. Коритися старшим — це природній обов’язок живої істоти. Доки розум залишатиметься непереможеним ворогом, людина буде змушена служити диктату хтивості, злостивості, захланності, ілюзії тощо. Але, перемігши свій розум, людина охоче віддає себе в розпорядження Бога-Особи, який перебуває в серці кожного у вигляді Парама̄тми. Заняття справжньою йоґою приводять до того, що людина помічає Наддушу всередині свого серця і починає виконувати Її накази. Той, хто безпосередньо звертається до свідомості Кр̣шн̣и, природним чином вручає себе Господу.