Skip to main content

VERŠ 30

ТЕКСТ 30

Verš

Текст

yo māṁ paśyati sarvatra
sarvaṁ ca mayi paśyati
tasyāhaṁ na praṇaśyāmi
sa ca me na praṇaśyati
йо ма̄м̇ паш́йати сарватра
сарвам̇ ча майи паш́йати
тасйа̄хам̇ на пран̣аш́йа̄ми
са ча ме на пран̣аш́йати

Synonyma

Пословный перевод

yaḥ — kto; mām — Mňa; paśyati — vidí; sarvatra — všade; sarvam — všetko; ca — a; mayi — vo Mne; paśyati — vidí; tasya — jemu; aham — Ja; na — nie; praṇaśyāmi — stratím; saḥ — on; ca — aj; me — Mne; na — nie; praṇaśyati — stratí.

йах̣ — который; ма̄м — Меня; паш́йати — видит; сарватра — всюду; сарвам — все; ча — и; майи — во Мне; паш́йати — видит; тасйа — для него; ахам — Я; на — не; пран̣аш́йа̄ми — буду потерян; сах̣ — он; ча — также; ме — для Меня; на — не; пран̣аш́йати — будет потерян.

Překlad

Перевод

Kto Ma vidí všade a všetko vidí vo Mne, tomu sa nikdy nestratím a on sa nikdy nestratí Mne.

Для того, кто видит Меня во всем сущем и все сущее во Мне, Я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для Меня.

Význam

Комментарий

Človek vedomý si Kṛṣṇu vidí Kṛṣṇu všade a všetko vidí v Kṛṣṇovi. Na prvý pohľad sa môže zdať, že vidí hmotnú prírodu ako rôzne individuálne prejavy, no v skutočnosti má vedomie Kṛṣṇu a vie, že všetko, čo sa nachádza v hmotnom vesmíre, je prejavom Kṛṣṇovej energie. Nič nemôže jestvovať bez Kṛṣṇu a Kṛṣṇa je Pánom všetkého — to je základný princíp vedomia Kṛṣṇu. Vedomie Kṛṣṇu rozvíja lásku ku Kṛṣṇovi — pozíciu, ktorá je transcendentálna dokonca aj k hmotnému oslobodeniu. V tomto štádiu vedomia Kṛṣṇu, ktoré prevyšuje úroveň sebarealizácie, oddaný pociťuje jednotu s Kṛṣṇom v tom zmysle, že je naplnený láskou ku Kṛṣṇovi a Kṛṣṇa sa stáva preňho všetkým. Dôverný vzťah medzi oddaným a Pánom už teda jestvuje. V tomto stave nemôže byť živá bytosť zničená. Ani Božská Osobnosť sa nikdy nestratí zraku oddaného. Oddaný sa nevystavuje nebezpečenstvu duchovnej samovraždy tým, že by sa pokúšal splynúť s Kṛṣṇom. V Brahma-saṁhite (5.38) sa uvádza:

Человек, обладающий сознанием Кришны, видит, что Господь Кришна пребывает всюду и все пребывает в Нем. Такой человек также видит различные явления и предметы материального мира, но, постоянно находясь в сознании Кришны, он понимает, что все они суть проявления энергии Господа. Нет ничего, что существовало бы отдельно от Кришны, и Кришна является владыкой всего сущего — таков основополагающий принцип сознания Кришны. Метод сознания Кришны помогает человеку развить в себе любовь к Кришне и таким образом занять положение, превосходящее даже уровень освобождения из материального плена. На этом этапе развития сознания Кришны, следующем за самоосознанием, преданный достигает тождества с Кришной в том смысле, что Кришна становится для него всем и он преисполняется любовью к Кришне. Тогда между Господом и преданным устанавливаются очень близкие отношения. Такой преданный уже никогда не будет потерян и не потеряет Господа из виду. Слияние с Кришной означает духовное самоубийство. Преданный никогда не пойдет на это. В «Брахма-самхите» (5.38) говорится:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
према̄н̃джана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах̣ садаива хр̣дайешу вилокайанти
йам̇ ш́йа̄масундарам ачинтйа-гун̣а-сварӯпам̇
говиндам а̄ди-пурушам̇ там ахам̇ бхаджа̄ми

„Uctievam Govindu, pôvodného Pána, ktorého oddaní, ktorých oči sú potrené balzamom lásky, vidia vo svojom srdci vo večnej podobe Śyāmasundaru.“

«Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умащены бальзамом любви к Нему. Такие преданные созерцают Господа, пребывающего у них в сердце, в Его вечном образе Шьямасундары».

Kṛṣṇa priťahovaný touto čistou láskou sa nikdy neskrýva pred zrakom Svojho oddaného a rovnako i oddaný Ho má neprestajne pred očami. To platí aj o yogīnovi, ktorý vidí Pána v podobe Paramātmy. Taký yogīn sa stane čistým oddaným a nemohol by žiť, keby hoci len na okamih nevidel Pána vo svojom srdci.

Господь Кришна никогда не скрывается от взора таких преданных. То же самое относится и к йогу, который видит Господа как Параматму в своем сердце. Такоййог становится чистым преданным и уже не может прожить и мгновения, не видя Господа.