Skip to main content

VERŠ 11 – 12

TEXTS 11-12

Verš

Tekst

śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ
cailājina-kuśottaram
śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ
cailājina-kuśottaram
tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā
yata-cittendriya-kriyaḥ
upaviśyāsane yuñjyād
yogam ātma-viśuddhaye
tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā
yata-cittendriya-kriyaḥ
upaviśyāsane yuñjyād
yogam ātma-viśuddhaye

Synonyma

Synonyms

śucau — na posvätnom; deśe — mieste; pratiṣṭhāpya — umiestni; sthiram — pevné; āsanam — sedadlo; ātmanaḥ — sám; na — nie; ati — príliš; ucchritam — vysoké; na — ani; ati — príliš; nīcam — nízke; caila-ajina — z mäkkej látky a jelenej kože; kuśa — trávu kuša; uttaram — pokryje; tatra — na ňom; eka-agram — sústredí na jediný bod; manaḥ — myseľ; kṛtvā — robiť; yata-citta — ovládajúc myseľ; indriya — zmysly; kriyaḥ — činnosti; upaviśya — sediac; āsane — na sedadle; yuñjyāt — koná; yogamyogu; ātma — srdce; viśuddhaye — aby očistil.

śucau — på et indviet; deśe — sted; pratiṣṭhāpya — efter at have placeret; sthiram — fast; āsanam — et sæde; ātmanaḥ — hans eget; na — ikke; ati — for; ucchritam — højt; na — ej heller; ati — for; nīcam — lavt; caila-ajina — af blødt stof og hjorteskind; kuśa — og kuśa-græs; uttaram — et dække; tatra — derpå; eka-agram — med koncentreret opmærksomhed; manaḥ — sindet; kṛtvā — efter at have gjort; yata-citta — idet han behersker sindet; indriya — sanserne; kriyaḥ — og aktiviteterne; upaviśya — siddende; āsane — på sædet; yuñjyāt — han bør udføre; yogam — yoga-udøvelse; ātma — hjertet; viśuddhaye — for at afklare.

Překlad

Translation

Kvôli yoge nech sa yogīn odoberie na osamelé miesto. Tam nech na zemi rozprestrie trávu kuśa a prikryje ju jeleňou kožou a mäkkým plátnom. Sedadlo nemá byť ani privysoké, ani príliš nízke a malo by sa nachádzať na posvätnom mieste. Yogīn má na ňom sedieť stabilne a cvičiť yogu ovládaním mysle, zmyslov a činností, sústredením mysle na jediný bod, aby očistil srdce.

For at udøve yoga skal man slå sig ned på et tilbagetrukket sted og dér dække sit siddested med kuśa-græs og lægge et hjorteskind og et blødt klæde ovenpå. Sædet må hverken være for højt eller for lavt og bør være på et helligt sted. Yogīen skal dernæst sætte sig godt til rette på sædet og udøve yoga for at rense hjertet ved at beherske sit sind, sine sanser og sine handlinger og fæstne sindet på ét punkt.

Význam

Purport

„Posvätným miestom“ sa v tomto verši myslí pútne miesto. V Indii opúšťajú yogīni, oddaní a iní transcendentalisti svoje domovy a žijú na posvätných miestach ako Prayāg, Mathurā, Vṛndāvana, Hṛṣīkeś a Hardvar, kde na brehoch posvätných riek Yamuny a Gangy cvičia osamote yogu. To však nie je vždy možné, obzvlášť pre obyvateľov západného sveta. Skoro vo všetkých veľkomestách sú organizácie zaoberajúce sa takzvanou yogou, ktoré môžu byť úspešné, pokiaľ ide o získavanie peňazí, ale neumožňujú skutočné vykonávanie yogy. Človek, ktorý sa nedokáže ovládať a ktorého myseľ nie je pokojná, nemôže meditovať. Preto sa v Bṛhan-nāradīya Purāṇe píše, že v súčasnom veku, v Kali-yuge, keď ľudia robia duchovný pokrok pomaly, žijú veľmi krátko a neprestajne ich rozrušujú rozličné úzkosti, je najlepšou cestou k duchovnej realizácii ospevovanie svätých mien Boha.

FORKLARING: “Helligt sted” refererer til pilgrimssteder. I Indien forlader yogīerne, transcendentalisterne eller de hengivne alle deres hjem for at slå sig ned på hellige steder som for eksempel Prayāga, Mathurā, Vṛndāvana, Hṛṣīkeśa og Haridvāra og praktisere yoga i ensomhed på steder, hvor hellige floder som Yamunā og Ganges løber. Men ofte kan dette ikke lade sig gøre, især ikke for vesterlændinge. De såkaldte yoga-selskaber i storbyerne er måske gode til at give materielle afkast, men de er ikke det mindste egnede til rigtig yoga-udøvelse. Den, der ikke er selvbehersket, og hvis sind ikke er uforstyrret, kan ikke praktisere meditation. I Bṛhan-nāradīya Purāṇa (1.38.127) står der derfor, at i Kali-yuga (den nuværende yuga eller tidsalder), hvor mennesker generelt har en kort levealder, er træge med hensyn til åndelig erkendelse og altid forstyrret af alle mulige bekymringer, er den bedste vej til åndelig erkendelse at recitere Herrens hellige navn.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā
harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

„Spievajte sväté Božie mená, spievajte sväté Božie mená, spievajte sväté Božie mená, lebo v tomto veku hádok a pokrytectva niet na dosiahnutie oslobodenia inej cesty, niet inej cesty, niet inej cesty.“

“I denne stridens og hykleriets tidsalder er den eneste vej til befrielse at synge Herrens hellige navn. Der findes ingen anden vej. Der findes ingen anden vej. Der findes ingen anden vej.”