Skip to main content

VERŠ 18

TEXT 18

Verš

Tekst

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

Synonyma

Synonyms

vidyā — učený; vinaya — pokorný; sampanne — plne obdarovaný; brāhmaṇe — v brāhmaṇovi; gavi — v krave; hastini — v slonovi; śuni — v psovi; ca — a; eva — istotne; śva-pāke — v pojedačovi psov (bezkastovný); ca — dokonca aj v; paṇḍitāḥ — tí, ktorí sú múdri; sama-darśinaḥ — vidia jedno a to isté.

vidyā — med uddannelse; vinaya — og mildhed; sampanne — fuldt udrustet; brāhmaṇe — i brāhmaṇaen; gavi — i koen; hastini — i elefanten; śuni — i hunden; ca — og; eva — afgjort; śva-pāke — i hundeæderen (den kasteløse); ca — respektivt; paṇḍitāḥ — de, der er vise; sama-darśinaḥ — som ser med samme syn på.

Překlad

Translation

Vďaka správnemu poznaniu vidia múdri v učenom a pokornom brāhmaṇovi, v krave, v slonovi, v psovi a v pojedačovi psov jedno a to isté.

I kraft af sand viden ser de ydmyge vismænd med samme syn på en lærd og mild brāhmaṇa, en ko, en elefant, en hund og en hundeæder [en kasteløs].

Význam

Purport

Človek vedomý si Kṛṣṇu nerobí žiadne rozdiely medzi kastami a živočíšnymi druhmi. Brāhmaṇa a bezkastovný sa môžu zo sociálneho hľadiska odlišovať a aj pes, krava a slon patria do odlišných živočíšnych druhov, ale tieto telesné rozdiely sú pre múdreho transcendentalistu bezvýznamné. Vidí, že všetky živé bytosti majú vzťah k Najvyššiemu, lebo Najvyšší Pán je prítomný v srdciach všetkých v podobe Paramātmy. Toto je pravé poznanie. Aj keď sa telá živých bytostí odlišujú, Pán sa k nim chová láskavo a priateľsky. Hoci sa živé bytosti nachádzajú v rôznych životných podmienkach, Pán sa k nim stavia vždy ako Paramātmā a je prítomný v srdci bezkastovného i v srdci brāhmaṇa, aj keď ich telá nie sú rovnaké. Hmotné telá sú výtvorom rôznych kvalít hmotnej prírody, ale duša a Nadduša majú rovnakú duchovnú povahu. Rovnaké sú však iba v kvalite, nie v kvantite. Individuálna duša je prítomná len v jednom určitom tele, jej vedomie sa obmedzuje len na jej telo, zatiaľ čo Nadduša (Paramātmā) je prítomná vo všetkých telách a je si vedomá všetkých tiel bez výnimky. Človek vedomý si Kṛṣṇu toto všetko dokonale vie, a preto je naozaj učený a na všetky tvory hľadí rovnako. Podobnosť povahy duše a Nadduše spočíva v tom, že obidve sú vedomé, večné a blažené. Rozdiel je však v tom, že individuálna duša je vedomá v ohraničenej oblasti jedného tela, zatiaľ čo Nadduša si je vedomá všetkých tiel. Nadduša je prítomná vo všetkých telách bez rozdielu.

FORKLARING: En Kṛṣṇa-bevidst person skelner ikke mellem arter eller kaster. Brāhmaṇaen og den kasteløse er måske forskellige fra et socialt perspektiv, eller en hund, en ko og en elefant er forskellige artsmæssigt set, men disse kropslige forskelle er meningsløse fra en lærd transcendentalists synsvinkel. Det er de på grund af disse personers forhold til den Højeste, for den Højeste Herre er i Sin fuldstændige del som Paramātmā til stede i hjertet på alle og enhver. En sådan forståelse af den Højeste er virkelig viden. Hvad kroppene i forskellige kaster eller arter angår, er Herren lige venlig mod alle, for Han behandler hvert eneste levende væsen som en ven og forbliver alligevel den samme Paramātmā uanset hvilke omstændigheder, det levende væsen befinder sig i. Som Paramātmā er Herren til stede både i den kasteløse og i brāhmaṇaen til trods for, at brāhmaṇaens krop og den kasteløses krop ikke er ens. Kroppene er materielle frembringelser af den materielle naturs forskellige kvaliteter, men sjælen og Oversjælen inde i kroppen er af samme åndelige kvalitet. Den kvalitative lighed mellem sjælen og Herren gør dem imidlertid ikke kvantitativt lige, for den individuelle sjæl er kun til stede i én bestemt krop, hvorimod Paramātmā er i alle kroppe. En Kṛṣṇa-bevidst person er helt klar over dette, og derfor er han virkelig lærd og ser på alle med samme syn. Sjælen og Oversjælen har til fælles, at de begge er bevidste, evige og lyksalige. Forskellen er, at den individuelle sjæl er bevidst inden for sin egen krops afgrænsede område, mens Oversjælen er bevidst om alle kroppe. Oversjælen befinder sig i alle kroppe uden forskelsbehandling.