Skip to main content

VERŠ 17

TEXT 17

Verš

Verš

tad-buddhayas tad-ātmānas
tan-niṣṭhās tat-parāyaṇāḥ
gacchanty apunar-āvṛttiṁ
jñāna-nirdhūta-kalmaṣāḥ
tad-buddhayas tad-ātmānas
tan-niṣṭhās tat-parāyaṇāḥ
gacchanty apunar-āvṛttiṁ
jñāna-nirdhūta-kalmaṣāḥ

Synonyma

Synonyma

tat-buddhayaḥ — tí, ktorých inteligencia je spätá s Najvyšším; tat-ātmānaḥ — tí, ktorých myseľ je spätá s Najvyšším; tat-niṣṭhāḥ — tí, ktorých viera patrí len Najvyššiemu; tat-parāyaṇāḥ — tí, čo majú najvyššie útočisko u Najvyššieho; gacchanti — idú; apunaḥ-āvṛttim — k vyslobodeniu; jñāna — poznanie; nirdhūta — očisťuje; kalmaṣāḥ — pochybnosti.

tat-buddhayaḥ — ti, jejichž inteligence je vždy na úrovni Nejvyššího; tat-ātmānaḥ — ti, jejichž mysl dlí vždy u Nejvyššího; tat-niṣṭhāḥ — ti, jejichž víra patří pouze Nejvyššímu; tat-parāyaṇāḥ — kteří beze zbytku přijali útočiště u Něho; gacchanti — spějí; apunaḥ-āvṛttim — k osvobození; jñāna — poznáním; nirdhūta — smyté; kalmaṣāḥ — nejasnosti.

Překlad

Překlad

Tí, ktorých myseľ, viera a inteligencia sú uprené na Najvyššieho a ktorí hľadajú u Neho útočisko, sa dokonalým poznaním celkom očistia od všetkých pochybností, a takto kráčajú cestou oslobodenia.

Každý, jehož inteligence, mysl, víra a útočiště jsou u Nejvyššího, se úplným poznáním oprostí od všech nejasností a kráčí tak přímo po cestě osvobození.

Význam

Význam

Najvyššia Transcendentálna Pravda je Śrī Kṛṣṇa. Celá Bhagavad-gītā smeruje k tomu, aby potvrdila, že Śrī Kṛṣṇa je Najvyššia Božská Osobnosť. Tento záver nájdeme vo všetkých vedskych knihách. Slovo para-tattva znamená Najvyššiu skutočnosť, ktorú znalci Najvyššieho nazývajú Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Bhagavān alebo Najvyššia Božská Osobnosť je najvyšším aspektom Absolútnej Pravdy. Nič Ho neprevyšuje. Kṛṣṇa hovorí: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (Bhagavad-gītā 7.7). Takisto neosobný Brahman je podriadený Kṛṣṇovi, ako je potvrdené v Bhagavad-gīte (14.27): brahmaṇo hi pratiṣṭhāham. Preto je Kṛṣṇa v každom ohľade najvyššou skutočnosťou. Ten, ktorého myseľ, viera, inteligencia a útočisko sú vždy pri Kṛṣṇovi, inými slovami ten, kto si je plne vedomý Kṛṣṇu, je zaiste očistený od všetkých pochybností a má dokonalé vedomosti o všetkom, čo sa týka transcendencie. Taký Kṛṣṇu si vedomý človek vie, že je totožný s Kṛṣṇom, a zároveň sa od Neho odlišuje. S takýmto transcendentálnym poznaním môže robiť pokroky na ceste k oslobodeniu.

Nejvyšší Transcendentální Pravdou je Pán Śrī Kṛṣṇa. Celá Bhagavad-gītā se soustřeďuje kolem prohlášení, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. To učí všechna védská písma. Para-tattva znamená Nejvyšší Skutečnost, kterou znalci Nejvyššího vnímají jako Brahman, Paramātmu a Bhagavāna. Bhagavān neboli Nejvyšší Osobnost Božství je vrcholný aspekt Absolutní Pravdy. Nic víc již neexistuje. Pán říká: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya. Existence neosobního Brahmanu také spočívá na Kṛṣṇovi: brahmaṇo hi pratiṣṭhāham. Kṛṣṇa je proto v každém ohledu Nejvyšší Skutečností. Ten, jehož mysl, inteligence, víra a útočiště jsou vždy u Kṛṣṇy — jinými slovy ten, kdo si je plně vědom Kṛṣṇy — je oproštěn od všech nejasností a dokonale zná vše, co se týká transcendence. Osoba vědomá si Kṛṣṇy veskrze chápe, že u Kṛṣṇy existuje dvojnost (současná totožnost se vším a individuálnost), a s tímto transcendentálním poznáním může dosahovat stálého pokroku na cestě osvobození.