Skip to main content

VERŠ 30

TEXT 30

Verš

Texto

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyma

Palabra por palabra

sarve — všetci; api — aj keď na prvý pohľad rozličné; ete — títo; yajña-vidaḥ — poznajúci účel vykonávania obetí; yajña-kṣapita — očisťujú sa následkami takých činov; kalmaṣāḥ — za hriešne činy; yajña-śiṣṭa — ako následok takého vykonávania obetí; amṛta-bhujaḥ — tí, čo okúsili taký nektár; yānti — dosiahnu; brahma — najvyššie; sanātanam — večná atmosféra.

sarve — todos; api — aunque aparentemente diferentes; ete — estos; yajña-vidaḥ — versados en el propósito de la ejecución de sacrificios; yajña-kṣapita — habiéndose limpiado del resultado de esas ejecuciones; kalmaṣāḥ — de las reacciones pecaminosas; yajña-śiṣṭa — del resultado de esas ejecuciones de yajña; amṛta-bhujaḥ — aquellos que han probado ese néctar; yānti — se acercan; brahma — la suprema; sanātanam — atmósfera eterna.

Překlad

Traducción

Všetci tí, čo poznajú účel obetí, sa očistia od následkov hriešnych činov, a keď ochutnajú nektár z výsledkov obetí, povýšia sa do zvrchovanej, večnej existencie.

Todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas, y, como han probado el néctar de los resultados de los sacrificios, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema.

Význam

Significado

Z predchádzajúceho opisu rozličných druhov obetí, akými sú obetovanie majetku, štúdium Ved alebo rôznych filozofických doktrín a vykonávanie yogy, vidíme, že ich spoločným cieľom je ovládnuť zmysly. Keďže horlivá túžba po užívaní zmyslov je hlavnou príčinou našej hmotnej existencie, nemôžeme dosiahnuť večný život plný poznania a blaženosti, kým sa jej nezbavíme. Táto úroveň sa nachádza vo večnej existencii — atmosfére Brahmanu. Všetky vyššie zmienené obete nám pomáhajú očistiť sa od následkov hriešneho konania. Vďaka takému počínaniu sa človek už v tomto živote stane šťastným a bohatým, a navyše na konci života vstúpi do večného Božieho kráľovstva ako dôverný spoločník Najvyššej Božskej Osobnosti, alebo splynie s neosobným Brahmanom.

De la explicación anterior acerca de los diferentes tipos de sacrificios (es decir, el sacrificio de las posesiones, del estudio de los Vedas o de las doctrinas filosóficas y de la ejecución del sistema de yoga) se descubre que la finalidad común de todos ellos es la de controlar los sentidos. La complacencia de los sentidos es la raíz de la existencia material; por consiguiente, a menos que uno se sitúe en un plano aparte de la complacencia de los sentidos, no habrá ninguna posibilidad de elevarse al plano eterno de pleno conocimiento, plena bienaventuranza y plena vida. Ese plano se encuentra en la atmósfera eterna, o la atmósfera Brahman. Todos los sacrificios anteriormente mencionados lo ayudan a uno a limpiarse de las reacciones pecaminosas de la existencia material. Mediante ese progreso en la vida, además de uno volverse feliz y opulento en esta vida, al final entra en el eterno Reino de Dios, ya sea fundiéndose en el Brahman impersonal o asociándose con la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa.