Skip to main content

VERŠ 30

TEXT 30

Verš

Tekst

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyma

Synonyms

sarve — všetci; api — aj keď na prvý pohľad rozličné; ete — títo; yajña-vidaḥ — poznajúci účel vykonávania obetí; yajña-kṣapita — očisťujú sa následkami takých činov; kalmaṣāḥ — za hriešne činy; yajña-śiṣṭa — ako následok takého vykonávania obetí; amṛta-bhujaḥ — tí, čo okúsili taký nektár; yānti — dosiahnu; brahma — najvyššie; sanātanam — večná atmosféra.

sarve — alle; api — skønt tilsyneladende forskellige; ete — disse; yajña- vidaḥ — der er bekendte med formålet med at udføre ofringer; yajña-kṣapita — rensede som resultat af sådanne udførelser; kalmaṣāḥ — hvis syndige reaktioner er; yajña-śiṣṭa — af resultatet af sådanne yajña- udførelser; amṛta-bhujaḥ — de, som har smagt en sådan nektar; yānti — nærmer sig; brahma — den højeste; sanātanam — evige atmosfære.

Překlad

Translation

Všetci tí, čo poznajú účel obetí, sa očistia od následkov hriešnych činov, a keď ochutnajú nektár z výsledkov obetí, povýšia sa do zvrchovanej, večnej existencie.

Alle disse udøvere, der kender formålet med offerhandlinger, bliver renset for syndige reaktioner, og fordi de har smagt det nektariske resultat af sådanne offerhandlinger, stiger de opad mod den højeste åndelige sfære.

Význam

Purport

Z predchádzajúceho opisu rozličných druhov obetí, akými sú obetovanie majetku, štúdium Ved alebo rôznych filozofických doktrín a vykonávanie yogy, vidíme, že ich spoločným cieľom je ovládnuť zmysly. Keďže horlivá túžba po užívaní zmyslov je hlavnou príčinou našej hmotnej existencie, nemôžeme dosiahnuť večný život plný poznania a blaženosti, kým sa jej nezbavíme. Táto úroveň sa nachádza vo večnej existencii — atmosfére Brahmanu. Všetky vyššie zmienené obete nám pomáhajú očistiť sa od následkov hriešneho konania. Vďaka takému počínaniu sa človek už v tomto živote stane šťastným a bohatým, a navyše na konci života vstúpi do večného Božieho kráľovstva ako dôverný spoločník Najvyššej Božskej Osobnosti, alebo splynie s neosobným Brahmanom.

FORKLARING: Af den forudgående forklaring på de forskellige slags offerhandlinger (ofring af ens besiddelser, studie af Vedaerne eller filosofiske doktriner og udførelse af yoga-systemet) fremgår det, at det fælles mål for dem alle er beherskelse af sanserne. Sansenydelse er selve roden til materiel eksistens. Medmindre man befinder sig på et stadie, hvor man er hævet over sansenydelse, er der ingen mulighed for at blive ophøjet til den evige platform af fuldstændig viden, fuldstændig lykke og et fuldendt liv. Dette stadie hører til i den evige atmosfære eller Brahman-atmosfæren. Alle de ovennævnte offerhandlinger hjælper én til at blive renset for den materielle eksistens’ syndige reaktioner. Et sådant fremskridt i livet gør ikke blot én lykkelig og velstående i dette liv, men til sidst kommer man også til Guds evige rige ved enten at blive ét med den upersonlige Brahman eller slutte sig til Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇas, selskab.