Skip to main content

VERŠ 4

第4節

Verš

テキスト

na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati
ナカルマナーマナーラムバーン
ナイシュカルムヤムプルショシュヌテ
ナチャサンヤサナーデヴァ
シッディンサマディガッチャティ

Synonyma

Synonyms

na — nie; karmaṇām — predpísaných povinností; anārambhāt — nerobením; naiṣkarmyam — oslobodenie od následkov; puruṣaḥ — človek; aśnute — získa; na — nie; ca — tiež; sannyasanāt — odriekaním; eva — jednoducho; siddhim — úspech; samadhigacchati — dosiahne.

na —~でない; karmaṇām —規定された義務を; anārambhāt —実行しないことによって; naiṣkarmyam —反動からの解放;puruṣaḥ — 人は; aśnute —達成する; na — ~でない; ca — もまた;sannyasanāt —放棄によって; eva —単に; siddhim —成功; samadhigacchati —到達する

Překlad

Translation

Samotnou nečinnosťou sa človek nemôže vyslobodiť a iba odriekaním nemôže dosiahnuť dokonalosť.

仕事を避けて何もしないでいても人はカルマから解放されないまた出家遁世したからといって完成の境地に達するわけでもない

Význam

Purport

Človek môže vstúpiť do životného štádia odriekania (sannyāsa), až keď sa očistí vykonávaním predpísaných povinností, ktorých účelom je očistiť srdcia materialistických ľudí. Nikto nemôže dosiahnuť úspech len preto, že odrazu vstúpil do štvrtého životného štádia, ak sa najskôr neočistil. Podľa empirických filozofov sa človek samotným prijatím stavu sannyāsa alebo zrieknutím sa plodonosných činov vyrovná Nārāyaṇovi. Śrī Kṛṣṇa však toto tvrdenie neuznáva. Ak sannyāsī nemá čisté srdce, iba narušuje spoločenský poriadok. Keď sa však niekto zapojí do transcendentálnej služby Pánovi, buddhi-yogy, Pán uzná všetky jeho pokroky, aj keby nesplnil svoje hmotné povinnosti. I to najmenšie dodržiavanie tejto zásady pomôže prekonať veľké problémy (sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt).

出家して修道生活に入るのは、規定された種類の義務を履行することによって、心身を浄化してからです。義務というものは、物質的な人間の心を浄化するために計画されたもの。この浄化過程を通らないで、急に高い序列の生活(サンニャーサ)に入っても、成功できるものではありません。経験的主義な哲学者達は、サンニャーサに入りさえすれば、果報を求める活動をやめさえすれば、いっぺんにナーラーヤナ神のようになれると考えているらしい。ですが主クリシュナは、このやり方に賛成なさいません。心の浄化を経ないサンニャーサなどは、単に社会秩序の妨害にすぎません。ただし、主に対する超越的奉仕の生活に入った人は、規定の義務のを果たさなくても、献身奉仕活動のなかで可能なだけのことをすれば(ブッディ・ヨーガ)、主は良しとして下さいます。・・・ほんの少しその方法を実行しただけでも、人は大いなる困難に打ち勝つことが出来ます。