Skip to main content

VERŠ 4

TEXT 4

Verš

Tekst

na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati
na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati

Synonyma

Synonyms

na — nie; karmaṇām — predpísaných povinností; anārambhāt — nerobením; naiṣkarmyam — oslobodenie od následkov; puruṣaḥ — človek; aśnute — získa; na — nie; ca — tiež; sannyasanāt — odriekaním; eva — jednoducho; siddhim — úspech; samadhigacchati — dosiahne.

na — ikke; karmaṇām — af foreskrevne pligter; anārambhāt — ved ikke at udføre; naiṣkarmyam — frihed fra reaktion; puruṣaḥ — et menneske; aśnute — opnår; na — heller ikke; ca — også; sannyasanāt — gennem forsagelse; eva — blot; siddhim — succes; samadhigacchati — opnår.

Překlad

Translation

Samotnou nečinnosťou sa človek nemôže vyslobodiť a iba odriekaním nemôže dosiahnuť dokonalosť.

Man kan ikke blive fri for reaktioner blot ved at afholde sig fra at handle eller opnå fuldkommenhed gennem forsagelse alene.

Význam

Purport

Človek môže vstúpiť do životného štádia odriekania (sannyāsa), až keď sa očistí vykonávaním predpísaných povinností, ktorých účelom je očistiť srdcia materialistických ľudí. Nikto nemôže dosiahnuť úspech len preto, že odrazu vstúpil do štvrtého životného štádia, ak sa najskôr neočistil. Podľa empirických filozofov sa človek samotným prijatím stavu sannyāsa alebo zrieknutím sa plodonosných činov vyrovná Nārāyaṇovi. Śrī Kṛṣṇa však toto tvrdenie neuznáva. Ak sannyāsī nemá čisté srdce, iba narušuje spoločenský poriadok. Keď sa však niekto zapojí do transcendentálnej služby Pánovi, buddhi-yogy, Pán uzná všetky jeho pokroky, aj keby nesplnil svoje hmotné povinnosti. I to najmenšie dodržiavanie tejto zásady pomôže prekonať veľké problémy (sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt).

FORKLARING: Man kan acceptere forsagelsens orden, når man er blevet renset ved at udføre de foreskrevne pligter, der er blevet givet for at rense materialistiske menneskers hjerter. Uden at være renset kan man ikke opnå fuldkommenhed ved forhastet at indtræde i den fjerde orden (sannyāsa). Ifølge de empiriske filosoffer bliver man med det samme lige så god som Nārāyaṇa blot ved at tage sannyāsa eller trække sig tilbage fra frugtstræbende aktiviteter. Men Herren Kṛṣṇa bifalder ikke dette princip. Uden renselse af hjertet er sannyāsa blot en forstyrrelse for samfundsordenen. Hvis man på den anden side engagerer sig i Herrens transcendentale tjeneste selv uden at opfylde sine foreskrevne pligter, vil ethvert fremskridt, man gør i den tjeneste, blive accepteret af Herren (buddhi-yoga). Svalpam apy asya dharmasya, trāyate mahato bhayāt (Bg. 2.40). Selv om man kun efterlever dette princip en smule, sætter det én i stand til at overvinde store vanskeligheder.