Skip to main content

VERŠ 31

ТЕКСТ 31

Verš

Текст

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
йе ме матам ида нитйам
анутишханти мнав
раддхванто ’насӯйанто
мучйанте те ’пи кармабхи

Synonyma

Пословный перевод

ye — tí, ktorí; me — Moje; matam — predpisy; idam — tieto; nityam — večne; anutiṣṭhanti — pravidelne vykonávajú; mānavāḥ — ľudské bytosti; śraddhā-vantaḥ — s vierou a odovzdaním; anasūyantaḥ — bez závisti; mucyante — oslobodia sa; te — všetci; api — dokonca; karmabhiḥ — zo zajatia plodonosných činov.

йе — которые; ме — Мое; матам — указание; идам — это; нитйам — вечно (как вечный долг); анутишханти — выполняют регулярно; мнав — люди; раддх-ванта — обладающие верой и преданностью; анасӯйанта — свободные от вражды и зависти; мучйанте — освобождаются; те — они; апи — даже; кармабхи — из-под власти закона кармы.

Překlad

Перевод

Kto si plní povinnosti podľa Mojich pokynov a riadi sa Mojím učením vždy s vierou a bez závisti, ten sa vyslobodí zo zajatia plodonosných činov.

Те, кто выполняет свои обязанности в соответствии с Моими наставлениями, кто с верой и без зависти следует этому учению, освобождаются от рабства кармы.

Význam

Комментарий

Nariadenie Śrī Kṛṣṇu, Najvyššej Božskej Osobnosti, je jadrom vedskej múdrosti a je večne pravdivé. Keďže Vedy sú večné, je večná aj pravda týkajúca sa náuky o Kṛṣṇovi. Človek by mal pevne veriť tomuto nariadeniu a nemal by Pánovi závidieť. Je veľa filozofov, ktorí komentujú Bhagavad-gītu, a pritom neveria v Kṛṣṇu. Tí sa nikdy nevymania zo zajatia plodonosných činov. Obyčajný človek, ktorý má nezlomnú vieru vo večné príkazy Pána, je oslobodený od pút karmy, aj keď nie je schopný vykonávať Jeho príkazy dokonale. Ten, kto je v počiatočnom štádiu vedomia Kṛṣṇu, možno nedokáže ihneď plniť Pánove pokyny, ale ak nemá negatívny postoj a úprimne sa snaží plniť ich bez toho, že by sa staral o neúspech či upadal do beznádeje, určite sa povýši na úroveň čistej oddanej lásky ku Kṛṣṇovi.

Наставления Верховной Личности Бога, Кришны, заключают в себе суть ведической мудрости, поэтому они являются вечной и незыблемой истиной. Как вечны сами Веды, так вечна и эта истина, истина сознания Кришны. Мы должны непоколебимо верить в это наставление и не испытывать к Господу враждебные чувства. Есть немало так называемых философов, которые пишут комментарии к «Бхагавад-гите», но не верят в Кришну. Такие люди никогда не освободятся из плена кармы. Но простой человек, твердо верящий в вечные наставления Господа, освободится из-под власти закона кармы, даже если он не способен следовать всем этим наставлениям. На первых порах человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа, но, поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны.