Skip to main content

VERŠ 31

TEXT 31

Verš

Tekstas

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ

Synonyma

Synonyms

ye — tí, ktorí; me — Moje; matam — predpisy; idam — tieto; nityam — večne; anutiṣṭhanti — pravidelne vykonávajú; mānavāḥ — ľudské bytosti; śraddhā-vantaḥ — s vierou a odovzdaním; anasūyantaḥ — bez závisti; mucyante — oslobodia sa; te — všetci; api — dokonca; karmabhiḥ — zo zajatia plodonosných činov.

ye — tie, kurie; me — Mano; matam — nurodymus; idam — šiuos; nityam — kaip amžiną priedermę; anutiṣṭhanti — reguliariai vykdo; mānavāḥ — žmonės; śraddhā-vantaḥ — su tikėjimu ir pasiaukojimu; anasūyantaḥ — nepavydūs; mucyante — išsivaduoja; te — visi jie; api — netgi; karmabhiḥ — iš karminės veiklos nelaisvės.

Překlad

Translation

Kto si plní povinnosti podľa Mojich pokynov a riadi sa Mojím učením vždy s vierou a bez závisti, ten sa vyslobodí zo zajatia plodonosných činov.

Tie, kurie atlieka savo pareigas pagal Mano nurodymus ir seka šiuo mokymu tikėdami ir be pavydo, sutrauko karminės veiklos pančius.

Význam

Purport

Nariadenie Śrī Kṛṣṇu, Najvyššej Božskej Osobnosti, je jadrom vedskej múdrosti a je večne pravdivé. Keďže Vedy sú večné, je večná aj pravda týkajúca sa náuky o Kṛṣṇovi. Človek by mal pevne veriť tomuto nariadeniu a nemal by Pánovi závidieť. Je veľa filozofov, ktorí komentujú Bhagavad-gītu, a pritom neveria v Kṛṣṇu. Tí sa nikdy nevymania zo zajatia plodonosných činov. Obyčajný človek, ktorý má nezlomnú vieru vo večné príkazy Pána, je oslobodený od pút karmy, aj keď nie je schopný vykonávať Jeho príkazy dokonale. Ten, kto je v počiatočnom štádiu vedomia Kṛṣṇu, možno nedokáže ihneď plniť Pánove pokyny, ale ak nemá negatívny postoj a úprimne sa snaží plniť ich bez toho, že by sa staral o neúspech či upadal do beznádeje, určite sa povýši na úroveň čistej oddanej lásky ku Kṛṣṇovi.

KOMENTARAS: Aukščiausiojo Dievo Asmens Kṛṣṇos nurodymai – visos Vedų išminties esmė, todėl jie visuomet be jokių išlygų teisingi. Kṛṣṇos sąmonės tiesa amžina, kaip ir pačios Vedos. Reikia tvirtai tikėti šiais Viešpaties paliepimais Jam nepavydint. Daug filosofų rašo komentarus „Bhagavad-gītai“, netikėdami Kṛṣṇa. Todėl jie niekada nesutraukys karminės veiklos pančių. Tačiau paprastas žmogus, giliai tikintis amžinais Viešpaties nurodymais, net ir nesugebantis vykdyti visų Jo įsakymų, vis tiek išsivaduoja iš karmos dėsnio nelaisvės. Tas, kuris žengia pirmuosius Kṛṣṇos sąmonės žingsnius, gal ir nepajėgia laikytis visų Viešpaties paliepimų, tačiau jeigu jis nemaištauja prieš juos ir veikia nuoširdžiai, nekreipdamas dėmesio į nesėkmes ir nepuldamas į neviltį, tikrai pasieks tyrą Kṛṣnos sąmonės lygį.