Skip to main content

VERŠ 31

第31節

Verš

テキスト

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
イエメマタミダンニテャン
アヌティスタンティマーナヴァハー
シュラッダーヴァントナスーヤント
ムチャンテテピカルマビヒ

Synonyma

Synonyms

ye — tí, ktorí; me — Moje; matam — predpisy; idam — tieto; nityam — večne; anutiṣṭhanti — pravidelne vykonávajú; mānavāḥ — ľudské bytosti; śraddhā-vantaḥ — s vierou a odovzdaním; anasūyantaḥ — bez závisti; mucyante — oslobodia sa; te — všetci; api — dokonca; karmabhiḥ — zo zajatia plodonosných činov.

ye — (~である)人; me —私の; matam —命令; idam — これらの; nityam — 永遠の役目として; anutiṣṭhanti —規則正しく実行する; mānavāḥ —人間; śraddhā-vantaḥ—信念と献身で; anasūyantaḥ —妬まずに;mucyante —自由になる; te —彼らはみな; api — ~でさえ;karmabhiḥ — カルマの法則の束縛から

Překlad

Translation

Kto si plní povinnosti podľa Mojich pokynov a riadi sa Mojím učením vždy s vierou a bez závisti, ten sa vyslobodí zo zajatia plodonosných činov.

私の指し示す通りに義務を行いこの教えに妬心なく誠実に従う者はやがてカルマの鎖を断ち切る

Význam

Purport

Nariadenie Śrī Kṛṣṇu, Najvyššej Božskej Osobnosti, je jadrom vedskej múdrosti a je večne pravdivé. Keďže Vedy sú večné, je večná aj pravda týkajúca sa náuky o Kṛṣṇovi. Človek by mal pevne veriť tomuto nariadeniu a nemal by Pánovi závidieť. Je veľa filozofov, ktorí komentujú Bhagavad-gītu, a pritom neveria v Kṛṣṇu. Tí sa nikdy nevymania zo zajatia plodonosných činov. Obyčajný človek, ktorý má nezlomnú vieru vo večné príkazy Pána, je oslobodený od pút karmy, aj keď nie je schopný vykonávať Jeho príkazy dokonale. Ten, kto je v počiatočnom štádiu vedomia Kṛṣṇu, možno nedokáže ihneď plniť Pánove pokyny, ale ak nemá negatívny postoj a úprimne sa snaží plniť ich bez toho, že by sa staral o neúspech či upadal do beznádeje, určite sa povýši na úroveň čistej oddanej lásky ku Kṛṣṇovi.

 バガヴァーン、クリシュナのこの指示こそは、ヴェーダ全体の智慧の精髄です。これこそ一つの例外もない永遠の真実なのです。ヴェーダが永遠であるように、このクリシュナ意識の真理もまた永遠です。主に対する嫉妬や羨望からくる抵抗感なしに、私たちはこの教示を心の底から信頼しなくてはいけません。世の中には、クリシュナをさっぱり信じないでギーターの論評や解説を書く自称哲学者粕が大勢います。こういう連中は決してカルマの鎖から自由になることは出来ません。かえって、主の永遠の教示を固く信じている平凡人のほうが、たとえ教え通りに実行できなくても、カルマの鎖を切ることができるのです。クリシュナ意識の初期の頃は、主の指示を十分に行うことができないかもしれません。ですがこの原理に反抗せず、挫折感や絶望感を持たずに誠実に働いている人は、必ず純粋最高のクリシュナ意識に達するでしょう。