Skip to main content

VERŠ 31

TEXT 31

Verš

Verš

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ

Synonyma

Synonyma

ye — tí, ktorí; me — Moje; matam — predpisy; idam — tieto; nityam — večne; anutiṣṭhanti — pravidelne vykonávajú; mānavāḥ — ľudské bytosti; śraddhā-vantaḥ — s vierou a odovzdaním; anasūyantaḥ — bez závisti; mucyante — oslobodia sa; te — všetci; api — dokonca; karmabhiḥ — zo zajatia plodonosných činov.

ye — ti, kdo; me — Mne; matam — nařízení; idam — toto; nityam — jako věčné poslání; anutiṣṭhanti — pravidelně konají; mānavāḥ — lidé; śraddhā-vantaḥ — s vírou a oddaností; anasūyantaḥ — bez závisti; mucyante — budou vysvobozeni; te — ti všichni; api — dokonce; karmabhiḥ — z pout zákona karmických činností.

Překlad

Překlad

Kto si plní povinnosti podľa Mojich pokynov a riadi sa Mojím učením vždy s vierou a bez závisti, ten sa vyslobodí zo zajatia plodonosných činov.

Ti, kdo konají své povinnosti podle Mých pokynů a řídí se tímto učením s vírou, prosti odporu k Mému nařízení, budou vysvobozeni z pout činností prováděných s touhou po jejich plodech.

Význam

Význam

Nariadenie Śrī Kṛṣṇu, Najvyššej Božskej Osobnosti, je jadrom vedskej múdrosti a je večne pravdivé. Keďže Vedy sú večné, je večná aj pravda týkajúca sa náuky o Kṛṣṇovi. Človek by mal pevne veriť tomuto nariadeniu a nemal by Pánovi závidieť. Je veľa filozofov, ktorí komentujú Bhagavad-gītu, a pritom neveria v Kṛṣṇu. Tí sa nikdy nevymania zo zajatia plodonosných činov. Obyčajný človek, ktorý má nezlomnú vieru vo večné príkazy Pána, je oslobodený od pút karmy, aj keď nie je schopný vykonávať Jeho príkazy dokonale. Ten, kto je v počiatočnom štádiu vedomia Kṛṣṇu, možno nedokáže ihneď plniť Pánove pokyny, ale ak nemá negatívny postoj a úprimne sa snaží plniť ich bez toho, že by sa staral o neúspech či upadal do beznádeje, určite sa povýši na úroveň čistej oddanej lásky ku Kṛṣṇovi.

Nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, je esencí veškeré védské moudrosti, a proto je bez výjimky věčně pravdivé. Tak jako jsou věčné Vedy, je věčná i tato pravda o vědomí Kṛṣṇy. Toto nařízení je třeba přijímat s pevnou vírou, bez závisti a zášti vůči Pánu. Je mnoho filozofů, kteří píší komentáře k Bhagavad-gītě, ale nemají žádnou víru v Kṛṣṇu. Ti nebudou nikdy vysvobozeni z pout plodonosného jednání. Zato obyčejný člověk s pevnou vírou ve věčné příkazy Pána bude vysvobozen z pout zákona karmy i tehdy, není-li schopen tato nařízení vykonat. Na počátku rozvíjení vědomí Kṛṣṇy člověk možná nedokáže Pánovy příkazy vždy dokonale vyplnit, ale jelikož k tomuto principu nemá odpor a jedná s upřímností, aniž by si připouštěl porážku a beznaděj, zaručeně dosáhne úrovně čistého vědomí Kṛṣṇy.