Skip to main content

VERŠ 40

TEXT 40

Verš

Tekstas

nehābhikrama-nāśo ’sti
pratyavāyo na vidyate
sv-alpam apy asya dharmasya
trāyate mahato bhayāt
nehābhikrama-nāśo ’sti
pratyavāyo na vidyate
sv-alpam apy asya dharmasya
trāyate mahato bhayāt

Synonyma

Synonyms

na — nie je; iha — v tejto yoge; abhikrama — snaha; nāśaḥ — strata; asti — je; pratyavāyaḥ — úbytok; na — nikdy; vidyate — je; su-alpam — malý; api — aj keď; asya — tohto; dharmasya — zamestnania; trāyate — oslobodzuje; mahataḥ — od veľkého; bhayāt — nebezpečenstva.

na — nėra; iha — šioje yogoje; abhikrama — stengiantis; nāśaḥ — praradimo; asti — yra; pratyavāyaḥ — sumažėjimo; na — niekada; vidyate — yra; su- alpam — truputis; api — nors; asya — šios; dharmasya — pareigos; trāyate — išvaduoja; mahataḥ — iš didžiausio; bhayāt — pavojaus.

Překlad

Translation

V tomto úsilí niet straty alebo úbytku a i malý pokrok na tejto ceste môže človeka ochrániť pred najväčším nebezpečenstvom.

Tos pastangos nieko neatima ir nesumažina, ir net mažas žingsnelis šiame kelyje apsaugos nuo pačios didžiausios baimės.

Význam

Purport

Činnosť, pri ktorej sme si vedomí Kṛṣṇu, alebo konanie pre Kṛṣṇu bez očakávania zmyslových pôžitkov je najvyššou transcendentálnou činnosťou. I tá najmenšia snaha potešiť Kṛṣṇu nevyjde nikdy nazmar. Na hmotnej úrovni sú všetky činy, ktoré neboli celkom dokončené, neúspešné, zatiaľ čo na duchovnej úrovni i ten najmenší čin, hoci nedokončený, prináša trvalý úžitok. Preto človek, ktorý urobil niečo pre potešenie Kṛṣṇu, o nič neprichádza, aj keby svoju prácu nedokončil. I jediné percento činnosti vykonanej v tomto duchu umožní človeku, aby nabudúce začal od dvoch percent, zatiaľ čo hmotné činy, ak ich nedokončíme stopercentne, neprinášajú žiadne ovocie. Ajāmila si plnil svoje povinnosti s niekoľko percentným vedomím Kṛṣṇu, ale výsledok, ktorého sa dočkal, bol vďaka Kṛṣṇovej milosti stopercentný. V tejto súvislosti nájdeme pekný verš v Śrīmad-Bhāgavatame (1.5.17):

KOMENTARAS: Kṛṣṇos sąmonės veikla, ar veiksmai Kṛṣṇos labui, nelaukiant juslinio pasitenkinimo – aukščiausia transcendentinė veikla. Net darant pačius pirmuosius tokios veiklos žingsnius nesusiduriama su kliūtimis, ir net pačios menkiausios pastangos niekada nepražūva. Bet kokį materialiu lygiu pradėtą darbą reikia užbaigti, antraip visos pastangos nueis perniek. O kiekvienas darbas, kuriuo siekiama patenkinti Kṛṣṇą, turi amžinus rezultatus, net jeigu jis neužbaigtas. Tokį darbą atliekantysis ničnieko nepraranda, net jeigu savo darbo ir neužbaigia. Jeigu veikla su Kṛṣṇos sąmone tesudaro vieną procentą, jos rezultatai neprapuls, ir kitą kartą darbas vėl bus pradėtas nuo to, kas pasiekta; tuo tarpu materiali veikla be šimtaprocentinio pasisekimo neatneša jokios naudos. Pavyzdžiui, Ajāmila savo pareigas Kṛṣṇos sąmonės srityje vykdė gana menkai, tačiau Viešpaties malone jis galų gale pasiekė šimtaprocentinį rezultatą. „Śrīmad- Bhāgavatam“ (1.5.17) šiuo atveju pateikiamas puikus posmas:

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto ’bhajatāṁ sva-dharmataḥ
tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto ’bhajatāṁ sva-dharmataḥ

„Keď niekto zanechá svoje predpísané povinnosti, aby oddane slúžil Bohu, a poklesne, keďže službu nedokončil — o čo taký človek prichádza? Čo však získa ten, čo dokonale vykonával svoje hmotné povinnosti?“ Alebo, ako vravia kresťania: „Na čo je človeku celý svet, keď stratil večnú dušu?“

„Jeigu kas nors atsisako jam nustatytų pareigų ir veikia su Kṛṣṇos sąmone, tačiau suklumpa nebaigęs tos veiklos – ką gi jis praranda? Ir ką jis laimi, net tobuliausiai atlikdamas savo materialią veiklą?“ Arba anot krikščionių: kokia nauda žmogui, jeigu jis laimės visą pasaulį, bet praras savo amžinąją sielą?

Hmotné činy a ich následky zanikajú s telom. No čin vykonaný pre Kṛṣṇu, i keď ho preruší smrť, privedie človeka znovu naspäť k vedomiu Kṛṣṇu aj v ďalšom živote. Keď človek pracuje pre Kṛṣṇu, môže si byť istý, že v ďalšom živote dostane ľudské telo, narodí sa v rodine múdreho brāhmaṇa alebo v bohatej a vzdelanej rodine, čo mu umožní ďalší pokrok na ceste za duchovným poznaním. Taká je neporovnateľná sila oddanej služby.

Materiali veikla ir jos rezultatai išnyksta drauge su kūnu. Tačiau Kṛṣṇos sąmonės veikla suteiks galimybę sugrįžti į Kṛṣṇos sąmonę net ir po to, kai jis paliks kūną. Jis būtinai gaus galimybę kitą gyvenimą vėl gimti žmogumi aukštos kultūros brahmano arba turtingų aristokratų šeimoje, ir toks gimimas jam suteiks galimybę toliau tobulėti. Tuo unikali Kṛṣṇos sąmonės veikla.