Skip to main content

VERŠ 57

VERSO 57

Verš

Texto

cetasā sarva-karmāṇi
mayi sannyasya mat-paraḥ
buddhi-yogam upāśritya
mac-cittaḥ satataṁ bhava
cetasā sarva-karmāṇi
mayi sannyasya mat-paraḥ
buddhi-yogam upāśritya
mac-cittaḥ satataṁ bhava

Synonyma

Sinônimos

cetasā — s inteligenciou; sarva-karmāṇi — všetky druhy činností; mayi — Mne; sannyasya — odriekanie; mat-paraḥ — pod Mojou záštitou; buddhi-yogam — činy konané s oddanosťou; upāśritya — vyhľadávať útočisko; mat-cittaḥ — vedomý si Mňa; satatam — dvadsaťštyri hodín denne; bhava — buď.

cetasā — pela inteligência; sarva-karmāṇi — todas as classes de atividades; mayi — para Mim; sannyasya — abandonando; mat-paraḥ — sob Minha proteção; buddhi-yogam — atividades devocionais; upāśritya — abrigando-se em; mat-cittaḥ — em consciência de Mim; satatam — vinte e quatro horas por dia; bhava — apenas torne-se.

Překlad

Tradução

V každej činnosti buď závislý na Mne a konaj pod Mojou ochranou. Pri konaní takej oddanej služby si Ma buď plne vedomý.

Em todas as atividades conte apenas comigo e sempre trabalhe sob Minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de Mim.

Význam

Comentário

Ak si je človek vedomý Kṛṣṇu, nechová sa ako vládca sveta. Mal by sa podriadiť Pánovmu vedeniu ako obyčajný služobník, ktorý nemá nijakú osobnú nezávislosť a vykonáva iba príkazy svojho pána. Ten, kto slúži Najvyššiemu Pánovi, nie je ovplyvnený ani ziskom, ani stratou. Verne si vykonáva svoje povinnosti podľa Pánových pokynov. Mohli by sme namietnuť, že Arjuna konal priamo pod Kṛṣṇovým vedením; no ak Kṛṣṇa prítomný nie je, ako máme konať? Ak budeme nasledovať Kṛṣṇove pokyny v tejto knihe, alebo pokyny Kṛṣṇovho predstaviteľa, výsledok bude ten istý. Slová mat-paraḥ majú v tomto verši veľký význam. Znamená to, že človek nemá mať iný životný cieľ, než oddane slúžiť Kṛṣṇovi pre Jeho potešenie. A pri takej práci má myslieť iba na Kṛṣṇu... „Kṛṣṇa chce, aby som urobil to a to...“ Ak človek takto koná, stane sa myslenie na Kṛṣṇu úplne prirodzené. To sa nazýva dokonalé vedomie Kṛṣṇu. Musíme však vedieť, že nie je prípustné obetovať Kṛṣṇovi výsledky práce, vykonanej z rozmaru, lebo taká práca nie je oddaná služba Kṛṣṇovi. Ak chceme dosiahnuť dokonalosť, musíme nasledovať Kṛṣṇove pokyny. To je veľmi dôležité. Kṛṣṇove pokyny prichádzajú prostredníctvom postupnosti pravých duchovných učiteľov. Vykonávanie pokynov, ktorými nás poveril duchovný učiteľ, musíme preto považovať za najvyššiu povinnosť. Ak sa nám pošťastí získať milosť duchovného učiteľa a ak konáme pod jeho vedením, dokonalý život vo vedomí Kṛṣṇu máme zaručený.

Quando alguém age em consciência de Kṛṣṇa, ele não age como o dono do mundo. Tal qual um servo, é necessário agir sob a completa direção do Senhor Supremo. O servo não tem independência individual. Ele age apenas sob a ordem do amo. O servo que age em prol do amo supremo não é afetado por lucro ou prejuízo. Ele apenas desempenha fielmente seu dever conforme a ordem do Senhor. Alguém pode argumentar que Arjuna estava agindo sob a direção pessoal de Kṛṣṇa, mas quando Kṛṣṇa não está presente, como deverá agir? Se alguém agir segundo a direção que Kṛṣṇa estabeleceu neste livro, bem como sob a orientação do representante de Kṛṣṇa, então o resultado será o mesmo. Neste verso, a palavra sânscrita mat-paraḥ é muito importante. Ela indica que temos única e exclusivamente na vida a meta de agir em consciência de Kṛṣṇa apenas para satisfazer Kṛṣṇa. E enquanto adotamos essa ocupação, devemos pensar somente em Kṛṣṇa. “Eu fui designado por Kṛṣṇa para desempenhar este dever específico.” Ao agir dessa forma, o devoto naturalmente tem que pensar em Kṛṣṇa. Esta é a perfeita consciência de Kṛṣṇa. Entretanto, convém notar que após fazer algo por capricho não se deve oferecer o resultado ao Senhor Supremo. Esta espécie de atividade não está incluída no serviço devocional executado em consciência de Kṛṣṇa. Deve-se agir segundo a ordem de Kṛṣṇa. Este é um ponto muito importante. O mestre espiritual autêntico transmite esta ordem de Kṛṣṇa através da sucessão discipular. Por isso, a ordem do mestre espiritual precisa ser recebida como o dever primordial da vida. Se alguém aceita um mestre espiritual genuíno e age segundo sua direção, então a perfeição de sua vida em consciência de Kṛṣṇa está garantida.