Skip to main content

VERŠ 50

第50節

Verš

テキスト

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Synonyms

siddhim — dokonalosť; prāptaḥ — dosiahne; yathā — ako; brahma — Najvyšší; tathā — tak; āpnoti — dosiahne; nibodha — snaž sa pochopiť; me — odo Mňa; samāsena — stručne; eva — iste; kaunteya — ó, syn Kuntī; niṣṭhā — štádium; jñānasya — poznanie; — ktoré; parā — transcendentálne.

siddhim —完成; prāptaḥ — 達成すること; yathā — ~ように;brahma — 思考のもの; tathā —それで; āpnoti — 人は達する;nibodha — 理解しようとする; me — 私から; samāsena — 簡潔に; eva — 確かに; kaunteya —お クンティの息子よ;niṣṭhā — 段階; jñānasya — 知識の; yā — その;parā — 超越的な

Překlad

Translation

Ó, syn Kuntī, vypočuj si odo Mňa, ako ten, kto dosiahol túto dokonalosť, môže dospieť k najvyššiemu dokonalému stavu, ktorý je najvyšším poznaním — k Brahmanu, konaním, ktoré ti v krátkosti opíšem.

おおプリターの子よ、私がこれからまとめる方法に従えば、このような完成に達した人がいかにして最高完成段階ブラフマンに達することができるか私から学びなさい。

Význam

Purport

Śrī Kṛṣṇa vysvetľuje Arjunovi, ako dosiahnuť najvyššie dokonalé štádium jednoducho tým, že človek vykonáva svoje povinnosti pre Najvyššiu Božskú Osobnosť. Najvyššie štádium Brahmanu môžeme dosiahnuť tak, že sa zriekneme plodov svojich činov pre potešenie Najvyššieho Pána. To je cesta sebarealizácie. Skutočná dokonalosť poznania spočíva v dosiahnutí čistého vedomia Kṛṣṇu. To bude vysvetlené v nasledujúcich veršoch.

職業的義務を遂行することにより、すなわちその義務をバガヴァーンのために行うことにより人がいかにして完成段階に達することができるか、主はアルジュナに説明される。仕事の結果を単に至上主の満足のために放棄すれば、人はブラフマンの最高段階に達することができる。それが自己の悟りのプロセスである。知識の実際の完成は純粋なクリシュナ意識を達成することにある。そのことが以下の節で説明される。