Skip to main content

VERŠ 50

50. VERS

Verš

Szöveg

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Szó szerinti jelentés

siddhim — dokonalosť; prāptaḥ — dosiahne; yathā — ako; brahma — Najvyšší; tathā — tak; āpnoti — dosiahne; nibodha — snaž sa pochopiť; me — odo Mňa; samāsena — stručne; eva — iste; kaunteya — ó, syn Kuntī; niṣṭhā — štádium; jñānasya — poznanie; — ktoré; parā — transcendentálne.

siddhim – tökéletességet; prāptaḥ – elérve; yathā – ahogyan; brahma – a Legfelsőbbet; tathā – úgy; āpnoti – eléri; nibodha – próbáld megérteni; me – Tőlem; samāsena – összefoglalóan; eva – bizony; kaunteya – ó, Kuntī fia; niṣṭhā – szintje; jñānasya – a tudásnak; – ami; parā – transzcendentális.

Překlad

Fordítás

Ó, syn Kuntī, vypočuj si odo Mňa, ako ten, kto dosiahol túto dokonalosť, môže dospieť k najvyššiemu dokonalému stavu, ktorý je najvyšším poznaním — k Brahmanu, konaním, ktoré ti v krátkosti opíšem.

Ó, Kuntī fia, tudd meg Tőlem, hogyan érheti el valaki, aki erre a tökéletességre már szert tett, a tökéletesség legfelsőbb szintjét, a Brahmant, a legmagasabb rendű tudás síkját! Elmondom most, hogyan kell cselekednie ehhez.

Význam

Magyarázat

Śrī Kṛṣṇa vysvetľuje Arjunovi, ako dosiahnuť najvyššie dokonalé štádium jednoducho tým, že človek vykonáva svoje povinnosti pre Najvyššiu Božskú Osobnosť. Najvyššie štádium Brahmanu môžeme dosiahnuť tak, že sa zriekneme plodov svojich činov pre potešenie Najvyššieho Pána. To je cesta sebarealizácie. Skutočná dokonalosť poznania spočíva v dosiahnutí čistého vedomia Kṛṣṇu. To bude vysvetlené v nasledujúcich veršoch.

Az Úr elmondja Arjunának, hogyan érheti el valaki a legtökéletesebb síkot csupán a foglalkozása szerinti kötelességét végezve, az Istenség Legfelsőbb Személyiségéért cselekedve. A legfelsőbb szintet, a Brahmant úgy éri el az ember, hogy a Legfelsőbb Úr elégedettsége érdekében lemond tettei eredményéről. Ez az út vezet az önmegvalósításhoz. A tudás valódi tökéletessége a tiszta Kṛṣṇa-tudat elérése. Erről szólnak a következő versek.