Skip to main content

VERŠ 37

TEXT 37

Verš

Texte

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Synonyma

Synonyms

yat — ktoré; tat — to; agre — spočiatku; viṣam iva — ako jed; pariṇāme — na konci; amṛta — nektár; upamam — v porovnaní; tat — to; sukham — šťastie; sāttvikam — v kvalite dobra; proktam — hovorí sa; ātma — svoje ja; buddhi — inteligenciou; prasāda-jam — uspokojujúce.

yat: qui; tat: ce; agre: au début; viṣam iva: comme du poison; pariṇāme: à la fin; amṛta: nectar; upamam: comparé au; tat: ce; sukham: bonheur; sāttvikam: dans la vertu; proktam: est dit; ātma: dans le soi; buddhi: de l’intelligence; prasāda-jam: né de la satisfaction.

Překlad

Translation

O šťastí, ktoré je spočiatku ako jed a na konci ako nektár a ktoré motivuje k sebarealizácii, sa hovorí, že náleží do kvality dobra.

Le bonheur qui au début ressemble à du poison, mais à la fin se révèle comparable au nectar et éveille à la réalisation spirituelle, émane de la vertu.

Význam

Purport

Ak sa usilujeme o sebarealizáciu, musíme sa riadiť mnohými zásadami a príkazmi, aby sme sa naučili ovládať myseľ a zmysly a aby sme svoju myseľ dokázali uprieť na vlastné ja. To je veľmi ťažké, trpké ako jed, no ak človek uspeje nasledovaním týchto pravidiel a dosiahne tak transcendentálnu úroveň, ochutná skutočný nektár a začne sa tešiť z pravej radosti života.

Quiconque aspire à la réalisation spirituelle doit suivre de nombreux principes, de nombreuses règles, afin de maîtriser ses sens et de concentrer son mental sur le soi. Toutes ces pratiques sont certes difficiles à observer, amères comme le poison, mais celui qui s’y plie avec succès et atteint le niveau de la transcendance commence à goûter le vrai nectar, à jouir réellement de l’existence.