Skip to main content

VERŠ 37

TEXT 37

Verš

Text

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Synonyma

Synonyms

yat — ktoré; tat — to; agre — spočiatku; viṣam iva — ako jed; pariṇāme — na konci; amṛta — nektár; upamam — v porovnaní; tat — to; sukham — šťastie; sāttvikam — v kvalite dobra; proktam — hovorí sa; ātma — svoje ja; buddhi — inteligenciou; prasāda-jam — uspokojujúce.

yat — was; tat — das; agre — am Anfang; viṣam iva — wie Gift; pariṇāme — am Ende; amṛta — Nektar; upamam — verglichen mit; tat — dieses; sukham — Glück; sāttvikam — in der Erscheinungsweise der Tugend; proktam — wird genannt; ātma — im Selbst; buddhi — der Intelligenz; prasāda-jam — geboren aus der Zufriedenheit.

Překlad

Translation

O šťastí, ktoré je spočiatku ako jed a na konci ako nektár a ktoré motivuje k sebarealizácii, sa hovorí, že náleží do kvality dobra.

Das, was am Anfang wie Gift sein mag, doch am Ende wie Nektar ist und einen zur Selbsterkenntnis erweckt, gilt als Glück in der Erscheinungsweise der Tugend.

Význam

Purport

Ak sa usilujeme o sebarealizáciu, musíme sa riadiť mnohými zásadami a príkazmi, aby sme sa naučili ovládať myseľ a zmysly a aby sme svoju myseľ dokázali uprieť na vlastné ja. To je veľmi ťažké, trpké ako jed, no ak človek uspeje nasledovaním týchto pravidiel a dosiahne tak transcendentálnu úroveň, ochutná skutočný nektár a začne sa tešiť z pravej radosti života.

ERLÄUTERUNG: Auf dem Pfad der Selbsterkenntnis muß man viele Regeln und Regulierungen beachten, um Geist und Sinne zu beherrschen und den Geist auf das Selbst zu konzentrieren. All diese Vorgänge sind sehr schwierig, bitter wie Gift, doch wenn man diese Regulierungen mit Erfolg einhält und auf die transzendentale Ebene gelangt, beginnt man wahren Nektar zu kosten und genießt so das Leben.