Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Текст

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet
трі-відгам̇ наракасйедам̇
два̄рам̇ на̄ш́анам а̄тманах̣
ка̄мах̣ кродгас татга̄ лобгас
тасма̄д етат трайам̇ тйаджет

Synonyma

Послівний переклад

tri-vidham — trojaký; narakasya — peklo; idam — toto; dvāram — brány; nāśanam — zahubí; ātmanaḥ — vlastné ja; kāmaḥ — žiadostivosť; krodhaḥ — hnev; tathā — tiež; lobhaḥ — chamtivosť, tasmāt — preto; etat — tieto; trayam — tri; tyajet — musí zanechať.

трі-відгам — трояке; наракасйа — пекельне; ідам — це; два̄рам— брама; на̄ш́анам—руйнівне; а̄тманах̣—душі; ка̄мах̣—хтивість; кродгах̣—гнів; татга̄—так само як; лобгах̣—жадібність; тасма̄т— тому; етат — цих; трайам — трьох; тйаджет — потрібно відмовитись.

Překlad

Переклад

Tri brány vedú do pekiel — žiadostivosť, hnev a chamtivosť. Nech sa preto každý rozumný človek odvráti od týchto brán, pretože vedú k poklesnutiu duše.

Три брами відкривають шлях до пекла: хтивість, гнів, пожадливість. Кожна розумна людина повинна відмовитись від них, тому що саме вони зумовлюють деґрадацію душі.

Význam

Коментар

V tomto verši je popísaný počiatok démonského života. Ak sa človeku nepodarí uspokojiť jeho túžby, dostaví sa hnev a chamtivosť. Rozumný človek, ktorý nechce poklesnúť do démonských živočíšnych druhov, sa musí vyhnúť týmto trom nepriateľom, aby nezahubili jeho vlastné ja do tej miery, že by stratil šancu na vyslobodenie sa z hmotného otroctva.

Тут змальовано витоки демонічного життя. Людина прагне задовольнити свою хтивість, і якщо їй цього не вдається, її охоплюють гнів та жадібність. Мудра людина, яка бажає уникнути демонічних форм життя, мусить подужати цих трьох ворогів, які дощенту вигублюють саму сутність живої істоти.