Skip to main content

VERŠ 21

第21節

Verš

テキスト

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet
トゥリヴィダンナラカシェダン
ドゥヴァーランマーシャナマートマナハ
カーマハクロダスタターロバハス
タスマーデタットラヤンテャジェト

Synonyma

Synonyms

tri-vidham — trojaký; narakasya — peklo; idam — toto; dvāram — brány; nāśanam — zahubí; ātmanaḥ — vlastné ja; kāmaḥ — žiadostivosť; krodhaḥ — hnev; tathā — tiež; lobhaḥ — chamtivosť, tasmāt — preto; etat — tieto; trayam — tri; tyajet — musí zanechať.

tri-vidham...三種類の narakasya....地獄の idam.........この dvaram.......門 nasanam......破壊的な atmanah......自己の kamah........欲望 krodhah......怒り tatha........同様に lobhah.......渇望 tasmat.......それゆえに etat.........これらの trayam.......三つ tyajet.......人は放棄しなくてはならない

Překlad

Translation

Tri brány vedú do pekiel — žiadostivosť, hnev a chamtivosť. Nech sa preto každý rozumný človek odvráti od týchto brán, pretože vedú k poklesnutiu duše.

欲望、怒り、渇望という地獄に到る三つの門がある。これらは魂を堕落に導くので、正気な人間はこれらを放棄すべきである。

Význam

Purport

V tomto verši je popísaný počiatok démonského života. Ak sa človeku nepodarí uspokojiť jeho túžby, dostaví sa hnev a chamtivosť. Rozumný človek, ktorý nechce poklesnúť do démonských živočíšnych druhov, sa musí vyhnúť týmto trom nepriateľom, aby nezahubili jeho vlastné ja do tej miery, že by stratil šancu na vyslobodenie sa z hmotného otroctva.

悪魔的生活がどのようにして始まるかがここに説明されている。まず欲望が生じる。それが満たされないと怒りと渇望が生まれる。様々な悪魔的な生命形態に堕ちたくないならば、この3つの敵を放棄するよう努力すべきである。これらの敵を放置しておくと、この物質界から解放を得るのが不可能になるほど、自己が破壊されてしまうからである。