Skip to main content

VERŠ 4

TEXT 4

Verš

Tekst

sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā
sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā

Synonyma

Synonyms

sarva-yoniṣu — všetkým životným druhom; kaunteya — ó, syn Kuntī; mūrtayaḥ — podoby; sambhavanti — zjavujú sa; yāḥ — ktoré; tāsām — všetkým; brahma — najvyšší; mahat yoniḥ — pôvod zrodenia v hmotnej podstate; aham — Ja; bīja-pradaḥ — dávajúci semeno; pitā — otec.

sarva-yoniṣu — i alle livsarter; kaunteya — O Kuntīs søn; mūrtayaḥ — de former; sambhavanti — viser sig; yāḥ — som; tāsām — af dem alle; brahma — det højeste; mahat yoniḥ — kilde til fødsel i den materielle substans; aham — Jeg; bīja-pradaḥ — den sædgivende; pitā — fader.

Překlad

Translation

Ó, syn Kuntī, človek by mal vedieť, že všetky životné druhy majú možnosť narodiť sa v tejto hmotnej prírode a Ja som otcom dávajúcim semeno.

Det må forstås, at alle livsarter muliggøres ved at blive født i denne materielle natur, og at Jeg er den sædgivende fader, O Kuntīs søn.

Význam

Purport

V tomto verši je jasne vysvetlené, že Najvyššia Božská Osobnosť, Kṛṣṇa, je pôvodným otcom všetkých živých tvorov. V tomto svete vznikajú živé bytosti kombináciou hmotnej prírody a duchovnej prírody. Život však nejestvuje iba na tejto planéte, ale na všetkých planétach, dokonca i na najvyššej planéte, ktorá je sídlom Brahmu. Živé bytosti sú všade — v zemi, vo vode, a dokonca aj v ohni. Všetky tieto prejavy majú svoju príčinu v hmotnej prírode — matke — a v otcovskej funkcii oplodniteľa — v Kṛṣṇovi. To znamená, že Kṛṣṇa oplodní hmotnú prírodu živými bytosťami, ktoré v čase stvorenia prijímajú rôzne podoby podľa svojich minulých činností.

FORKLARING: Det forklares tydeligt her i dette vers, at Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, er den oprindelige fader til alle levende væsener. De levende væsener er kombinationer af den materielle natur og den åndelige natur. Sådanne levende væsener finder man ikke kun på denne planet, men på alle planeter, selv på den højeste, hvor Brahmā befinder sig. Der findes levende væsener overalt. Der er levende væsener inde i Jorden og selv i vand og i ild. Fremkomsten af alle disse levende væsener skyldes moderen, den materielle natur, og den sædgivende fader, Kṛṣṇa. Det betyder, at den materielle verden befrugtes med levende væsener, der ved skabelsestidspunktet kommer ud i forskellige former ifølge deres tidligere handlinger.