Skip to main content

VERŠ 3

TEXT 3

Verš

Текст

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
мама йонір махад брахма
тасмін ґарбгам̇ дадга̄мй ахам
самбгавах̣ сарва-бгӯта̄на̄м̇
тато бгаваті бга̄рата

Synonyma

Послівний переклад

mama — Môj; yoniḥ — pôvod zrodenia; mahat — totálna hmotná existencia; brahma — najvyšší; tasmin — v tom; garbham — počatie; dadhāmi — stvoriť; aham — Ja; sambhavaḥ — možnosť; sarva-bhūtānām — všetkým živým tvorom; tataḥ — potom; bhavati — bude; bhārata — ó, potomok Bharatov.

мама—Мій; йоніх̣—джерело народження; махат—сукупне матеріальне існування; брахма—верховний; тасмін—у ньому; ґарбгам—вагітність; дадга̄мі—створюю; ахам—Я; самбгавах̣—можливість; сарва-бгӯта̄на̄м—усіх живих істот; татах̣—відтоді; бгаваті—з’являється; бга̄рата—син Бга̄рати.

Překlad

Переклад

Totálna hmotná podstata nazývaná Brahman je pôvodom zrodenia, ó, potomok Bharatov. Keď oplodním tento Brahman, umožním zrodenie všetkým živým tvorom.

Сукупна матеріальна субстанція, що її називають Брахманом, є джерело народження, о сину Бгарати, і в цьому Брахмані Я зачинаю всіх живих істот, даючи їм можливість з’явитися на світ.

Význam

Коментар

Toto je vysvetlenie podstaty sveta: všetko sa deje na základe spojenia tela a duše, kṣetra a kṣetra-jña. Toto spojenie hmotnej prírody a živej bytosti umožňuje Najvyšší Pán osobne. Mahat-tattva je úplnou príčinou celého kozmického prejavu a totálna substancia hmotnej prírody, v ktorej existujú kvalitatívne zložky hmotnej prírody, sa niekedy nazýva Brahman. Najvyššia Božská Osobnosť oplodní túto hmotnú substanciu, a dá tak vzniknúť nespočetným vesmírom. Totálna hmotná substancia, mahat-tattva, je vo Vedach popísaná ako Brahman: tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9). Najvyššia Božská Osobnosť oplodní Brahman semenom živých bytostí. Všetkých dvadsaťštyri pralátok — zem, voda, oheň, vzduch atď. tvoria mahad brahma (veľký Brahman) alebo hmotnú prírodu. V siedmej kapitole je vysvetlené, že okrem tejto hmotnej prírody jestvuje ešte iná, vyššia podstata — živé bytosti - ktorá je zmiešaná s hmotnou prírodou z vôle Najvyššej Božskej Osobnosti. Všetky živé bytosti sa potom rodia z lona tejto hmotnej prírody.

Ось пояснення світу: все відбувається внаслідок поєднання кшетри й кшетра-джн̃а, тіла й духовної душі. Сам Верховний Господь створив для живої істоти можливість поєднатися з матеріальною природою. Причиною всезагального космічного проявлення є махат-таттва, і цю сукупну субстанцію матеріальної причини, в якій існують три ґун̣и природи, інколи називають Брахманом. Верховна Особа запліднює таку всезагальну субстанцію й відтак з’являються незліченні світи. Всезагальну матеріальну субстанцію, махат-таттву, описано у ведичній літературі (Мун̣д̣ака Упанішада 1.1.19) як Брахман: тасма̄д етад брахма на̄ма-рӯпам аннам̇ ча джа̄йате. Верховний Господь запліднює Брахмана сім’ям живих істот. Двадцять чотири елементи, починаючи із землі, води, вогню та повітря є матеріальною енерґією, і вони складають те, що відоме як махад брахма, або великий Брахман, матеріальна природа. Як уже пояснювалось у сьомій главі, над матеріальною існує інша, вища природа — жива істота. По волі Верховного Бога-Особи матеріальна природа сполучається з вищою природою, і це приводить до народження в матеріальній природі живих істот.

Škorpión kladie svoje vajíčka do ryže a ľudia si niekedy myslia, že škorpióny sa rodia z ryže. Ale ryža nie je príčinou škorpióna. V skutočnosti vajíčka nakládla matka. Práve tak nie je hmotná príroda príčinou vzniku živých bytostí. Semeno pochádza od Najvyššej Božskej Osoby, a na prvý pohľad sa zdá, akoby živé bytosti vznikali z hmotnej prírody. Podľa svojich minulých činností získa živá bytosť telo stvorené hmotnou prírodou, aby sa mohla tešiť alebo trápiť v súlade so svojimi minulými činnosťami. Pán je príčinou zjavenia všetkých živých tvorov v tomto hmotnom svete.

The scorpion lays its eggs in piles of rice, and sometimes it is said that the scorpion is born out of rice. But the rice is not the cause of the scorpion. Actually, the eggs were laid by the mother. Similarly, material nature is not the cause of the birth of the living entities. The seed is given by the Supreme Personality of Godhead, and they only seem to come out as products of material nature. Thus every living entity, according to his past activities, has a different body, created by this material nature, so that the entity can enjoy or suffer according to his past deeds. The Lord is the cause of all the manifestations of living entities in this material world.