Skip to main content

VERŠ 3

VERSO 3

Verš

Texto

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyma

Sinônimos

mama — Môj; yoniḥ — pôvod zrodenia; mahat — totálna hmotná existencia; brahma — najvyšší; tasmin — v tom; garbham — počatie; dadhāmi — stvoriť; aham — Ja; sambhavaḥ — možnosť; sarva-bhūtānām — všetkým živým tvorom; tataḥ — potom; bhavati — bude; bhārata — ó, potomok Bharatov.

mama — Minha; yoniḥ — fonte de nascimento; mahat — a existência material total; brahma — suprema; tasmin — nessa; garbham — gravidez; dadhāmi — crio; aham — Eu; sambhavaḥ — a possibilidade; sarva-bhūtānām — de todas as entidades vivas; tataḥ — depois disso; bhavati — torna-se; bhārata — ó filho de Bharata.

Překlad

Tradução

Totálna hmotná podstata nazývaná Brahman je pôvodom zrodenia, ó, potomok Bharatov. Keď oplodním tento Brahman, umožním zrodenie všetkým živým tvorom.

A totalidade da substância material, chamada Brahman, é a fonte do nascimento, e é esse Brahman que Eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata.

Význam

Comentário

Toto je vysvetlenie podstaty sveta: všetko sa deje na základe spojenia tela a duše, kṣetra a kṣetra-jña. Toto spojenie hmotnej prírody a živej bytosti umožňuje Najvyšší Pán osobne. Mahat-tattva je úplnou príčinou celého kozmického prejavu a totálna substancia hmotnej prírody, v ktorej existujú kvalitatívne zložky hmotnej prírody, sa niekedy nazýva Brahman. Najvyššia Božská Osobnosť oplodní túto hmotnú substanciu, a dá tak vzniknúť nespočetným vesmírom. Totálna hmotná substancia, mahat-tattva, je vo Vedach popísaná ako Brahman: tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9). Najvyššia Božská Osobnosť oplodní Brahman semenom živých bytostí. Všetkých dvadsaťštyri pralátok — zem, voda, oheň, vzduch atď. tvoria mahad brahma (veľký Brahman) alebo hmotnú prírodu. V siedmej kapitole je vysvetlené, že okrem tejto hmotnej prírody jestvuje ešte iná, vyššia podstata — živé bytosti - ktorá je zmiešaná s hmotnou prírodou z vôle Najvyššej Božskej Osobnosti. Všetky živé bytosti sa potom rodia z lona tejto hmotnej prírody.

Esta é uma maneira de explicar o mundo: tudo o que acontece deve-se à combinação de kṣetra e kṣetra-jña, o corpo e a alma espiritual. O próprio Deus Supremo torna possível esta combinação da natureza material e da entidade viva. O mahat-tattva é a causa total da manifestação cósmica total; e esta substância total da causa material, na qual existem os três modos da natureza, às vezes chama-se Brahman. A Personalidade Suprema fecunda esta substância total, e assim se tornam possíveis inumeráveis universos. Esta substância material total, o mahat-tattva, é descrita como Brahman na literatura védica (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9): tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate. A Pessoa Suprema deposita neste Brahman as sementes que originam as entidades vivas. Todos os vinte e quatro elementos, começando por terra, água, fogo e ar, são energia material, e constituem o que se chama mahad brahma, ou o grande Brahman, a natureza material. Como se explicou no Sétimo Capítulo, além dessa natureza, há uma outra natureza superior — a entidade viva. Pela vontade da Suprema Personalidade de Deus, a natureza superior entra em contato com a natureza material, e depois todas as entidades vivas nascem desta natureza material.

Škorpión kladie svoje vajíčka do ryže a ľudia si niekedy myslia, že škorpióny sa rodia z ryže. Ale ryža nie je príčinou škorpióna. V skutočnosti vajíčka nakládla matka. Práve tak nie je hmotná príroda príčinou vzniku živých bytostí. Semeno pochádza od Najvyššej Božskej Osoby, a na prvý pohľad sa zdá, akoby živé bytosti vznikali z hmotnej prírody. Podľa svojich minulých činností získa živá bytosť telo stvorené hmotnou prírodou, aby sa mohla tešiť alebo trápiť v súlade so svojimi minulými činnosťami. Pán je príčinou zjavenia všetkých živých tvorov v tomto hmotnom svete.

O escorpião põe seus ovos em montes de arroz, e às vezes se diz que o escorpião nasce do arroz. Mas o arroz não é a causa do escorpião. Na verdade, os ovos foram postos pela mãe. De modo semelhante, a natureza material não é a causa do nascimento das entidades vivas. A semente é dada pela Suprema Personalidade de Deus, e tem-se a impressão de que elas surgem como produtos da natureza material. Assim, cada entidade viva, conforme suas atividades passadas, tem um corpo diferente, criado por esta natureza material, de modo que a entidade possa gozar ou sofrer segundo seus atos passados. O Senhor é a causa de todas as manifestações de entidades vivas neste mundo material.