Skip to main content

VERŠE 3 – 4

TEXTS 3-4

Verš

Texto

ye tv akṣaram anirdeśyam
avyaktaṁ paryupāsate
sarvatra-gam acintyaṁ ca
kūṭa-stham acalaṁ dhruvam
ye tv akṣaram anirdeśyam
avyaktaṁ paryupāsate
sarvatra-gam acintyaṁ ca
kūṭa-stham acalaṁ dhruvam
sanniyamyendriya-grāmaṁ
sarvatra sama-buddhayaḥ
te prāpnuvanti mām eva
sarva-bhūta-hite ratāḥ
sanniyamyendriya-grāmaṁ
sarvatra sama-buddhayaḥ
te prāpnuvanti mām eva
sarva-bhūta-hite ratāḥ

Synonyma

Palabra por palabra

ye — tí, ktorí; tu — ale; akṣaram — nevnímateľné zmyslami; anirdeśyam — neurčité; avyaktam — neprejavené; paryupāsate — plne sa venovať uctievaniu; sarvatra-gam — všadeprítomné; acintyam — nepochopiteľné; ca — tiež; kūṭa-stham — nemenné; acalam — nehybné; dhruvam — pevné; sanniyamya — ovládajúci; indriya-grāmam — všetky zmysly; sarvatra — všade; sama-buddhayaḥ — konať rovnako; te — oni; prāpnuvanti — dosiahnu; mām — Mňa; eva — zaiste; sarva-bhūta-hite — pre blaho všetkých živých tvorov; ratāḥ — zapojení.

ye — aquellos que; tu — pero; akṣaram — lo que está más allá de la percepción de los sentidos; anirdeśyam — indefinido; avyaktam — no manifestado; paryupāsate — quienes adoran completamente; sarvatra-gam — omnipresente; acintyam — inconcebible; ca — también; kūṭa-stham — inmutable; acalam — inmóvil; dhruvam — fijo; sanniyamya — controlando; indriya-grāmam — todos los sentidos; sarvatra — en todas partes; sama-buddhayaḥ — con igualdad de ánimo; te — ellos; prāpnuvanti — llegan; mām — a Mí; eva — ciertamente; sarva-bhūta-hite — del bienestar de todas las entidades vivientes; ratāḥ — ocupados.

Překlad

Traducción

No aj tí, ktorí uctievajú neprejavené, zmyslami nepostihnuteľné, všeprestupujúce, nepochopiteľné, nemenné, pevné, nehybné — neosobné poňatie Absolútnej Pravdy — ovládaním zmyslov a tým, že s každým konajú rovnako, pracujúc pre blaho všetkých, Ma nakoniec dosiahnu.

Pero aquellos que, mediante el control de los diversos sentidos y mostrando una misma disposición para con todos, adoran por completo a lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos, lo omnipresente, inconcebible, inmutable, fijo e inmóvil —la concepción impersonal de la Verdad Absoluta—, esas personas, que están dedicadas al bienestar de todos, al final llegan a Mí.

Význam

Significado

Ľudia, ktorí neuctievajú Najvyššieho Boha, Kṛṣṇu, priamo, ale snažia sa dosiahnuť ten istý cieľ nepriamou cestou, dospejú nakoniec tiež k najvyššiemu cieľu, Śrī Kṛṣṇovi. „Po mnohých narodeniach taký múdry muž vyhľadá útočisko u Mňa, pretože zistí, že Vāsudeva je všetko.“ Keď po mnohých narodeniach získa človek úplné poznanie, odovzdá sa Kṛṣṇovi. Ak sa chce priblížiť k Bohu metódou, o ktorej sa hovorilo v tomto verši, musí ovládať svoje zmysly, slúžiť všetkým a starať sa o blaho všetkých živých bytostí. Z toho vyplýva, že sa človek musí obrátiť na Kṛṣṇu, inak nedosiahne úplnú realizáciu. Často musí prejsť ťažkým odriekaním, než sa mu odovzdá úplne.

Aquellos que no adoran directamente al Dios Supremo, Kṛṣṇa, pero que tratan de alcanzar la misma meta por medio de un proceso indirecto, también consiguen al final el objetivo supremo: Śrī Kṛṣṇa. «Después de muchos nacimientos, el hombre sabio busca refugiarse en Mí, sabiendo que Vāsudeva lo es todo». Cuando una persona llega a tener pleno conocimiento después de muchos nacimientos, se entrega al Señor Kṛṣṇa. Si uno se dirige a la Divinidad por medio del método que se mencionó en este verso, tiene que controlar los sentidos, prestarles servicio a todos y ocuparse del bienestar de todos los seres. De ello se infiere que uno tiene que dirigirse al Señor Kṛṣṇa, pues de lo contrario no hay una iluminación perfecta. A menudo hay muchas penitencias involucradas antes de que uno pueda entregarse por completo a Él.

Aby sme mohli vnímať Naddušu v individuálnej duši, musíme skoncovať so všetkými zmyslovými aktivitami, ako je načúvanie, pozeranie sa, ochutnávanie, práca apod., a tak dospejeme k poznaniu, že Najvyššia Duša je všadeprítomná. Akonáhle si to človek uvedomí, nezávidí nijakej živej bytosti a nerobí rozdiely medzi človekom a zvieraťom, pretože vidí iba dušu, a nie vonkajší obal. No pre obyčajného človeka je táto metóda neosobnej realizácie veľmi ťažká.

A fin de percibir a la Superalma que se encuentra dentro del alma individual, uno tiene que suspender las actividades de los sentidos, tales como ver, oír, saborear, trabajar, etc. De ese modo, uno llega a entender que el Alma Suprema está presente en todas partes. Al uno percatarse de eso, no envidia a ninguna entidad viviente: no se ve ninguna diferencia entre hombre y animal, porque solo se ve el alma, no la cobertura exterior. Pero para el hombre común, este método de comprensión impersonal es muy difícil.