Skip to main content

VERŠ 12

ТЕКСТ 12

Verš

Текст

śreyo hi jñānam abhyāsāj
jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas
tyāgāc chāntir anantaram
рейо хи джнам абхйсдж
джнд дхйна виишйате
дхйнт карма-пхала-тйгас
тйгч чхнтир анантарам

Synonyma

Пословный перевод

śreyaḥ — lepší; hi — zaiste; jñānam — poznanie; abhyāsāt — vykonávanie; jñānāt — než poznanie; dhyānam — meditácia; viśiṣyate — považované za lepšie; dhyānāt — než meditácia; karma-phala-tyāgaḥ — zrieknutie sa výsledkov plodonosných činov; tyāgāt — takým odriekaním; śāntiḥ — mier; anantaram — potom.

рейа — лучше; хи — безусловно; джнам — знание; абхйст — чем практика; джнт — чем знание; дхйнам — медитация; виишйате — считается лучше; дхйнт — чем медитация; карма-пхала-тйга — отречение от результатов кармической деятельности; тйгт — благодаря отречению; нти — покой; анантарам — затем.

Překlad

Перевод

Ak ani tak nedokážeš konať, zamestnaj sa rozvíjaním poznania. Lepšia než poznanie je však meditácia, a ešte lepšie ako meditácia je zrieknutie sa plodov práce, pretože takým odriekaním dosiahneš vnútorný pokoj mysle.

Если ты не способен идти этим путем, то приложи усилия к тому, чтобы обрести знание. Однако медитация предпочтительнее, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение.

Význam

Комментарий

Ako už bolo povedané v predchádzajúcich veršoch, jestvujú dva druhy oddanej služby. Buď sa riadime regulatívnymi zásadami, alebo sa uberáme cestou čistej lásky k Najvyššej Božskej Osobnosti. Pre tých, ktorí nemôžu nasledovať pravidlá bhakti-yogy, je lepšie pestovať poznanie, pretože prostredníctvom poznania môžu pochopiť svoje skutočné postavenie. Poznanie sa časom vyvinie a nahradí ho meditácia, pomocou ktorej môžeme postupne pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť. Existujú metódy, ktoré nám pomáhajú pochopiť, že sme kvalitatívne totožní s Najvyšším, a ľudia, ktorí sa môžu zamestnať v oddanej službe, dávajú prednosť tomuto typu meditácie. Tomu, kto takto meditovať nedokáže, ukladajú Vedy isté predpísané povinnosti pre brāhmaṇov, kṣatriyov, vaiśyov a śūdrov. O tom bude pojednávať posledná kapitola Bhagavad-gīty. V každom prípade by sme sa mali zriecť plodov svojej práce, čo znamená, že výsledky svojej karmy použijeme na dobré účely.

Как было сказано в предыдущих стихах, существует две формы преданного служения: преданное служение, регламентированное системой правил и предписаний, и преданное служение, основанное на спонтанной любви и привязанности к Верховной Личности Бога. Те, кто не способен следовать принципам сознания Кришны, должны стараться обрести духовное знание, ибо знание поможет им понять свое истинное положение. Постепенно знание приведет их на уровень медитации, и, занимаясь медитацией, они с течением времени смогут постичь Верховную Личность Бога. Некоторые методы духовного самопознания могут привести человека к пониманию, что он сам и есть Всевышний; подобного рода медитацию предпочитают те, кто не может заниматься преданным служением. Тем, кто не способен заниматься даже такой медитацией, Веды предписывают исполнять обязанности в системе варнашрамы: обязанности брахманов, кшатриев, вайшьев или шудр, перечисленные в последней главе «Бхагавад- гиты». Но каковы бы ни были обязанности человека, ему необходимо отречься от плодов своего труда, то есть жертвовать результаты своей кармической деятельности на какое-то доброе дело.

Na záver môžeme povedať, že k dosiahnutiu najvyššieho cieľa, Najvyššej Božskej Osobnosti, vedú dve cesty. Prvá z nich je cesta postupného vývoja, kým druhá vedie priamo. Oddaná služba vykonávaná s mysľou upretou na Kṛṣṇu je priama metóda. Nepriama metóda znamená zrieknutie sa plodov práce a vedie najprv k meditácii, neskôr k pochopeniu Nadduše a napokon k dosiahnutiu Najvyššej Božskej Osobnosti. Človek sa môže zdokonaľovať buď krok za krokom, alebo si môže zvoliť priamu cestu, čo však nedokáže každý. Preto je aj nepriama metóda dobrá. Musíme si však uvedomiť, že Arjunovi táto cesta odporučená nebola, pretože už predtým slúžil s láskou a oddanosťou Kṛṣṇovi. Postupné odriekanie, poznanie, meditácia a realizácia Brahmanu a Nadduše sú vhodné pre tých, ktorí nie sú na tej istej úrovni ako Arjuna. Bhagavad-gītā však kladie veľký dôraz na priamu metódu a všetkým sa odporúča odovzdať sa priamo Najvyššej Božskej Osobnosti, Kṛṣṇovi.

Таким образом, к высшей цели — Верховной Личности Бога — ведут два пути: путь постепенного развития и прямой путь. Преданное служение в сознании Кришны — это прямой путь, другие же методы учат человека отречению от плодов своей деятельности. Это помогает ему обрести знание, затем перейти к медитации, затем постичь Сверхдушу и постепенно прийти к Верховной Личности Бога. Человек может либо пройти через все эти ступени, либо воспользоваться прямым путем. Поскольку последний доступен не всем, окольный путь познания Бога также приемлем. Необходимо, однако, заметить, что Кришна не стал рекомендовать этот путь Арджуне, ибо тот уже преданно служил Верховному Господу. Многоступенчатый, окольный путь предназначен для тех, кто еще не достиг уровня преданного служения и потому должен сначала научиться отречению от плодов своего труда, затем обрести знание и в процессе медитации постичь Сверхдушу и Брахман. Однако «Бхагавад-гита» основное внимание уделяет прямому пути духовного самопознания. Она призывает каждого встать на этот путь и предаться Верховной Личности Бога, Кришне.