Skip to main content

VERŠ 12

第12節

Verš

テキスト

śreyo hi jñānam abhyāsāj
jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas
tyāgāc chāntir anantaram
シュレヨ ヒ ジャナナン アビャサj
ジャナナダ ダヤナマ ヰシシュヤテ
ダヤナト カルマ-フアラ-タヤガs
タヤガch チャンテエr アナンタラン

Synonyma

Synonyms

śreyaḥ — lepší; hi — zaiste; jñānam — poznanie; abhyāsāt — vykonávanie; jñānāt — než poznanie; dhyānam — meditácia; viśiṣyate — považované za lepšie; dhyānāt — než meditácia; karma-phala-tyāgaḥ — zrieknutie sa výsledkov plodonosných činov; tyāgāt — takým odriekaním; śāntiḥ — mier; anantaram — potom.

śreyaḥ — より良い; hi — 確かに; jñānam — 知識;abhyāsāt — 実際に行うよりも; jñānāt — 知識よりも;dhyānam — 瞑想は; viśiṣyate — より良いと考えられる;dhyānāt — 瞑想より; karma-phala-tyāgaḥ — 果報的活動の結果を放棄することにより; tyāgāt — そのような放棄により; śāntiḥ — 平和; anantaram — その後

Překlad

Translation

Ak ani tak nedokážeš konať, zamestnaj sa rozvíjaním poznania. Lepšia než poznanie je však meditácia, a ešte lepšie ako meditácia je zrieknutie sa plodov práce, pretože takým odriekaním dosiahneš vnútorný pokoj mysle.

これを修練するのが不可能なら知識を究めよ。だが知識より瞑想が勝り、瞑想より活動の報果の放棄が勝る。報果を放棄すれば心の平和が得られるからだ。

Význam

Purport

Ako už bolo povedané v predchádzajúcich veršoch, jestvujú dva druhy oddanej služby. Buď sa riadime regulatívnymi zásadami, alebo sa uberáme cestou čistej lásky k Najvyššej Božskej Osobnosti. Pre tých, ktorí nemôžu nasledovať pravidlá bhakti-yogy, je lepšie pestovať poznanie, pretože prostredníctvom poznania môžu pochopiť svoje skutočné postavenie. Poznanie sa časom vyvinie a nahradí ho meditácia, pomocou ktorej môžeme postupne pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť. Existujú metódy, ktoré nám pomáhajú pochopiť, že sme kvalitatívne totožní s Najvyšším, a ľudia, ktorí sa môžu zamestnať v oddanej službe, dávajú prednosť tomuto typu meditácie. Tomu, kto takto meditovať nedokáže, ukladajú Vedy isté predpísané povinnosti pre brāhmaṇov, kṣatriyov, vaiśyov a śūdrov. O tom bude pojednávať posledná kapitola Bhagavad-gīty. V každom prípade by sme sa mali zriecť plodov svojej práce, čo znamená, že výsledky svojej karmy použijeme na dobré účely.

前節で述べているように、献身奉仕には2種類ある。規定原則に従って実行する場合と、バガヴァーンを完全に恋慕している場合である。また、実際問題としてクリシュナ意識の規定原則に従えない人々は、知識を究めるのがよろしい。なぜなら、知識によって人は自分の真の立場を理解できるようになるからだ。知識が深まっていくにつれて、瞑想を求めるようになる。瞑想によって人は次第次第にバガヴァーンを理解できるようになっていく。自分自身が至高者である、と思わせる方法があるが、この種の瞑想は献身奉仕できないタイプの人が選ぶ。正しい瞑想が不可能ならば、定められた義務を遂行する――たとえば、ブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ、それぞれのために規定された義務がヴェーダ文典に書いてある。これらについては『バガヴァッド・ギーター』の最終章に説明してある。ただどんな場合も、自分の行為の結果、または働きに対する報果を放棄しなければならない。つまりカルマの報果を何か善いことのために使用せよ、ということである。

Na záver môžeme povedať, že k dosiahnutiu najvyššieho cieľa, Najvyššej Božskej Osobnosti, vedú dve cesty. Prvá z nich je cesta postupného vývoja, kým druhá vedie priamo. Oddaná služba vykonávaná s mysľou upretou na Kṛṣṇu je priama metóda. Nepriama metóda znamená zrieknutie sa plodov práce a vedie najprv k meditácii, neskôr k pochopeniu Nadduše a napokon k dosiahnutiu Najvyššej Božskej Osobnosti. Človek sa môže zdokonaľovať buď krok za krokom, alebo si môže zvoliť priamu cestu, čo však nedokáže každý. Preto je aj nepriama metóda dobrá. Musíme si však uvedomiť, že Arjunovi táto cesta odporučená nebola, pretože už predtým slúžil s láskou a oddanosťou Kṛṣṇovi. Postupné odriekanie, poznanie, meditácia a realizácia Brahmanu a Nadduše sú vhodné pre tých, ktorí nie sú na tej istej úrovni ako Arjuna. Bhagavad-gītā však kladie veľký dôraz na priamu metódu a všetkým sa odporúča odovzdať sa priamo Najvyššej Božskej Osobnosti, Kṛṣṇovi.

要するに、最高の目的であるバガヴァーンのもとに行くためには、2つの方法があるのだ。1つは、少しずつ進んでいく方法。そしてもう一つは直接法。クリシュナ意識による献身奉仕は直接法である。前者に含まれるが、自分の活動の報果を放棄する法である。やがて知識が深まり、瞑想の段階に入り、それからパラマートマーが理解できるようになり、最後にバガヴァーンのところに到く。漸進法でも直接法でも、どちらの道を選んでもよい。ただ、直接法は誰にでもできるわけではない。だから、間接法、漸進法でもよいのである。だが、アルジュナに対しては間接法を勧めていないことがわかる。彼はすでに至上主を愛し、奉仕をするという段階にいるからだ。間接法はこの境地まで来ていない人々に適用される。彼らは、放棄、知識、瞑想、パラマートマーとブラフマンの悟り、と順々に従わなければならない。しかし、『バガヴァッド・ギーター』では直接法を強調している。どの人も直接法を選んで、バガヴァーン、クリシュナに服従せよ、と勧めているのだ。