Skip to main content

VERŠ 12

TEXT 12

Verš

Text

śreyo hi jñānam abhyāsāj
jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas
tyāgāc chāntir anantaram
śreyo hi jñānam abhyāsāj
jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas
tyāgāc chāntir anantaram

Synonyma

Synonyms

śreyaḥ — lepší; hi — zaiste; jñānam — poznanie; abhyāsāt — vykonávanie; jñānāt — než poznanie; dhyānam — meditácia; viśiṣyate — považované za lepšie; dhyānāt — než meditácia; karma-phala-tyāgaḥ — zrieknutie sa výsledkov plodonosných činov; tyāgāt — takým odriekaním; śāntiḥ — mier; anantaram — potom.

śreyaḥ — better; hi — certainly; jñānam — knowledge; abhyāsāt — than practice; jñānāt — than knowledge; dhyānam — meditation; viśiṣyate — is considered better; dhyānāt — than meditation; karma-phala-tyāgaḥ — renunciation of the results of fruitive action; tyāgāt — by such renunciation; śāntiḥ — peace; anantaram — thereafter.

Překlad

Translation

Ak ani tak nedokážeš konať, zamestnaj sa rozvíjaním poznania. Lepšia než poznanie je však meditácia, a ešte lepšie ako meditácia je zrieknutie sa plodov práce, pretože takým odriekaním dosiahneš vnútorný pokoj mysle.

If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind.

Význam

Purport

Ako už bolo povedané v predchádzajúcich veršoch, jestvujú dva druhy oddanej služby. Buď sa riadime regulatívnymi zásadami, alebo sa uberáme cestou čistej lásky k Najvyššej Božskej Osobnosti. Pre tých, ktorí nemôžu nasledovať pravidlá bhakti-yogy, je lepšie pestovať poznanie, pretože prostredníctvom poznania môžu pochopiť svoje skutočné postavenie. Poznanie sa časom vyvinie a nahradí ho meditácia, pomocou ktorej môžeme postupne pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť. Existujú metódy, ktoré nám pomáhajú pochopiť, že sme kvalitatívne totožní s Najvyšším, a ľudia, ktorí sa môžu zamestnať v oddanej službe, dávajú prednosť tomuto typu meditácie. Tomu, kto takto meditovať nedokáže, ukladajú Vedy isté predpísané povinnosti pre brāhmaṇov, kṣatriyov, vaiśyov a śūdrov. O tom bude pojednávať posledná kapitola Bhagavad-gīty. V každom prípade by sme sa mali zriecť plodov svojej práce, čo znamená, že výsledky svojej karmy použijeme na dobré účely.

As mentioned in the previous verses, there are two kinds of devotional service: the way of regulative principles and the way of full attachment in love to the Supreme Personality of Godhead. For those who are actually not able to follow the principles of Kṛṣṇa consciousness it is better to cultivate knowledge, because by knowledge one can be able to understand his real position. Gradually knowledge will develop to the point of meditation. By meditation one can be able to understand the Supreme Personality of Godhead by a gradual process. In the cultivation of knowledge there are processes which make one understand that one himself is the Supreme, and that sort of meditation is preferred if one is unable to engage in devotional service. If one is not able to meditate in such a way, then there are prescribed duties, as enjoined in the Vedic literature, for the brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas and śūdras, which we shall find in the last chapter of Bhagavad-gītā. But in all cases, one should give up the result or fruits of labor; this means to employ the result of karma for some good cause.

Na záver môžeme povedať, že k dosiahnutiu najvyššieho cieľa, Najvyššej Božskej Osobnosti, vedú dve cesty. Prvá z nich je cesta postupného vývoja, kým druhá vedie priamo. Oddaná služba vykonávaná s mysľou upretou na Kṛṣṇu je priama metóda. Nepriama metóda znamená zrieknutie sa plodov práce a vedie najprv k meditácii, neskôr k pochopeniu Nadduše a napokon k dosiahnutiu Najvyššej Božskej Osobnosti. Človek sa môže zdokonaľovať buď krok za krokom, alebo si môže zvoliť priamu cestu, čo však nedokáže každý. Preto je aj nepriama metóda dobrá. Musíme si však uvedomiť, že Arjunovi táto cesta odporučená nebola, pretože už predtým slúžil s láskou a oddanosťou Kṛṣṇovi. Postupné odriekanie, poznanie, meditácia a realizácia Brahmanu a Nadduše sú vhodné pre tých, ktorí nie sú na tej istej úrovni ako Arjuna. Bhagavad-gītā však kladie veľký dôraz na priamu metódu a všetkým sa odporúča odovzdať sa priamo Najvyššej Božskej Osobnosti, Kṛṣṇovi.

In summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are two processes: one process is by gradual development, and the other process is direct. Devotional service in Kṛṣṇa consciousness is the direct method, and the other method involves renouncing the fruits of one’s activities. Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, then to the stage of understanding the Supersoul, and then to the stage of the Supreme Personality of Godhead. One may take either the step-by-step process or the direct path. The direct process is not possible for everyone; therefore the indirect process is also good. It is, however, to be understood that the indirect process is not recommended for Arjuna, because he is already at the stage of loving devotional service to the Supreme Lord. It is for others, who are not at this stage; for them the gradual process of renunciation, knowledge, meditation and realization of the Supersoul and Brahman should be followed. But as far as Bhagavad-gītā is concerned, it is the direct method that is stressed. Everyone is advised to take to the direct method and surrender unto the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.