Skip to main content

VERŠ 51

ТЕКСТ 51

Verš

Текст

arjuna uvāca
dṛṣṭvedaṁ mānuṣaṁ rūpaṁ
tava saumyaṁ janārdana
idānīm asmi saṁvṛttaḥ
sa-cetāḥ prakṛtiṁ gataḥ
арджуна ува̄ча
др̣ш̣т̣ведам ма̄нуш̣ам рӯпам
тава саумям джана̄рдана
ида̄нӣм асми самвр̣ттах̣
са-чета̄х̣ пракр̣тим гатах̣

Synonyma

Дума по дума

arjunaḥ uvāca — Arjuna riekol; dṛṣṭvā — keď vidím; idam — túto; mānuṣam — ľudskú; rūpam — podobu; tava — Tvoju; saumyam — veľmi krásnu; janārdana — ó, hubiteľ nepriateľov; idānīm — práve teraz; asmi — som; saṁvṛttaḥ — uspokojený; sa-cetāḥ — v mojom vedomí; prakṛtim — do mojej vlastnej prirodzenosti; gataḥ — navrátený.

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; др̣ш̣т̣ва̄ – като виждам; идам – тази; ма̄нуш̣ам – човешка; рӯпам – форма; тава – твоята; саумям – много прекрасна; джана̄рдана – о, покорителю на враговете; ида̄нӣм – сега; асми – аз съм; самвр̣ттах̣ – успокоен; са-чета̄х̣ – в моето съзнание; пракр̣тим – в собствената си природа; гатах̣ – се върнах.

Překlad

Превод

Keď Arjuna uzrel Kṛṣṇu v Jeho pôvodnej podobe riekol: „Ó, Janārdana, pri pohľade na Tvoju prekrásnu ľudskú podobu sa moja myseľ opäť upokojila a vraciam sa do svojej pôvodnej prirodzenosti.“

Когато видя Кр̣ш̣н̣а в изначалната му форма, Арджуна каза: О, Джана̄рдана, тази прекрасна, подобна на човешката форма, успокоява ума ми и аз възвръщам истинската си същност.

Význam

Коментар

Zo slov mānuṣaṁ rūpam je zrejmé, že Najvyššia Božská Osobnosť má pôvodne dve ruky. Ľudia, ktorí Kṛṣṇu hania tým, že Ho považujú za obyčajného človeka, si nie sú vedomí Jeho Božskej podstaty. Keby bol Kṛṣṇa obyčajný človek, ako by mohol ukázať Svoju vesmírnu podobu a hneď nato sa zjaviť v štvorrukej podobe Nārāyaṇa? V Bhagavad-gīte sa jasne hovorí, že ten, kto považuje Kṛṣṇu za obyčajného človeka a klame čitateľov tvrdením, že z Kṛṣṇu prehovára neosobný Brahman, sa dopúšťa najťažšieho zločinu. Kṛṣṇa neukázal iba Svoju vesmírnu podobu, ale aj štvorrukú podobu Viṣṇua. Ako Ho teda môže niekto považovať za obyčajného človeka? Čistý oddaný sa však nedá oklamať falošnými komentármi k Bhagavad-gīte, vie totiž ako sa veci majú. Pôvodné verše Bhagavad-gīty sú nad Slnko jasné a nepotrebujú výklady hlúpych komentátorov.

ПОЯСНЕНИЕ: Думите ма̄нуш̣ам рӯпам категорично посочват, че изначалната форма на Върховната Божествена Личност е двуръка. И става ясно, че всички, които се присмиват на Кр̣ш̣н̣а, като го приемат за обикновена личност, не познават божествената му природа. Ако Кр̣ш̣н̣а беше обикновено човешко същество, как е възможно да представи вселенската форма, а след това четириръката форма На̄ра̄ян̣а? В Бхагавад-гӣта̄ е казано, че който счита Кр̣ш̣н̣а за обикновена личност и заблуждава читателя, като твърди, че безличностният Брахман говори вътре в Кр̣ш̣н̣а, допуска голяма грешка. Кр̣ш̣н̣а действително е проявил вселенската си форма и четириръката Виш̣н̣у форма. Как е възможно Той да бъде обикновено човешко същество? Чистият предан не се обърква от заблуждаващи коментари върху Бхагавад-гӣта̄, защото знае кое какво е. Автентичните стихове на Бхагавад-гӣта̄ са ясни като слънцето; те не се нуждаят от мъждукащата светлинка на глупави коментатори.