Skip to main content

KAPITOLA DESIATA

ZEHNTES KAPITEL

Majestát Absolútneho

Die Füllen des Absoluten

VERŠ 1:
Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť riekol: „Ó, Arjuna, bojovník mocných paží, počúvaj ďalej Moje slová. Si Môj drahý priateľ, a preto ti k tvojmu prospechu zverím ešte úplnejšie poznanie, než to, ktoré som ti doposiaľ vysvetlil.
TEXT 1:
Die Höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Höre weiter, o starkarmiger Arjuna. Weil du Mein geliebter Freund bist, werde Ich zu deinem Nutzen weitersprechen und dir Wissen offenbaren, das alles bisher Gesagte übertrifft.
VERŠ 2:
Ani davy polobohov, ani veľkí mudrci nepoznajú Môj pôvod alebo Moje vlastnosti. Ja som v každom ohľade zdrojom polobohov a veľkých mudrcov.
TEXT 2:
Weder die Scharen der Halbgötter noch die großen Weisen kennen Meinen Ursprung und Meine Füllen, denn Ich bin in jeder Hinsicht der Ursprung der Halbgötter und Weisen.
VERŠ 3:
Iba ten, kto Ma pozná ako nezrodeného, bez počiatku a ako zvrchovaného Pána všetkých svetov, nepodlieha ilúzii a je zbavený všetkých následkov hriechu.
TEXT 3:
Nur derjenige unter den Menschen, der frei von Täuschung ist und Mich als den Ungeborenen, den Anfanglosen und den Höchsten Herrn aller Welten kennt, ist von allen Sünden befreit.
VERŠ 4 – 5:
Inteligencia, poznanie, odpútanosť od pochybnosti a ilúzie, schopnosť odpúšťať, pravdivosť, ovládanie zmyslov, ovládanie mysle, šťastie, zármutok, zrodenie, smrť, strach, nebojácnosť, nenásilie, vyrovnanosť, uspokojenie, pokánie, štedrosť, pocta i potupa — všetky tieto rôzne vlastnosti živých bytostí som stvoril Ja.
TEXTS 4-5:
Intelligenz, Wissen, Freiheit von Zweifeln und Täuschung, Nachsicht, Wahrhaftigkeit, Beherrschung der Sinne, Beherrschung des Geistes, Glück und Leid, Geburt, Tod, Furcht, Furchtlosigkeit, Gewaltlosigkeit, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, Entsagung, Wohltätigkeit, Ruhm und Schmach – all diese verschiedenen Eigenschaften der Lebewesen wurden von Mir allein geschaffen.
VERŠ 6:
Okrem štyroch svätcov zo Mňa povstali, zrodení z Mojej mysle, siedmi veľkí mudrci a Manuovia (praotcovia ľudstva) a z nich pochádzajú všetky živé bytosti obývajúce rôzne planéty.
TEXT 6:
Die sieben großen Weisen, vor ihnen die vier anderen großen Weisen und die Manus [die Vorväter der Menschheit] wurden von Mir, aus Meinem Geist, geboren, und alle Lebewesen, die die verschiedenen Planeten bevölkern, stammen von ihnen ab.
VERŠ 7:
Kto vskutku pozná Môj majestát a mystickú moc, zapojí sa do čistej oddanej služby. O tom niet pochýb.
TEXT 7:
Wer von diesen Meinen Füllen und mystischen Kräften tatsächlich überzeugt ist, beschäftigt sich im unvermischten hingebungsvollen Dienst; darüber besteht kein Zweifel.
VERŠ 8:
Som zdrojom všetkých duchovných i hmotných svetov. Všetko pochádza zo Mňa. Múdri, ktorí to dokonale vedia, Mi oddane slúžia a uctievajú Ma z celého srdca.
TEXT 8:
Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Alles geht von Mir aus. Die Weisen, die dies vollkommen verstanden haben, beschäftigen sich in Meinem hingebungsvollen Dienst und verehren Mich von ganzem Herzen.
VERŠ 9:
Myšlienky Mojich čistých oddaných sú pohrúžené iba do Mňa, plne Mi odovzdávajú svoje životy, aby Mi slúžili. Radosť a spokojnosť nachádzajú v tom, že si Ma navzájom pripomínajú a neustále o Mne hovoria.
TEXT 9:
Die Gedanken Meiner reinen Geweihten weilen in Mir, ihr Leben ist völlig Meinem Dienst hingegeben, und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über Mich sprechen.
VERŠ 10:
Tým, ktorý sú Mi neustále oddaní a s láskou Ma uctievajú, dávam poznanie, s pomocou ktorého ku Mne dospejú.
TEXT 10:
Denjenigen, die Mir ständig hingegeben sind und Mir mit Liebe dienen, gebe Ich das Verständnis, durch das sie zu Mir gelangen können.
VERŠ 11:
Prebývam v ich srdciach a zo súcitu k nim rozptyľujem temnotu zrodenú z nevedomosti žiarivou pochodňou poznania.“
TEXT 11:
Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre Ich, der Ich in ihren Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens die aus Unwissenheit geborene Finsternis.
VERŠ 12 – 13:
Arjuna riekol: „Si Najvyššia Božská Osobnosť, si konečné útočisko, si neobmedzený a najčistejší, si Absolútna Pravda. Si prvotná, večná, transcendentálna, nezrodená, zvrchovaná a pôvodná osoba. Všetci veľkí svätci — Nārada, Asita, Devala a Vyāsa to o Tebe hlásajú a teraz mi to hovoríš Ty sám.
TEXTS 12-13:
Arjuna sprach: Du bist die Höchste Persönlichkeit Gottes, das höchste Reich, der Reinste, die Absolute Wahrheit. Du bist die ewige, transzendentale, ursprüngliche Person, der Ungeborene, der Größte. Alle bedeutenden Weisen, wie Nārada, Asita, Devala und Vyāsa, bestätigen diese Wahrheit über Dich, und jetzt erklärst Du es mir Selbst.
VERŠ 14:
Ó, Kṛṣṇa, všetko, čo mi hovoríš, prijímam bezozvyšku ako pravdu. Ani polobohovia, ani démoni, ó Pane, nepoznajú Tvoju Osobnosť.
TEXT 14:
O Kṛṣṇa, alles, was Du mir gesagt hast, akzeptiere ich vollkommen als Wahrheit. Weder die Halbgötter noch die Dämonen, o Herr, können Deine Persönlichkeit verstehen.
VERŠ 15:
Len Ty poznáš sám Seba Svojou vnútornou silou, ó, Najvyššia Osoba, zdroj všetkého, Pane všetkých tvorov, Bože bohov, vládca vesmíru.
TEXT 15:
Wahrlich, Du allein kennst Dich durch Deine innere Energie, o Höchste Person, Ursprung von allem, Herr aller Wesen, Gott der Götter, Herr des Universums!
VERŠ 16:
Rozprávaj mi, prosím, podrobne o Svojich božských silách, ktorými prestupuješ všetky svety.
TEXT 16:
Bitte beschreibe mir im einzelnen Deine göttlichen Kräfte, mit denen Du all diese Welten durchdringst.
VERŠ 17:
Ó, Kṛṣṇa, ó, najvyšší mystik, ako mám na Teba neustále myslieť a ako Ťa môžem poznať? Na ktorú z Tvojich rozmanitých podôb sa mám sústrediť, ó, Najvyššia Božská Osobnosť?
TEXT 17:
O Kṛṣṇa, o höchster Mystiker, wie soll ich ständig an Dich denken, und wie soll ich Dich verstehen? An welche Deiner mannigfaltigen Formen soll man sich erinnern, o Höchste Persönlichkeit Gottes?
VERŠ 18:
Ó Janārdana, prosím, porozprávaj mi ešte raz podrobne o mystickej sile Tvojich vznešených vlastností. Nikdy nie som nasýtený počúvaním Tvojich lahodných slov.“
TEXT 18:
O Janārdana, bitte beschreibe mir abermals im einzelnen die mystische Kraft Deiner Füllen. Ich werde es niemals müde, über Dich zu hören, denn je mehr ich höre, desto mehr möchte ich den Nektar Deiner Worte kosten.
VERŠ 19:
Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Áno, poviem ti o Svojich úžasných prejavoch, ale len o tých, ktoré sú významné, ó, Arjuna. Moja vznešenosť nemá konca.
TEXT 19:
Die Höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Ja, Ich werde dir von Meinen herrlichen Manifestationen berichten, doch nur von den bedeutendsten, o Arjuna, denn Meine Füllen sind grenzenlos.
VERŠ 20:
Ó, Arjuna, som Naddušou sídliacou v srdci všetkých živých bytostí. Som počiatkom, stredom i koncom všetkých tvorov.
TEXT 20:
Ich bin die Überseele, o Arjuna, die in den Herzen aller Lebewesen weilt. Ich bin der Anfang, die Mitte und das Ende aller Wesen.
VERŠ 21:
Medzi Ādityami som Viṣṇu, zo svetelných zdrojov som žiarivým Slnkom, medzi Marutami som Marīci a Mesiac medzi hviezdami.
TEXT 21:
Von den Ādityas bin Ich Viṣṇu, von den Lichtquellen bin Ich die strahlende Sonne, von den Maruts bin Ich Marīci, und unter den Sternen bin Ich der Mond.
VERŠ 22:
Medzi Vedami som Sāma Veda, medzi polobohmi som Indra, kráľ nebies, medzi zmyslami som myseľ a v živých bytostiach som silou života (vedomím).
TEXT 22:
Von den Veden bin Ich der Sāma Veda; von den Halbgöttern bin Ich Indra, der König des Himmels; von den Sinnen bin Ich der Geist, und in den Lebewesen bin Ich die Lebenskraft [Bewußtsein].
VERŠ 23:
Medzi Rudrami som Śiva, medzi Yakṣasmi a Rākṣasmi som pánom bohatstva (Kuvera), medzi Vasuami som oheň (Agni) a z hôr som hora Meru.
TEXT 23:
Von allen Rudras bin Ich Śiva, von den Yakṣas und Rākṣasas bin Ich der Herr des Reichtums [Kuvera], von den Vasus bin Ich das Feuer [Agni], und von den Bergen bin Ich Meru.
VERŠ 24:
Vedz, ó, Arjuna, že spomedzi kňazov som veľkňaz Bṛhaspati, medzi vojvodcami som Kārtikeya a z vodných nádrží som oceán.
TEXT 24:
Wisse, o Arjuna, von den Priestern bin Ich das Oberhaupt, Bṛhaspati. Von den Generälen bin Ich Kārttikeya, und von den Gewässern bin Ich der Ozean.
VERŠ 25:
Medzi veľkými mudrcami som Bhṛgu, medzi vibráciami som transcendentálne oṁ. Z obetí som spievanie svätých mien (japa) a z nehybných vecí som Himālaye.
TEXT 25:
Von den großen Weisen bin Ich Bhṛgu; von den Klangschwingungen bin Ich das transzendentale oṁ. Von den Opfern bin Ich das Chanten der Heiligen Namen [japa], und von den unbeweglichen Dingen bin Ich der Himālaya.
VERŠ 26:
Spomedzi všetkých stromov som posvätným banyanovníkom, spomedzi všetkých svätcov medzi polobohmi som Nārada. Z nebeských pevcov, Gandharvov, som Citraratha a medzi dokonalými som svätec Kapila.
TEXT 26:
Von allen Bäumen bin Ich der Banyanbaum, und von den Weisen unter den Halbgöttern bin Ich Nārada. Von den Gandharvas bin Ich Citraratha, und von den vollkommenen Wesen bin Ich der Weise Kapila.
VERŠ 27:
Vedz, že spomedzi koní som Uccaiḥśravā, ktorý povstal pri stĺkaní oceánu. Z ušľachtilých slonov som Airāvata a z ľudí som kráľ.
TEXT 27:
Wisse, von den Pferden bin Ich Uccaiḥśravā, der aus dem Ozean geboren wurde, als dieser um der Erzeugung von Nektar willen gequirlt wurde. Von den Elefantenfürsten bin Ich Airāvata, und unter den Menschen bin Ich der Monarch.
VERŠ 28:
Spomedzi zbraní som blesk, medzi kravami som surabhi oplývajúca hojnosťou mlieka, z ploditeľov som Kandarpa, boh lásky, a z hadov som Vāsuki, hadí kráľ.
TEXT 28:
Von den Waffen bin Ich der Donnerkeil; von den Kühen bin Ich die surabhi. Von den Ursachen der Zeugung bin Ich Kandarpa, der Liebesgott, und von den Schlangen bin Ich Vāsuki.
VERŠ 29:
Medzi mnohohlavými Nāgmi som Ananta, z bytostí žijúcich vo vode som poloboh Varuṇa, zo zosnulých predkov som Aryamā a z prísnych sudcov som Yama, pán smrti.
TEXT 29:
Von den vielköpfigen Nāgas bin Ich Ananta, und unter den Wasserlebewesen bin Ich der Halbgott Varuṇa. Von den verstorbenen Vorfahren bin Ich Aryamā, und von den Rechtsprechern bin Ich Yama, der Herr des Todes.
VERŠ 30:
Medzi démonskými Daityami som čistý oddaný Prahlāda, medzi podmaniteľmi som čas, medzi zvieratami lev a medzi vtákmi som Garuḍa.
TEXT 30:
Von den Daitya-Dämonen bin Ich der hingegebene Prahlāda, unter den Bezwingern bin Ich die Zeit, unter den wilden Tieren bin Ich der Löwe, und unter den Vögeln bin Ich Garuḍa.
VERŠ 31:
Zo všetkého, čo očisťuje, som vietor, z bojovníkov som Rāma, z rýb som žralok a z tečúcich riek som Ganga.
TEXT 31:
Von den reinigenden Kräften bin Ich der Wind, von den Waffenträgern bin Ich Rāma, von den Fischen bin Ich der Hai, und von den strömenden Flüssen bin Ich der Ganges.
VERŠ 32:
Ó, Arjuna, som počiatok, stred i koniec všetkých stvorení. Medzi všetkými vedami som duchovnou vedou o vlastnom ja a pre logikov som konečná pravda.
TEXT 32:
Von allen Schöpfungen bin Ich der Anfang, das Ende und auch die Mitte, o Arjuna. Von allen Wissenschaften bin Ich die spirituelle Wissenschaft des Selbst, und unter den Logikern bin Ich die schlüssige Wahrheit.
VERŠ 33:
Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.
TEXT 33:
Von den Buchstaben bin Ich der Buchstabe A, und von den zusammengesetzten Wörtern bin Ich das Doppelwort. Ich bin die unerschöpfliche Zeit, und von den Schöpfern bin Ich Brahmā.
VERŠ 34:
Som všepohlcujúca smrť, som prvotný princíp všetkého, čo sa kedy stane. Medzi ženami som sláva, šťastena, spanilá reč, pamäť, inteligencia, vytrvalosť a trpezlivosť.
TEXT 34:
Ich bin der allesverschlingende Tod, und Ich bin das erzeugende Prinzip von allem, was in der Zukunft existieren wird. Unter den Frauen bin Ich Ruhm, Glück, erlesene Sprache, Gedächtnis, Intelligenz, Standhaftigkeit und Geduld.
VERŠ 35:
Medzi hymnami Sāma Vedy som Bṛhat-sāma, z poézie som Gāyatrī. Z mesiacov som Mārgaśīrṣa (november-december) a z ročných období kvitnúca jar.
TEXT 35:
Von den Hymnen im Sāma Veda bin Ich der Bṛhat-sāma, und von aller Dichtung bin Ich der Gāyatrī. Von den Monaten bin Ich Mārgaśīrṣa [November-Dezember], und von den Jahreszeiten bin Ich der blumenreiche Frühling.
VERŠ 36:
Som tiež hra o šťastie medzi podvodmi a nádhera v nádhere. Som víťazstvo, úsilie a sila silných.
TEXT 36:
Von allem Betrug bin Ich das Glücksspiel, und von allem Prachtvollen bin Ich die Pracht. Ich bin der Sieg, Ich bin das Abenteuer, und Ich bin die Stärke der Starken.
VERŠ 37:
Z Vṛṣṇiovcov som Vāsudeva a z Pāṇḍuovcov Arjuna. Medzi svätcami som Vyāsa a z veľkých mysliteľov som Uśanā.
TEXT 37:
Von den Nachkommen Vṛṣṇis bin Ich Vāsudeva, und von den Pāṇḍavas bin Ich Arjuna. Von den Weisen bin Ich Vyāsa, und unter den großen Denkern bin Ich Uśanā.
VERŠ 38:
Zo všetkých spôsobov potlačovania nezákonnosti som trest, pre tých, ktorí túžia zvíťaziť, som morálnym chovaním, z tajomstiev som mlčaním a pre múdrych som múdrosťou.
TEXT 38:
Unter allen Mitteln, um Gesetzlosigkeit zu bekämpfen, bin Ich die Bestrafung, und in denjenigen, die nach Sieg streben, bin Ich die Moral. Von den Geheimnissen bin Ich das Schweigen, und von den Weisen bin Ich die Weisheit.
VERŠ 39:
Ďalej som, ó, Arjuna, semenom všetkého jestvujúceho. Niet bytosti, či už pohyblivej alebo nehybnej, ktorá by mohla jestvovať bezo Mňa.
TEXT 39:
Des weiteren, o Arjuna, bin Ich der ursprüngliche Same aller Schöpfungen. Es gibt kein Geschöpf – ob beweglich oder unbeweglich –, das ohne Mich existieren kann.
VERŠ 40:
Ó, mocný hubiteľ nepriateľov, Moje božské prejavenia nemajú konca. To, čo som ti vyjavil, je iba malý náznak Môjho nekonečného majestátu.
TEXT 40:
O mächtiger Bezwinger der Feinde, Meine göttlichen Manifestationen haben kein Ende. Was Ich dir beschrieben habe, ist nur ein kleiner Hinweis auf Meine unendlichen Füllen.
VERŠ 41:
Vedz, že všetky bohaté, krásne a slávne výtvory povstali iba z malého zlomku Mojej nádhery.
TEXT 41:
Wisse, daß alle majestätischen, schönen und herrlichen Schöpfungen nur einem Funken Meiner Pracht entspringen.
VERŠ 42:
Načo ti je však celé toto podrobné poznanie, ó Arjuna? Jedinou Svojou čiastočkou prestupujem celý vesmír a udržiavam ho.“
TEXT 42:
Doch wozu, o Arjuna, ist all dieses detaillierte Wissen notwendig? Mit einem einzigen Bruchteil Meinerselbst durchdringe und erhalte Ich das gesamte Universum.