Skip to main content

VERŠ 32

32. VERS

Verš

Szöveg

sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham
sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham

Synonyma

Szó szerinti jelentés

sargāṇām — celého stvorenia; ādiḥ — počiatok; antaḥ — koniec; ca — a; madhyam — stred; ca — tiež; eva — zaiste; aham — som; arjuna — ó, Arjuna; adhyātma-vidyā — duchovné poznanie; vidyānām — z náuk; vādaḥ — prirodzený záver; pravadatām — z argumentov; aham — som.

sargāṇām – minden teremtmény közül; ādiḥ – a kezdet; antaḥ – a vég; ca – és; madhyam – a közép; ca – is; eva – bizony; aham – Én vagyok; arjuna – ó, Arjuna; adhyātma-vidyā – a lelki tudás; vidyānām – minden tudás közül; vādaḥ – a természetes végkövetkeztetés; pravadatām – az érvek közül; aham – Én vagyok.

Překlad

Fordítás

Ó, Arjuna, som počiatok, stred i koniec všetkých stvorení. Medzi všetkými vedami som duchovnou vedou o vlastnom ja a pre logikov som konečná pravda.

Ó, Arjuna, valamennyi teremtésben Én vagyok a kezdet, a vég és a közép is! A tudományok közül az önvalóról szóló lelki tudomány, a logika művelői közül pedig a végső igazság vagyok.

Význam

Magyarázat

Stvorením všetkých hmotných prvkov začína stvorenie celej existencie. Ako už bolo vysvetlené — Mahāviṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu tvoria a udržiavajú vesmír, ktorý nakoniec Śiva zničí. Brahmā je druhotný stvoriteľ. Všetky tieto osobnosti, ktoré sa zúčastňujú na stvorení, udržiavaní a zničení, sú inkarnáciami Najvyššieho Pána, ktorý je preto počiatkom, stredom i koncom všetkých stvorení.

A teremtett megnyilvánulások közül először az anyagi elemek összessége jön létre. Ahogyan azt korábban már említettük, a kozmikus megnyilvánulást Mahā-viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu és Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu teremti és irányítja, majd az Úr Śiva semmisíti meg. Brahmā másodlagos teremtő. Ők, a teremtés, fenntartás és megsemmisítés ügynökei a Legfelsőbb Úr anyagi kötőerőinek különféle inkarnációi, ezért Ő minden teremtés kezdete, közepe és vége.

Štyri Vedy a ich šesť doplnkov, Vedānta-sūtra, knihy o logike, knihy o náboženstve a Purāṇy tvoria dovedna štrnásť druhov učebníc určených k vyššiemu vzdelaniu. Z týchto kníh pojednáva predovšetkým Vedānta-sūtra o duchovnom poznaní (adhyātma-vidyā), a preto predstavuje Kṛṣṇu.

A tudás fejlődését számtalan könyv segíti, például a négy Véda, a Védák hat kiegészítője, a Vedānta-sūtra, a logika könyvei, a vallás könyvei és a purāṇák. A tudomány könyveinek tehát összesen tizennégy csoportja van. Ezek közül Kṛṣṇát az a könyv képviseli, amely az adhyātma-vidyāról, a lelki tudásról szól, ez pedig a Vedānta-sūtra.

Logici používajú rôzne druhy argumentov. Odôvodniť svoje stanovisko argumentom, ktorý podporuje i protivníkovu stranu, sa nazýva jalpa. Snažiť sa vyvrátiť dôkazy druhej strany sa nazýva vitaṇḍā. No konečný záver sa nazýva vāda. Táto konečná pravda reprezentuje Kṛṣṇu.

A logika művelői az érvelés különféle módszereit alkalmazzák. Ha érvüket olyan bizonyítékkal támasztják alá, amely az ellenérvet is támogatja, azt jalpának nevezik. Vitaṇḍānak azt hívják, amikor valaki csak megpróbálja legyőzni a szemben álló felet. A valódi végkövetkeztetést azonban vādának nevezik, s ez a végső igazság Kṛṣṇát képviseli.