Skip to main content

VERŠ 15

TEXT 15

Verš

Tekstas

svayam evātmanātmānaṁ
vettha tvaṁ puruṣottama
bhūta-bhāvana bhūteśa
deva-deva jagat-pate
svayam evātmanātmānaṁ
vettha tvaṁ puruṣottama
bhūta-bhāvana bhūteśa
deva-deva jagat-pate

Synonyma

Synonyms

svayam — osobne; eva — zaiste; ātmanā — Ty; ātmānam — Ty samotný; vettha — vieš; tvam — Ty; puruṣa-uttama — ó, Najvyššia Osoba; bhūta-bhāvana — ó, prapôvodca všetkého; bhūta-īśa — ó, Pane všetkého; deva-deva — ó, Pane polobohov; jagat-pate — ó, vládca vesmíru.

svayam — asmeniškai; eva — tikrai; ātmanā — per Save; ātmānam — Save; vettha — pažįsti; tvam — Tu; puruṣa-uttama — o didžiausias iš visų asmenybių; bhūta-bhāvana — o visa ko šaltini; bhūta-īśa — o visa ko Viešpatie; deva-deva — o visų pusdievių Viešpatie; jagat-pate — o visos visatos Viešpatie.

Překlad

Translation

Len Ty poznáš sám Seba Svojou vnútornou silou, ó, Najvyššia Osoba, zdroj všetkého, Pane všetkých tvorov, Bože bohov, vládca vesmíru.

Iš tiesų, tik Tu vienas per Savo vidinę galią pažįsti Save, o Aukščiausioji Asmenybe, visa ko šaltini, visų būtybių Valdove, dievų Dieve, visatos Viešpatie!

Význam

Purport

Tí, ktorí prostredníctvom oddanej služby vyvinuli vzťah ku Kṛṣṇovi, ako napríklad Arjuna a jeho následovníci, môžu Kṛṣṇu poznať, zatiaľ čo démoni a bezbožní ľudia Ho nikdy poznať nemôžu. Mentálne špekulovanie, ktoré odvádza od Najvyššieho Pána, je ťažký hriech a bez poznania Kṛṣṇu by sme sa nemali pokúšať vykladať Bhagavad-gītu. Bhagavad-gītā sú Kṛṣṇove slová, a pretože je to veda predložená Kṛṣṇom, mali by sme sa ju naučiť od Neho, tak ako to urobil Arjuna. Nemali by sme počúvať ateistické výklady.

KOMENTARAS: Aukščiausiąjį Viešpatį Kṛṣṇą patiria tie, kurie užmezgė su Juo ryšį pasiaukojamai tarnaudami taip, kaip tarnavo Arjuna bei jo pasekėjai. Demoniškos ir ateistinės mąstysenos žmonės nepažįsta Kṛṣṇos. Spekuliatyvūs samprotavimai, atitolinantys mus nuo Aukščiausiojo Viešpaties, yra rimta nuodėmė, todėl nepažįstantys Kṛṣṇos tenesiima komentuoti „Bhagavad-gītos“. „Bhagavad-gītą“ pateikė Kṛṣṇa, ir kadangi ji – Kṛṣṇos mokslas, tai ir perimti ją reikia iš Kṛṣṇos, kaip tai padarė Arjuna. Nevalia jos perimti iš ateistų.

V Śrīmad Bhāgavatame (1.2.11.) sa hovorí:

„Śrimad- Bhāgavatam“ (1.2.11) teigiama:

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate
vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Najvyššiu Pravdu môžno realizovať v troch aspektoch: ako neosobný Brahman, lokalizovanú Paramātmu a Najvyššiu Božskú Osobnosť. Obyčajný alebo aj oslobodený človek, ktorý poznal neosobný Brahman alebo lokalizovanú Paramātmu, nemusí ešte rozumieť osobnosti Boha. Takí ľudia sa preto môžu snažiť porozumieť Najvyššej Osobe z veršov Bhagavad-gīty, zo slov samotnej Najvyššej Osobnosti, Kṛṣṇu. Impersonalisti niekedy prijímajú Kṛṣṇu ako Bhagavāna a uznávajú Jeho autoritu. Napriek tomu však mnohé oslobodené duše nemôžu pochopiť Kṛṣṇu ako Puruṣottamu, Najvyššiu Osobu. Preto Ho Arjuna oslovil „Puruṣottama“. Niekto však napriek tomu nemusí chápať, že Kṛṣṇa je tiež otcom všetkých živých tvorov. Preto Ho Arjuna oslovuje „Bhūta-bhāvana“. Aj keď človek poznal Kṛṣṇu ako otca všetkých živých bytostí, nie je isté, či Ho považuje aj za najvyššieho vládcu. Preto je oslovený slovom „Bhūteśa“, najvyšší vládca všetkých. A aj keď si je vedomý toho, že Kṛṣṇa je najvyšší vládca všetkých živých tvorov, nie je ešte stále isté, či si je vedomý Kṛṣṇu ako pôvodcu všetkých polobohov. Preto je tu nazvaný menom „Devadeva“, Boh hodný úcty polobohov. Môžeme Ho poznať ako Boha bohov a pritom nevedieť, že je najvyšším vlastníkom všetkého. Preto je tu oslovený menom „Jagatpati“. Tento verš teda predkladá základ pravdy o Kṛṣṇovi tak, ako ju poznal Arjuna, a my by sme mali kráčať v jeho šľapajách, aby sme pochopili Kṛṣṇu takého, aký je.

Aukščiausioji Tiesa suvokiama trimis aspektais: kaip beasmenis Brahmanas, lokalizuota Paramātmā ir pagaliau kaip Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Taigi pasiekus paskutinę Absoliučios Tiesos suvokimo pakopą, prieinamas Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Paprastas ar net išsivadavęs žmogus, kuris patyrė beasmenį Brahmaną ar lokalizuotą Paramātmą, Dievo Asmens gali ir nesuvokti. Šie žmonės turėtų stengtis pažinti Aukščiausiąją Asmenybę iš „Bhagavad-gītos“ posmų, kuriuos išsakė Pats Dievo Asmuo – Kṛṣṇa. Kartais impersonalistai laiko Kṛṣṇą Bhagavānu arba pripažįsta Jo autoritetą. Vis dėlto daug išsivadavusiųjų nesuvokia Kṛṣṇos, kaip Puruṣottamos – Aukščiausiojo Asmens. Todėl Arjuna ir kreipėsi į Jį pavadindamas „Puruṣottama“. Tačiau gali likti nesuprasta tai, kad Kṛṣṇa – visų gyvųjų esybių tėvas. Todėl Arjuna vadina Jį „Bhūta-bhāvana“. Bet jeigu ir įsisąmoninome Jį esant visų gyvųjų esybių tėvu, galime dar nesuvokti, kad Jis yra aukščiausias valdovas. Todėl šiame posme Arjuna į Jį kreipiasi „Bhūteśa“ – „aukščiausias visų valdove“. Tačiau net ir tasai, kuris suvokė, kad Kṛṣṇa – visų gyvųjų esybių valdovas, gali nežinoti, kad Jis yra pusdievių šaltinis, todėl posme į Jį kreipiamasi „Devadeva“ – „visų pusdievių garbinamas Dieve“. Tačiau net ir žinant, kad Jis – pusdievių garbinamas Dievas, galime nesuvokti Jį esant aukščiausią visa ko savininką, todėl Jis pavadinamas dar ir „Jagatpati“. Taip per Arjunos patyrimą posmas patvirtina tiesą apie Kṛṣṇą, o mes turime sekti Arjunos pėdomis, jeigu norime suprasti Kṛṣṇą Tokį, koks Jis yra.