Skip to main content

Word for Word Index

ш́рӣ-а̄вирхотрах̣ ува̄ча
мудрец Авирхотра сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.3.43
ш́рӣ-адитих̣ ува̄ча
Шримати Адити сказала — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.16.11
Шримати Адити обратилась к мужу с мольбой — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.16.22
полубогиня Адити сказала — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.17.8
аилах̣ ува̄ча
царь Пурурава сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.26.7
акрӯрах̣ ува̄ча
Акрура сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.49.17
ш́рӣ-акрӯрах̣ ува̄ча
Шри Акрура сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.36.38, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.40.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.41.4, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.41.11
ш́рӣ-ан̇гира̄х̣ ува̄ча
великий мудрец Ангира сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.15.17
ш́рӣ-антарӣкшах̣ ува̄ча
Шри Антарикша сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.3.3
арджунах̣ ува̄ча
Арджуна сказал — Бг. 1.21-22, Бг. 1.28, Бг. 2.4, Бг. 2.54, Бг. 3.1, Бг. 3.36, Бг. 4.4, Бг. 5.1, Бг. 6.33, Бг. 6.37, Бг. 8.1, Бг. 10.12-13, Бг. 11.1, Бг. 11.15, Бг. 11.36, Бг. 11.51, Бг. 12.1, Бг. 13.1-2, Бг. 14.21, Бг. 17.1, Бг. 18.1, Бг. 18.73, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 1.7.22, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 1.15.5
ш́рӣ-арджунах̣ ува̄ча
Шри Арджуна сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.89.32
атрих̣ ува̄ча
Атри сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 4.1.26-27
ш́рӣ-ба̄дара̄йан̣их̣ ува̄ча
Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, ответил — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.1.11
Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.2.1
Шукадева Госвами сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.3.11, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.8.3
Шри Шукадева Госвами сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.7.2-8, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.7.38, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.10.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.16.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.16.12, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 7.1.22, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 9.11.25, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 9.15.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 9.17.1-3, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 9.20.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.6.20, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.23.1
Шрила Шукадева Госвами сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.10.11
Шри Шукадева Госвами ответил — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 9.15.17-19
Шри Бадараяни (Шукадева Госвами) сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.28.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.75.3, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.85.1
Шри Шукадева, сын Шрилы Бадараяны Ведавьясы, сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.29.1
Шри Шукадева сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.36.1
Шри Шукадева Госвами, сын Бадараяны, сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.57.1
ш́рӣ-ба̄дара̄йаних̣ ува̄ча
Шукадева Госвами сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.68.29
балих̣ ува̄ча
Бали сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.85.39
ш́рӣ-балих̣ ува̄ча
Махараджа Бали сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.11.7, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.18.29, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.19.18, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.20.2, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.22.2, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.23.2
ш́рӣ-бахула̄ш́вах̣ ува̄ча
Шри Бахулашва сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.86.31
бра̄хман̣ах̣ ува̄ча
ученый брахман сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 4.28.52
ученый брахман (Джада Бхарата) промолвил — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 5.10.9
брахман сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 5.11.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.52.44
брахман Джада Бхарата продолжал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 5.13.1
ш́рӣ-бра̄хман̣ах̣ ува̄ча
брахман ответил — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 7.13.21
брахман сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.80.44, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.7.32
святой брахман сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.8.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.9.1
авадхута сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.8.43
брахма̄ ува̄ча
Господь Брахма сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 2.5.9, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 2.6.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 2.7.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 2.9.25, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 3.9.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 3.15.12, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 3.16.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 3.16.27, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 4.6.42, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 4.7.31
Брахма сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 3.13.9
ш́рӣ-брахма̄ ува̄ча
Господь Брахма сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 7.3.17, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 7.4.2, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 7.8.40, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 7.10.26, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.5.26, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.6.8, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.22.21, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 9.4.53-54, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.14.1
Господь Брахма вознес молитвы — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.17.25
Шри Брахма сказал — Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.6.21
ш́рӣ-бхагава̄н ува̄ча
Верховный Господь сказал — Бг. 2.2, Бг. 2.11, Бг. 2.55, Бг. 3.3, Бг. 3.37, Бг. 4.1, Бг. 4.5, Бг. 5.2, Бг. 6.35, Бг. 6.40, Бг. 7.1, Бг. 8.3, Бг. 10.1, Бг. 10.19, Бг. 11.5, Бг. 11.32, Бг. 11.47, Бг. 11.52, Бг. 12.2, Бг. 13.1-2, Бг. 14.1, Бг. 14.22-25, Бг. 15.1, Бг. 16.1-3, Бг. 17.2, Бг. 18.2, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 2.9.31, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 3.16.2, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 3.21.23, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 3.24.35, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 3.25.13, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 4.8.82, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 4.9.19, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 5.3.17, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 6.4.43, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 7.10.18, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 8.6.18, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 9.4.63, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.22.16, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.23.31, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.24.13, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.27.15, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.29.18, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.32.17, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.39.4, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.41.17, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.45.45, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.47.29, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.48.29, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.50.19, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.51.36, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.51.58, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.53.2, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.58.40, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.60.10, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.60.29, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.60.49, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.63.29, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.63.46, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.69.40, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.70.46, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.72.7, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.73.18, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.77.19, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.78.33, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.78.36, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.80.28, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.81.3, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.84.9, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.85.22, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.85.47, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.86.51, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.87.9, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.88.8, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.88.29, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.88.32, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.6.28, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.6.34, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.7.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.7.31, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.9.32, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.10.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.11.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.12.17, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.13.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.13.9-10, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.13.16, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.13.18, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.14.3, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.14.32-33, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.15.1, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.15.3, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.16.6, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 11.23.31, Ш́рӣмад-бха̄гаватам 12.9.2