Skip to main content

Word for Word Index

саха-такшакам
с Такшакой — Шримад-бхагаватам 12.6.23
такшакам
Такшаку, повелителя змей — Шримад-бхагаватам 4.18.22
Такшаку — Шримад-бхагаватам 12.5.11-12, Шримад-бхагаватам 12.6.18
летучего змея Такшаки — Шримад-бхагаватам 12.6.21