Skip to main content

ТЕКСТ 22

Sloka 22

Текст

Verš

рето-дх путро найати
нарадева йама-кшайт
тва чсйа дхт гарбхасйа
сатйам ха акунтал
reto-dhāḥ putro nayati
naradeva yama-kṣayāt
tvaṁ cāsya dhātā garbhasya
satyam āha śakuntalā

Пословный перевод

Synonyma

рета-дх — тот, кто дает семя; путра — сын; найати — спасает; нара-дева — о царь (Махараджа Душманта); йама-кшайт — от наказания Ямараджи (или из его царства); твам — ты; ча — и; асйа — этого (ребенка); дхт — создатель; гарбхасйа — зародыша; сатйам — правду; ха — сказала; акунтал — Шакунтала.

retaḥ-dhāḥ — ten, kdo vypouští semeno; putraḥ — syn; nayati — zachraňuje; nara-deva — ó králi (Mahārāji Duṣmanto); yama-kṣayāt — před trestem Yamarāji; tvam — ty; ca — a; asya — tohoto dítěte; dhātā — stvořitel; garbhasya — embrya; satyam — pravdu; āha — mluvila; śakuntalā — tvoje manželka Śakuntalā.

Перевод

Překlad

О царь Душманта, тот, кто дает семя, и есть истинный отец. Сын спасает его от суда Ямараджи. Поистине, это ты дал жизнь мальчику. Шакунтала говорит правду.

“Ó králi Duṣmanto, ten, kdo vypustil semeno, je skutečným otcem a syn ho zachrání z rukou Yamarāje. Ty jsi tím, kdo zplodil toto dítě. Śakuntalā mluví pravdu.”

Комментарий

Význam

Услышав небесный голос, Махараджа Душманта принял назад свою жену и ребенка. В ведических смрити говорится:

Jakmile Mahārāja Duṣmanta uslyšel nebeský hlas, ihned se své ženy a dítěte ujal. Podle védské smṛti:

пун-нмно наракд йасмт
питара трйате сута
тасмт путра ити прокта
свайам эва свайамбхув
pun-nāmno narakād yasmāt
pitaraṁ trāyate sutaḥ
tasmāt putra iti proktaḥ
svayam eva svayambhuvā

Поскольку сын способен вызволить своего отца из ада под названием пут, его именуют путрой. Из этого следует, что, когда муж и жена расстаются, сын спасает только своего отца. Но если жена верна и послушна мужу, то она может обрести освобождение вместе с ним. Вот почему в ведических писаниях нет такого понятия, как развод. Женщина должна учиться целомудрию и преданности мужу, поскольку это позволит ей избавиться от самых ужасных условий материального существования. В этом стихе ясно сказано: путро найати нарадева йама-кшайт — «Сын спасает своего отца от суда Ямараджи». Нигде не говорится: путро найати мтарам — «Сын спасает свою мать». Освобождения удостаивается отец, давший семя, а не мать, выносившая ребенка. Следовательно, родители не должны разлучаться ни при каких обстоятельствах, поскольку их ребенок, став вайшнавом, может спасти от суда Ямараджи и избавить от наказания в аду и отца, и мать.

Syn zachraňuje svého otce před trestem v pekle zvaném put, a proto se mu říká putra. Z toho vyplývá, že když mezi otcem a matkou vypuknou neshody, je to otec, a nikoliv matka, koho syn vysvobodí. Matka je osvobozena zároveň s otcem pouze tehdy, pokud svého muže věrně následuje. Proto se ve védské literatuře nesetkáme s ničím takovým, jako je rozvod. Žena se vždy učí být počestná a věrná svému manželovi, neboť to jí pomůže dostat se i z nejhorší hmotné situace. Tento verš jasně říká: putro nayati naradeva yama-kṣayāt-“Syn zachrání z rukou Yamarāje svého otce.” V žádném případě neříká: putro nayati mātaram-“Syn zachrání svou matku.” Je vysvobozen otec dávající símě, a nikoliv matka-strážce. Manželé by se tedy neměli za žádných okolností rozcházet, neboť mají-li dítě, ze kterého vychovají vaiṣṇavu, může otce i matku zachránit z rukou Yamarāje a před trestem v pekle.