Skip to main content

ТЕКСТ 30

Sloka 30

Текст

Verš

na yasya kaścātititarti māyāṁ
yayā jano muhyati veda nārtham
taṁ nirjitātmātma-guṇaṁ pareśaṁ
namāma bhūteṣu samaṁ carantam
na yasya kaścātititarti māyāṁ
yayā jano muhyati veda nārtham
taṁ nirjitātmātma-guṇaṁ pareśaṁ
namāma bhūteṣu samaṁ carantam

Пословный перевод

Synonyma

на — не; йасйа — которого (Верховной Личности Бога); каш́ча — кто-либо; атититарти — превосходит; ма̄йа̄м — иллюзорную энергию; йайа̄ — которой; джанах̣ — человек; мухйати — одурачивается; веда — понимает; на — не; артхам — цель (жизни); там — Ему (Верховной Личности Бога); нирджита — полностью подчинены; а̄тма̄ — живое существо; а̄тма-гун̣ам — и Его собственная внешняя энергия; пара-ӣш́ам — Господу, который за пределами всего; нама̄ма — почтительно кланяемся; бхӯтешу — к живым существам; самам — равному; чарантам — управляющему (ими).

na — ne; yasya — jehož (Nejvyšší Osobnosti Božství); kaśca — kdokoliv; atititarti — je schopen překonat; māyām — iluzorní energii; yayā — jíž (iluzorní energií); janaḥ — všichni lidé; muhyati — jsou zmateni; veda — chápou; na — ne; artham — smysl života; tam — Jemu (Nejvyšší Osobnosti Božství); nirjita — zcela ovládající; ātmā — živé bytosti; ātma-guṇam — a Jeho vnější energii; para-īśam — Pánu, který je v transcendentálním postavení; namāma — skládáme uctivé poklony; bhūteṣu — vůči všem živým bytostem; samam — zaujímajícímu stejný postoj, vyrovnanému; carantam — vládnoucímu jim.

Перевод

Překlad

Никто не в силах преодолеть влияние иллюзии — энергии Верховной Личности Бога, именуемой майей. Она столь сильна, что любого способна ввести в заблуждение и лишить понимания истинной цели жизни. Но сама майя полностью подчинена Верховному Господу, который властвует над всем сущим и одинаково расположен ко всем живым существам. Давайте же в почтении склонимся перед Ним.

Nikdo nemůže překonat matoucí energii Nejvyšší Osobnosti Božství, māyu, která je tak mocná, že každého zmátne natolik, že člověk přestane chápat smysl života. Tutéž māyu má však pod kontrolou Nejvyšší Pán, jenž vládne každému a je všem živým bytostem nakloněný stejně. S úctou se Mu pokloňme.

Комментарий

Význam

Могущество Верховной Личности Бога, Вишну, поистине велико: все обусловленные души находятся под властью Его энергии и потому забыли об истинной цели жизни. На те видух̣ сва̄ртха-гатим̇ хи вишн̣ум: живые существа забыли, что цель их жизни — вернуться домой, к Богу. Внешняя энергия Господа дает обусловленным душам то, что, как им кажется, сделает их счастливыми в материальном мире, однако это только майя, или сон, который никогда не сбудется. Таким образом, каждое живое существо пребывает в заблуждении, в которое его ввела внешняя энергия Верховного Господа. Эта энергия, несомненно, очень сильна, но она целиком подвластна трансцендентной личности, к которой Брахма обращается как к пареш́ам, трансцендентному Господу. Господь не является частью материального творения, Он пребывает за его пределами. Поэтому Он не только повелевает обусловленными душами с помощью Своей внешней энергии, но и повелевает самой этой энергией. В «Бхагавад-гите» ясно сказано, что могущественная материальная энергия держит в своей власти все обусловленные души и избавиться от ее власти чрезвычайно трудно. Эта властвующая энергия принадлежит Верховному Господу и действует под Его надзором. Но живые существа, попав под влияние материальной энергии, забывают о существовании Верховной Личности Бога.

Moc Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, ovládá všechny živé bytosti až do té míry, že zapomínají na smysl života. Na te viduḥ svārtha- gatiṁ hi viṣṇum — zapomněly, že smyslem života je vrátit se domů, zpátky k Bohu. Vnější energie Nejvyšší Osobnosti Božství dává všem podmíněným duším zdánlivou příležitost najít štěstí v tomto hmotném světě, ale to je māyā — sen, který se nikdy nesplní. Takto je každá živá bytost ošálená vnější energií Nejvyššího Pána. Tato iluzorní energie je nepochybně velice silná, ale je zcela pod vládou transcendentální osoby, kterou tento verš popisuje slovem pareśam jako transcendentálního Pána. Pán není částí hmotného stvoření, ale je nad ním. Nejenže ovládá prostřednictvím své vnější energie podmíněné duše, ale ovládá i samotnou vnější energii. Bhagavad- gītā jasně říká, že mocná hmotná energie ovládá každého a že je nesmírně obtížné vymanit se z její nadvlády. Patří Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a jedná pod Jeho kontrolou. Ty živé bytosti, které podlehly hmotné energii, však na Nejvyšší Osobnost Božství zapomínají.