Skip to main content

ТЕКСТ 16

Sloka 16

Текст

Verš

рӣ-прахрда увча
твайаива датта падам аиндрам ӯрджита
хта тад эвдйа татхаива обханам
манйе махн асйа кто хй ануграхо
вибхраито йач чхрийа тма-мохант
śrī-prahrāda uvāca
tvayaiva dattaṁ padam aindram ūrjitaṁ
hṛtaṁ tad evādya tathaiva śobhanam
manye mahān asya kṛto hy anugraho
vibhraṁśito yac chriya ātma-mohanāt

Пословный перевод

Synonyma

рӣ-прахрда увча — Шри Прахлада сказал; твай — Тобой, Господь; эва — поистине; даттам — дано; падам — положение; аиндрам — принадлежащее владыке рая; ӯрджитам — высочайшее; хтам — отнято; тат — то; эва — поистине; адйа — сегодня; татх — так; эва — поистине; обханам — красиво; манйе — считаю; махн — огромная; асйа — его (Махараджи Бали); кта — сделана (Тобой); хи — несомненно; ануграха — милость; вибхраита — лишен; йат — потому что; рийа — богатства; тма-мохант — скрывавшего путь к самоосознанию.

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl; tvayā — Tebou; eva — vskutku; dattam — jež bylo dáno; padam — toto postavení; aindram — krále nebes; ūrjitam — mocné a vznešené; hṛtam — bylo odebráno; tat — to; eva — vskutku; adya — dnes; tathā — jako; eva — jistě; śobhanam — krásné; manye — myslím; mahān — velká; asya — jeho (Baliho Mahārāje); kṛtaḥ — byla Tebou učiněna; hi — jistě; anugrahaḥ — milost; vibhraṁśitaḥ — když je zbaven; yat — protože; śriyaḥ — bohatství; ātma-mohanāt — které bránilo v seberealizaci.

Перевод

Překlad

Махараджа Прахлада сказал: Господь мой, это Ты даровал Махарадже Бали богатство и положение царя рая, и сегодня Ты же отобрал у него все это. Я думаю, что Ты замечательно поступил в обоих случаях. Занимая высокий пост владыки рая, Махараджа Бали все больше погружался во тьму невежества, поэтому Ты явил ему огромную милость, отобрав у него все богатства.

Prahlāda Mahārāja řekl: Můj Pane, jsi to Ty, kdo dal tomuto Balimu nesmírné bohatství nebeského krále, a dnes jsi to Ty, kdo mu všechno vzal. Myslím, že jsi v obou případech jednal stejně znamenitě. Kvůli vznešenému postavení krále nebeských planet se ocitl v temnotě nevědomosti, a proto jsi mu projevil velkou milost, když jsi ho všeho bohatství zbavil.

Комментарий

Význam

Как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (10.88.8), йасйхам анугхми харишйе тад-дхана анаи. Любые материальные богатства человек получает по милости Господа, однако, если он, разбогатев, начинает кичиться своими достояниями и забывает о самоосознании, Господь сразу отбирает у него все богатства. Такова милость Господа, которой Он одаряет преданного, желая помочь ему постичь свою природу. Ради этого Господь всегда готов оказать преданному любую помощь. Материальное богатство таит в себе опасность, ибо иногда у богатого человека возникает впечатление, будто он — властелин всего, что его окружает, хотя на самом деле это не так. Внимание такого человека отвлекается, и он начинает заботиться только о своем ложном престиже. Поэтому Господь, желая защитить преданного от подобного заблуждения, являет ему особую милость, отбирая все его материальные богатства. Йасйхам анугхми харишйе тад-дхана анаи.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.88.8) je uvedeno: yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ. Všeho hmotného bohatství se člověku dostává milostí Pána, ale pokud začne být namyšlený a zapomene na seberealizaci, Pán mu vše vezme. Pán dává svému oddanému milost tím, že mu pomáhá najít jeho věčné přirozené postavení. V tomto ohledu je neustále připravený oddanému pomáhat všemi možnými způsoby. Hmotné bohatství je však někdy nebezpečné, protože obrací naši pozornost k falešné slávě — budí v nás dojem, že jsme vlastníky a pány všeho, i když tomu tak není. Aby Pán oddaného ochránil před tímto omylem, někdy mu na projev zvláštní milosti všechno hmotné vlastnictví vezme. Yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ.