Skip to main content

ТЕКСТ 31

Sloka 31

Текст

Verš

эша випра-балодарка
сампратй ӯрджита-викрама
тешм эвпамнена
снубандхо винакшйати
eṣa vipra-balodarkaḥ
sampraty ūrjita-vikramaḥ
teṣām evāpamānena
sānubandho vinaṅkṣyati

Пословный перевод

Synonyma

эша — этот (Махараджа Бали); випра-бала-ударка — процветающий благодаря вложенной в него брахманической силе; сампрати — ныне; ӯрджита-викрама — чрезвычайно силен; тешм — тех (брахманов); эва — воистину; апамнена — оскорблением; са- анубандха — окруженный друзьями и сподвижниками; винакшйати — будет покорен.

eṣaḥ — tento (Bali Mahārāja); vipra-bala-udarkaḥ — prosperující díky bráhmanské síle, kterou byl obdařen; samprati — v současné době; ūrjita- vikramaḥ — velice silný; teṣām — týchž brāhmaṇů; eva — vskutku; apamānena — pro urážku; sa-anubandhaḥ — s přáteli a společníky; vinaṅkṣyati — bude zničen.

Перевод

Překlad

Сейчас Махараджа Бали необычайно силен благодаря благословениям брахманов, однако позже он нанесет брахманам оскорбление и вместе со своими друзьями и сподвижниками будет повержен.

Nyní je Bali Mahārāja neobyčejně mocný díky požehnání od brāhmaṇů, ale když později tyto brāhmaṇy urazí, bude i se svými přáteli a společníky zničen.

Комментарий

Význam

Махараджа Бали и Индра были врагами. Поэтому, когда Брихаспати, духовный учитель полубогов, предсказал, что Бали будет повержен после того, как оскорбит брахманов, по чьей милости он обрел могущество, враги Махараджи Бали, конечно же, загорелись желанием узнать, когда придет этот счастливый миг. Брихаспати, желая успокоить царя Индру, заверил его в том, что время это, несомненно, придет, ибо он видел, что в будущем Махараджа Бали пренебрежет указаниями Шукрачарьи ради того, чтобы доставить удовольствие Господу Вишну в образе Ваманадевы. Безусловно, ради прогресса в сознании Кришны можно пойти на любой риск. Махараджа Бали дерзнул ослушаться наставлений своего гуру, Шукрачарьи, ради того, чтобы удовлетворить Господа Ваманадеву. Из-за этого поступка он лишился своего достояния, и все же, благодаря преданному служению Господу, Махараджа Бали получил больше, чем ожидал, и в будущем, в восьмую манвантару, он вновь займет престол Индры.

Bali Mahārāja a Indra byli nepřátelé. Když tedy Bṛhaspati, duchovní mistr polobohů, předpověděl, že Bali Mahārāja urazí brāhmaṇy, jejichž milostí získal svoji moc, a tím bude zničen, Baliho nepřátelé přirozeně chtěli vědět, kdy tento příznivý okamžik nastane. Bṛhaspati krále Indru pro uklidnění ujistil, že ta doba jistě přijde, neboť předvídal, že Bali Mahārāja v budoucnu neuposlechne Śukrācāryovy pokyny, protože bude chtít uspokojit Pána Viṣṇua, Vāmanadeva. V zájmu rozvoje vědomí Kṛṣṇy může člověk podstoupit veškerá nebezpečí. Bali Mahārāja chtěl Vāmanadeva potěšit, a proto se odvážil porušit nařízení svého duchovního mistra Śukrācāryi. Přišel kvůli tomu o všechen majetek, ale díky oddané službě Pánu zároveň získal víc, než čekal, a v budoucnu, v osmé manvantaře, znovu usedne na Indrův trůn.