Skip to main content

ТЕКСТ 53

Sloka 53

Текст

Verš

рӣ-кимпуруш ӯчу
вайа кимпурушс тва ту
мах-пуруша ӣвара
айа купурушо нашо
дхик-кта сдхубхир йад
śrī-kimpuruṣā ūcuḥ
vayaṁ kimpuruṣās tvaṁ tu
mahā-puruṣa īśvaraḥ
ayaṁ kupuruṣo naṣṭo
dhik-kṛtaḥ sādhubhir yadā

Пословный перевод

Synonyma

рӣ-кимпуруш ӯчу — обитатели планеты кимпурушей сказали; вайам — мы; кимпуруш — обитатели Кимпурушалоки (или: неприметные живые существа); твам — Твоя Милость; ту — однако; мах-пуруша — Верховная Личность Бога; ӣвара — верховный повелитель; айам — этот; ку-пуруша — отъявленный грешник, Хираньякашипу; наша — убит; дхик-кта — осужденный; сдхубхи — святыми; йад — когда.

śrī-kimpuruṣāḥ ūcuḥ — obyvatelé Kimpuruṣa-loky pravili; vayam — my; kimpuruṣāḥ — obyvatelé Kimpuruṣa-loky, nepatrné živé bytosti; tvam — Ty; tu — však; mahā-puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; ayam — tato; ku-puruṣaḥ — velice hříšná osoba, Hiraṇyakaśipu; naṣṭaḥ — zabitá; dhik-kṛtaḥ — odsouzená; sādhubhiḥ — světci; yadā — když.

Перевод

Překlad

Обитатели Кимпурушалоки сказали: Мы — ничтожные живые существа, а Ты — Верховная Личность Бога, высший повелитель. Разве можем мы вознести Тебе достойные молитвы? Когда преданные, возмущенные злодеяниями Хираньякашипу, осудили этого демона, Ты убил его.

Obyvatelé Kimpuruṣa-loky pravili: My jsme nepatrné živé bytosti a Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, svrchovaný vládce. Jak Ti tedy můžeme přednést vhodné modlitby? Když byli oddaní tímto démonem znechuceni a odsoudili ho, Ty jsi ho zabil.

Комментарий

Význam

В «Бхагавад-гите» (4.7 – 8) Сам Господь объясняет, почему Он нисходит на землю:

V Bhagavad-gītě (4.7-8) Pán sám uvádí důvod ke svému zjevení na této Zemi:

йад йад хи дхармасйа
глнир бхавати бхрата
абхйуттхнам адхармасйа
тадтмна сджмй ахам
yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
паритрйа сдхӯн
винйа ча душктм
дхарма-састхпанртхйа
самбхавми йуге йуге
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век». Господь нисходит в этот мир с двумя целями: уничтожить демонов и защитить преданных. Когда демоны доставляют преданным слишком много тревог, Господь непременно является в том или ином облике, чтобы защитить преданных. Те, кто идет по стопам Махараджи Прахлады, не должны впадать в беспокойство из-за нападок со стороны демонов-безбожников. Преданные должны со всей искренностью продолжать служить Господу, твердо зная, что направленные против них действия демонов не смогут помешать их преданному служению.

“Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženského života a začíná převládat bezbožnost, v té době osobně sestupuji. Abych osvobodil zbožné a vyhladil ničemy a abych znovu nastolil zásady náboženství, zjevuji se věk za věkem.” Pán se zjevuje, aby předvedl jednání dvojího druhu—zabíjení démonů a ochraňování oddaných. Když jsou oddaní příliš sužováni démony, Pán přichází v různých inkarnacích, aby je ochránil. Oddaní kráčející v Prahlādových stopách by neměli být znepokojeni démonským jednáním neoddaných. Jako upřímní služebníci Pána se musí držet svých zásad a být si jisti, že démonské činnosti zaměřené proti nim nebudou moci zastavit jejich oddanou službu.