Skip to main content

ТЕКСТ 38

Sloka 38

Текст

Verš

evaṁ tvaṁ niranukrośo
bālānāṁ mati-bhid dhareḥ
pārṣada-madhye carasi
yaśo-hā nirapatrapaḥ
evaṁ tvaṁ niranukrośo
bālānāṁ mati-bhid dhareḥ
pārṣada-madhye carasi
yaśo-hā nirapatrapaḥ

Пословный перевод

Synonyma

evam — thus; tvam — you (Nārada); niranukrośaḥ — without compassion; bālānām — of innocent, inexperienced boys; mati-bhit — contaminating the consciousness; hareḥ — of the Supreme Personality of Godhead; pārṣada-madhye — among the personal associates; carasi — travel; yaśaḥ- — defaming the Supreme Personality of Godhead; nirapatrapaḥ — (although you do not know what you are doing, you are executing sinful activities) without shame.

evam — takto; tvam — ty (Nārado); niranukrośaḥ — bez soucitu; bālānām — nevinných, nezkušených chlapců; mati-bhit — znečišťující vědomí; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; pārṣada-madhye — mezi osobními společníky; carasi — cestuješ; yaśaḥ- — hanobící Nejvyšší Osobnost Božství; nirapatrapaḥ — (ačkoliv nevíš, co děláš, dopouštíš se hříšných činností) beze studu.

Перевод

Překlad

Prajāpati Dakṣa continued: Thus committing violence against other living entities and yet claiming to be an associate of Lord Viṣṇu, you are defaming the Supreme Personality of Godhead. You needlessly created a mentality of renunciation in innocent boys, and therefore you are shameless and devoid of compassion. How could you travel with the personal associates of the Supreme Lord?

Prajāpati Dakṣa pokračoval: Tím, že se dopouštíš násilí na jiných živých bytostech a přitom se prohlašuješ za společníka Pána Viṣṇua, hanobíš Nejvyšší Osobnost Božství. Zbytečně jsi v nevinných chlapcích vyvolal náladu odříkání — jsi proto nestydatý a nemáš žádný soucit. Jak můžeš cestovat s osobními společníky Nejvyššího Pána?

Комментарий

Význam

This mentality of Prajāpati Dakṣa still continues even today. When young boys join the Kṛṣṇa consciousness movement, their fathers and so-called guardians are very angry at the propounder of the Kṛṣṇa consciousness movement because they think that their sons have been unnecessarily induced to deprive themselves of the material enjoyments of eating, drinking and merrymaking. Karmīs, fruitive workers, think that one should fully enjoy his present life in this material world and also perform some pious activities to be promoted to higher planetary systems for further enjoyment in the next life. A yogī, however, especially a bhakti-yogī, is callous to the opinions of this material world. He is not interested in traveling to the higher planetary systems of the demigods to enjoy a long life in an advanced materialistic civilization. As stated by Prabodhānanda Sarasvatī, kaivalyaṁ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate: for a devotee, merging into the Brahman existence is hellish, and life in the higher planetary systems of the demigods is a will-o’-the-wisp, a phantasmagoria with no real existence at all. A pure devotee is not interested in yogic perfection, travel to higher planetary systems, or oneness with Brahman. He is interested only in rendering service to the Personality of Godhead. Since Prajāpati Dakṣa was a karmī, he could not appreciate the great service Nārada Muni had rendered his eleven thousand sons. Instead, he accused Nārada Muni of being sinful and charged that because Nārada Muni was associated with the Supreme Personality of Godhead, the Lord would also be defamed. Thus Dakṣa criticized that Nārada Muni was an offender to the Lord although he was known as an associate of the Lord.

Tato mentalita, kterou projevil Prajāpati Dakṣa, přetrvává dodnes. Když se mladí chlapci připojují k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, jejich otcové a takzvaní opatrovatelé se na učitele tohoto hnutí velice hněvají, protože si myslí, že jejich synové byli zbytečně navedeni, aby se připravili o hmotné požitky jedení, pití a veselení se. Karmī, ploduchtiví pracovníci, si myslí, že člověk si má plně užívat svého současného života v tomto hmotném světě a také vykonávat nějaké zbožné činnosti, aby mohl dospět na vyšší planetární soustavy, kde si bude dále užívat v příštím životě. Yogī — a zvláště bhakti-yogī — je však vůči názorům tohoto hmotného světa lhostejný. Nemá zájem cestovat na vyšší planetární soustavy polobohů a užívat si tam dlouhého života v pokročilé materialistické civilizaci. Prabodhānanda Sarasvatī prohlásil: kaivalyaṁ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate — pro oddaného je splynutí s Brahmanem pekelnou představou a život na vyšších planetárních soustavách polobohů přeludem — něčím, co ve skutečnosti neexistuje. Čistý oddaný nemá zájem o jógovou dokonalost, cesty na vyšší planetární soustavy nebo ztotožnění se s Brahmanem. Chce pouze sloužit Osobnosti Božství. Prajāpati Dakṣa jakožto karmī nedokázal ocenit velkou službu, kterou Nārada Muni jeho jedenácti tisíci synům prokázal. Místo toho Nāradu nařkl, že je hříšný, a vyslovil obvinění, že jeho stykem s Nejvyšší Osobností Božství bude jistě očerněn i Pán. Kritizoval ho, že je známý jako Pánův společník, ale ve skutečnosti Pána uráží.