Skip to main content

ТЕКСТ 15

Sloka 15

Текст

Verš

тат-сага-бхраитаиварйа
сасаранта кубхрйават
тад-гатӣр абудхасйеха
ким асат-кармабхир бхавет
tat-saṅga-bhraṁśitaiśvaryaṁ
saṁsarantaṁ kubhāryavat
tad-gatīr abudhasyeha
kim asat-karmabhir bhavet

Пословный перевод

Synonyma

тат-сага — из-за связи с тем (развращенным разумом); бхраита — отнят; аиварйам — дар свободы; сасарантам — ведущего материальную жизнь; ку-бхрйа-ват — как тот, чья жена не верна; тат-гатӣ — движения того (оскверненного разума); абудхасйа — не знающего; иха — здесь (в этом мире); ким асат-кармабхи бхавет — что пользы от трудов ради преходящих благ.

tat-saṅga — styky s inteligencí-prostitutkou; bhraṁśita — odebrané; aiśvaryam — bohatství nezávislosti; saṁsarantam — podstupující hmotný způsob života; ku-bhārya-vat — stejně jako člověk, který má nečistou manželku; tat-gatīḥ — pohyby nečisté inteligence; abudhasya — toho, kdo nezná; iha — v tomto světě; kim asat-karmabhiḥ bhavet — jaký prospěch může přinést vykonávání dočasných plodonosných činností.

Перевод

Překlad

[Слова Нарады Муни о муже блудницы Харьяшвы истолковали так:] Муж блудницы лишен свободы, как лишен ее тот, чей разум нечист, ибо такой человек только увеличивает срок своего заточения в материальном мире. Обманутый материальной природой, он идет на поводу у разума, который приносит ему то радость, то печаль. Зачем же таким людям трудиться ради преходящих благ?

(Nārada Muni rovněž hovořil o muži, který je manželem prostitutky. Haryaśvové to pochopili následujícím způsobem:) Pokud se muž stane manželem prostitutky, ztratí veškerou nezávislost. Stejně tak má-li živá bytost nečistou inteligenci, prodlužuje si svůj materialistický život. Je deptána hmotnou přírodou a musí se řídit pohyby inteligence, což jí přináší různé šťastné a nešťastné podmínky. Pokud někdo za takovýchto podmínek vykonává plodonosné činnosti, co tím získá?

Комментарий

Význam

Оскверненный разум сравнивается здесь с продажной женщиной. Тот, чей разум нечист, идет на поводу у этой женщины. В «Бхагавад-гите» (2.41) сказано: вйавасйтмик буддхир экеха куру-нандана — по-настоящему решительные люди руководствуются устойчивым разумом, то есть разумом в сознании Кришны. Баху-кх хй анант ча буддхайо ’вйавасйинм: те же, чей разум неустойчив, все время ищут перемен в жизни. Поглощенные мирской суетой, такие люди подвержены влиянию гун природы и обречены переживать мнимые радости и беды. Мужчина, взявший в жены блудницу, не узна́ет счастья, и точно так же не узнает счастья тот, кто подчиняется диктату материального разума и материального сознания.

Nečistá inteligence je přirovnána k prostitutce. Říká se, že ten, kdo neočistil svou inteligenci, je touto prostitutkou ovládán. Jak uvádí Bhagavad-gītā (2.41): vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana — ti, kdo berou věci skutečně vážně, se řídí jedním druhem inteligence, inteligencí ve vědomí Kṛṣṇy. Bahu-śākhā hy anantāś ca buddhayo 'vyavasāyinām — ten, kdo není upevněný ve správné inteligenci, přichází na mnoho různých způsobů života. Takto zapletený v hmotných činnostech je vystaven různým kvalitám hmotné přírody a podléhá rozličným druhům takzvaného štěstí a neštěstí. Pokud se muž stane manželem prostitutky, nemůže být šťastný, a stejně tak nebude nikdy šťastný ten, kdo se řídí příkazy hmotné inteligence a hmotného vědomí.

Необходимо понять, каким образом действует материальная природа. В «Бхагавад-гите» (3.27) сказано:

Je třeba uvážlivě chápat činnosti hmotné přírody. Bhagavad-gītā (3.27) uvádí:

практе крийамни
гуаи карми сарваа
ахакра-вимӯхтм
картхам ити манйате
prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

«Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы». Живые существа — рабы материальной природы, но каждый из них самодовольно мнит себя ее господином, или мужем. Ученые, к примеру, жизнь за жизнью пытаются подчинить себе силы природы, отказываясь понять Верховного Господа, хотя именно Его воля движет этим миром. Стремясь к господству над материальной природой, они ставят на место Бога себя, внушая доверчивой публике, что, даже если Бог и существует, научный прогресс позволит человеку освободиться от Его власти. Но на самом деле живое существо, не способное противостоять законам Всевышнего, вынуждено общаться с подобным блуднице оскверненным разумом и постоянно менять материальные тела. В «Бхагавад-гите» (13.22) говорится:

“Duše zmatená falešným egem se považuje za konatele činností, které jsou ve skutečnosti konány třemi kvalitami hmotné přírody.” Člověk se šťastně považuje za pána či manžela hmotné přírody, přestože se řídí jejími příkazy. Například vědci se život za životem snaží být pány hmotné přírody, aniž by chtěli pochopit Nejvyšší Osobu, Svrchovaného Pána, podle Jehož pokynů se vše v tomto hmotném světě odehrává. Svou snahou být pány hmotné přírody představují nepravé bohy, kteří na veřejnosti prohlašují, že vědecký pokrok jednoho dne umožní vyhnout se takzvané vládě Boha. Živá bytost, neschopná ovládat rozhodnutí Boha, je však ve skutečnosti nucena stýkat se s prostitutkou v podobě nečisté inteligence a přijímat různá hmotná těla. Bhagavad-gītā (13.22) uvádí:

пуруша практи-стхо хи
бхукте практи-джн гун
краа гуа-саго ’сйа
сад-асад-йони-джанмасу
puruṣaḥ prakṛti-stho hi
bhuṅkte prakṛti-jān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya
sad-asad-yoni-janmasu

«Живое существо в материальном мире скитается по дорогам жизни и наслаждается порождениями трех гун материальной природы. Причина этого в соприкосновении живого существа с материей. Так оно сталкивается с добром и злом в разных формах жизни». Какой же смысл трудиться не покладая рук ради преходящих благ, вместо того чтобы попытаться разрешить важнейшую проблему бытия?

“Živá bytost pobývá v hmotné přírodě a užívá si jejích tří kvalit. To je způsobeno jejími styky s touto přírodou. Setkává se tak s dobrem a zlem v různých životních druzích.” Pokud se někdo plně zaměstnává dočasnými plodonosnými činnostmi a nevyřeší tento skutečný problém, jaký prospěch získá?