Skip to main content

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Святые Нарада и Ангира наставляют царя Читракету

Světci Nārada a Aṅgirā poučují krále Citraketua

В этой главе Ангира Риши и Нарада стараются, насколько возможно, утешить Махараджу Читракету. Мудрецы пришли к царю, чтобы рассказать ему о духовной цели жизни и тем самым развеять его чрезмерную скорбь.

V této kapitole Aṅgirā Ṛṣi společně s Nāradou utěšuje Citraketua, jak jen je to možné. Aṅgirā a Nārada Ṛṣi přišli králi ulevit od přehnaného nářku tím, že ho poučí o duchovním významu života.

Великие святые Ангира и Нарада объяснили, что родственные узы, связывающие отца с сыном, не существуют в реальности. Это просто проявление иллюзорной энергии. В прошлом этих отношений не существовало, и в будущем их не будет. Повинуясь воле времени, узы родства существуют только в настоящем, поэтому нет смысла горевать по ним, когда они перестают существовать. Вся вселенная — явление временное; хотя она и реальна, но существование ее эфемерно. По воле Верховного Господа все, что создается в материальном мире, обречено на гибель. Мужчина зачинает ребенка и на какое-то время становится его «отцом». За всем этим стоит воля Верховного Господа: ни отец, ни сын не властны над своей судьбой.

Velcí světci Aṅgirā a Nārada vysvětlili, že vztah mezi otcem a synem není faktický; je pouze projevem iluzorní energie. Dříve tento vztah neexistoval a ani v budoucnosti se nezachová — působením času existuje pouze v přítomnosti. Člověk by neměl naříkat kvůli dočasným vztahům. Celý vesmírný projev je dočasný; i když není neskutečný, nemá faktický základ. Vše stvořené v hmotném světě je řízením Nejvyšší Osobnosti Božství pomíjivé. To, že otec zplodí dítě neboli že se živá bytost stane dítětem takzvaného otce, je dočasné uspořádání, které pochází od Nejvyššího Pána. Ani otec, ani syn neexistují nezávisle.

Слушая мудрецов, царь избавился от бессмысленной скорби и захотел узнать, с кем он разговаривает. Мудрецы представились царю и, продолжая наставления, рассказали, что все страдания вызваны отождествлением себя с материальным телом. Постигнув свою духовную природу и предавшись Верховной Личности Бога, всемогущей духовной личности, можно стать по-настоящему счастливым. Тот же, кто ищет материального счастья, обречен на скорбь, вызванную природой телесных отношений. Постичь себя — значит постичь свои духовные отношения с Кришной, и это знание способно положить конец нашему материальному существованию.

Nasloucháním velkým mudrcům se král zbavil svého nemístného nářku a pak se zeptal, kdo jsou. Mudrci se představili a vysvětlili, že veškeré utrpení pochází z tělesného pojetí života. Když živá bytost pochopí svou duchovní totožnost a odevzdá se Nejvyšší Osobnosti Božství, svrchované duchovní osobě, bude skutečně šťastná. Hledá-li štěstí ve hmotě, nevyhne se nářku nad tělesnými vztahy. Seberealizace znamená duchovní realizace vlastního vztahu s Kṛṣṇou. Taková realizace ukončuje strastiplný hmotný život.

ТЕКСТ 1:
Шри Шукадева Госвами сказал: Пока раздавленный горем царь Читракету лежал, как мертвый, рядом с безжизненным телом своего сына, великие мудрецы Нарада и Ангира стали давать ему наставления о духовной природе сознания.
Sloka 1:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Když nářkem přemožený král Citraketu ležel jako mrtvý vedle mrtvého těla svého syna, dva velcí mudrci, Nārada a Aṅgirā, ho začali poučovat o duchovním vědomí.
ТЕКСТ 2:
Ответь нам, царь, кем приходится тебе это мертвое тело, по которому ты так скорбишь, и кем приходишься ему ты? Ты скажешь, что это твой сын, но подумай, существовали ли ваши отношения в прошлом, существуют ли они сейчас и будут ли существовать в будущем?
Sloka 2:
Ó králi, čím je pro tebe mrtvé tělo, pro které naříkáš, a čím jsi ty pro ně? Můžeš říci, že jste nyní ve vzájemném vztahu jako otec a syn, ale myslíš, že tento vztah existoval i dříve? Existuje skutečně nyní? A bude trvat i v budoucnosti?
ТЕКСТ 3:
О царь, как волны то собирают, то раскидывают песчинки, так и время то сводит, то разлучает души, воплощенные в материальных телах.
Sloka 3:
Ó králi, stejně jako mocné vlny způsobují, že se zrnka písku někdy shluknou a jindy rozdělí, tak i živé bytosti, které přijaly hmotná těla, se někdy spojí a jindy rozdělí působením času.
ТЕКСТ 4:
Зерна, брошенные в землю, иногда дают всходы, а иногда нет. Если земля бесплодна, то зерна не прорастают. Подобно этому, побуждаемый энергией Всевышнего, мужчина иногда может зачать ребенка, а иногда нет. Поэтому нет причин скорбеть о призрачных узах родства, которые всецело подвластны Верховному Господу.
Sloka 4:
Když jsou semena zaseta do země, někdy z nich vyrostou rostliny a jindy ne. Někdy půda není úrodná a setba je nevýnosná. Stejně tak potenciální otec někdy může na popud energie Nejvyššího Pána zplodit dítě a jindy k početí nedojde. Člověk by proto neměl naříkat kvůli umělému rodičovskému vztahu, který z konečného hlediska ovládá Nejvyšší Pán.
ТЕКСТ 5:
О царь, все мы — и ты, и твои жены, советники и министры, а также все движущиеся и неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во вселенной — просто в течение какого-то времени играем свои роли. Мы ничего не знали об этих ролях до рождения и забудем о них после смерти. Поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально.
Sloka 5:
Ó králi, ty i my — tvoji rádci, manželky a ministři — a stejně tak vše pohyblivé a nehybné, co se v tuto dobu nachází v celém vesmíru, jsme v dočasné situaci. Před naším zrozením tato situace neexistovala a po naší smrti také nebude existovat. Naše nynější situace je tedy dočasná, ale zároveň není neskutečná.
ТЕКСТ 6:
Верховный Господь, повелитель и владыка всего сущего, не очень интересуется этим временным космическим мирозданием, и тем не менее, подобно тому как дитя иногда строит песочные замки, которые ему не нужны, Верховный Господь, чья власть простирается на все сущее, творит, хранит и уничтожает все в этом бренном мире, хотя Сам не нуждается в этом. Он творит, побуждая отца зачать ребенка, хранит, побуждая правителей заботиться о подданных, и уничтожает, посылая змей и других носителей смерти. Его орудия творения, поддержания и уничтожения не могут ничего сделать самостоятельно, но, находясь во власти иллюзорной энергии, мнят себя творцами, хранителями и разрушителями.
Sloka 6:
Nejvyšší Osobnost Božství, vládce a majitel všeho, se bezpochyby nezajímá o dočasný hmotný projev. Přesto Pán, který má vše pod kontrolou, způsobuje stvoření, udržování a zničení, stejně jako když chlapec na pláži vytváří něco, co pro něho není důležité. Tvoří tak, že zaměstnává otce, aby zplodil syna, udržuje tak, že zaměstnává vládu či krále, aby se starali o blaho veřejnosti, a ničí prostřednictvím zástupců pro zabíjení, jako jsou například hadi. Zástupci pro tvoření, udržování a ničení nemají nezávislou moc, ale vliv iluzorní energie způsobuje, že se živá bytost považuje za stvořitele, udržovatele a ničitele.
ТЕКСТ 7:
Как одно семя рождает другое, о царь, так одно тело [тело отца] с помощью другого тела [тела матери] производит на свет третье тело [тело ребенка]. Элементы, составляющие материальное тело, вечны, и так же вечно живое существо, проявляющее посредством их свое присутствие.
Sloka 7:
Ó králi, z jednoho těla (otcova) je prostřednictvím druhého těla (matčina) vytvořeno třetí tělo (synovo), stejně jako z jednoho semene vzniká další. Tak jako jsou věčné prvky hmotného těla, je věčná i živá bytost, která se jejich prostřednictvím objevuje.
ТЕКСТ 8:
Деление людей по общим и частным признакам, например по их принадлежности к какому-то сословию и семье, придумано невеждами.
Sloka 8:
Rozdělení vytvořená zobecňováním a upřesňováním — například na národnosti a jedince — jsou dílem představivosti těch, kdo nemají velké poznání.
ТЕКСТ 9:
Шри Шукадева Госвами продолжал: Обнадеженный наставлениями Нарады и Ангиры, царь Читракету воспрял духом. Он утер свое осунувшееся от горя лицо и заговорил.
Sloka 9:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Král Citraketu, osvícený pokyny Nārady a Aṅgiry, tak získal poznání a ožil nadějí. Rukou si utřel svraštělou tvář a začal hovořit.
ТЕКСТ 10:
Царь Читракету сказал: Пожелав остаться неузнанными, вы пришли ко мне в одежде освобожденных странников, авадхут. Но я вижу, что передо мной великие мудрецы, не знающие себе равных. Вам известна истинная природа вещей, и потому вы величайшие среди великих.
Sloka 10:
Král Citraketu řekl: Abyste skryli svou totožnost, oba jste sem přišli oblečení jako avadhūtové, osvobozené osoby, ale vidím, že co se týče vědomí jste nejpokročilejší ze všech lidí. Znáte vše takové, jaké to je, a proto jste největší ze všech velkých osobností.
ТЕКСТ 11:
Брахманы, достигшие положения вайшнавов, самых дорогих слуг Кришны, иногда рядятся безумцами. Заботясь о просвещении тех, кто, подобно мне, погряз в мирской суете и чувственных утехах, они странствуют по земле, направляясь туда, куда пожелают.
Sloka 11:
Brāhmaṇové, kteří dosáhli vznešeného postavení vaiṣṇavů, nejdražších služebníků Kṛṣṇy, se někdy oblékají jako šílenci. Tito vaiṣṇavové, vedeni svou touhou, putují po povrchu světa jen proto, aby prospěli materialistům, jako jsme my — kteří jsme neustále připoutaní ke smyslovému požitku — a aby rozptýlili naši nevědomost.
ТЕКСТЫ 12-15:
O great souls, I have heard that among the great and perfect persons wandering the surface of the earth to instruct knowledge to people covered by ignorance are Sanat-kumāra, Nārada, Ṛbhu, Aṅgirā, Devala, Asita, Apāntaratamā [Vyāsadeva], Mārkaṇḍeya, Gautama, Vasiṣṭha, Bhagavān Paraśurāma, Kapila, Śukadeva, Durvāsā, Yājñavalkya, Jātukarṇa and Aruṇi. Others are Romaśa, Cyavana, Dattātreya, Āsuri, Patañjali, the great sage Dhaumya who is like the head of the Vedas, the sage Pañcaśikha, Hiraṇyanābha, Kauśalya, Śrutadeva and Ṛtadhvaja. You must certainly be among them.
Sloka 12-15:
Ó velké duše, slyšel jsem, že mezi vznešenými a dokonalými osobami, které putují po zemském povrchu s cílem osvítit poznáním lidi zahalené nevědomostí, jsou Sanat-kumāra, Nārada, Ṛbhu, Aṅgirā, Devala, Asita, Apāntaratamā (Vyāsadeva), Mārkaṇḍeya, Gautama, Vasiṣṭha, Bhagavān Paraśurāma, Kapila, Śukadeva, Durvāsā, Yājñavalkya, Jātukarṇa a Aruṇi. Dalšími jsou Romaśa, Cyavana, Dattātreya, Āsuri, Patañjali, velký mudrc Dhaumya, který je jako hlava Ved, mudrc Pañcaśikha, Hiraṇyanābha, Kauśalya, Śrutadeva a Ṛtadhvaja. Jistě mezi ně patříte i vy.
ТЕКСТ 16:
И так как вы из их числа, вы способны дать мне истинное знание. Блуждая во тьме невежества, я стал глуп, как деревенское животное, какая-нибудь собака или свинья. Пожалуйста, спасите меня, озарив мой путь светильником знания.
Sloka 16:
Jakožto velké osobnosti mě můžete obdařit skutečným poznáním. Jsem hloupý jako vesnické zvíře — prase nebo pes — protože jsem pohroužený v temnotě nevědomosti. Proto prosím, zažehněte pochodeň poznání, abych byl zachráněn.
ТЕКСТ 17:
Ангира сказал: О царь, я — тот, кто некогда исполнил твое желание. Я риши Ангира, по благословению которого у тебя родился этот ребенок. А рядом со мной великий мудрец Нарада, сын самого Господа Брахмы.
Sloka 17:
Aṅgirā řekl: Můj milý králi, přišel jsem za tebou, když sis přál mít syna — jsem právě ten Aṅgirā Ṛṣi, který ti ho dal. A tento ṛṣi je přímý potomek Pána Brahmy, velký mudrc Nārada.
ТЕКСТЫ 18-19:
Дорогой царь, тебе, возвышенному преданному Верховной Личности Бога, не пристало так скорбеть из-за утраты сына. Мы пришли, чтобы развеять твою напрасную скорбь, вызванную тем, что тебя поглотила тьма невежества. Тому, кто обладает столь глубокими духовными познаниями, не стоит скорбеть о материальных потерях и приобретениях.
Sloka 18-19:
Můj milý králi, jsi pokročilý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství. Nehodí se, aby taková osobnost, jako jsi ty, naříkala nad ztrátou něčeho hmotného. Proto jsme za tebou oba přišli, abychom ti ulevili od tohoto falešného žalu, který je výsledkem tvého pohroužení v temnotě nevědomosti. Pro ty, kdo jsou pokročilí v oblasti duchovního poznání, není vůbec vhodné nechat se ovlivnit hmotnou ztrátou a ziskem.
ТЕКСТ 20:
Когда я впервые посетил твой дом, я хотел было даровать тебе высшее, трансцендентное знание, но, увидев, что твой ум поглощен заботами о материальном, я дал тебе лишь сына, который принес тебе и радость, и печаль.
Sloka 20:
Mohl jsem ti dát svrchované transcendentální poznání již tehdy, když jsem přišel poprvé do tvého domu, ale viděl jsem, že tvá mysl je zabraná do hmotných věcí, a proto jsem ti dal pouze syna, který se stal příčinou tvé radosti a žalu.
ТЕКСТЫ 21-23:
Дорогой мой царь, теперь ты изведал муки отцовства. О правитель Шурасены, жена, дом, процветающее царство, богатства и все, чем наслаждаются в материальном мире, имеют одно общее свойство — всему этому приходит конец. Царство, могучее войско, казна, слуги и советники, друзья и родные приносят лишь страх, заблуждения, скорбь и страдание. Они подобны гандхарва-нагаре, призрачному замку в лесу, и растают без следа так же, как мираж или мечта.
Sloka 21-23:
Můj milý králi, nyní na vlastní kůži zakoušíš utrpení toho, kdo má syny a dcery. Ó králi, vlastníku státu Śūrasena, manželka, dům, bohatství patřící ke království a různé další druhy bohatství, jakož i předměty smyslového vnímání — to vše je totožné v tom, že je to dočasné. Království, vojenská moc, pokladnice, služebníci, ministři, přátelé a příbuzní jsou příčinou strachu, iluze, nářku a neštěstí. Jsou jako gandharva-nagara, neskutečný palác, který je vidinou v lese. Kvůli své pomíjivosti nejsou o nic lepší než iluze, sny a mentální výmysly.
ТЕКСТ 24:
Все, что мы видим вокруг: жена, дети и собственность, — подобно сну или вымыслу, лишенному реальности. То возникая, то исчезая, эти зыбкие образы рождаются в уме из-за наших прежних поступков и побуждают нас к новым действиям.
Sloka 24:
Tyto viditelné objekty, jako je manželka, děti a vlastnictví, jsou jako sny a mentální výmysly. Ve skutečnosti to, co vidíme, neexistuje trvale. Někdy to lze vidět a jindy ne. Takové mentální výmysly si vytváříme pouze kvůli svým minulým činnostem, a kvůli nim zase vykonáváme další činnosti.
ТЕКСТ 25:
Живое существо, отождествляющее себя с материальным телом, живет только заботами об этом теле, которое представляет собой сочетание пяти материальных начал, пяти познающих и пяти действующих органов чувств, а также ума. Из-за ума живое существо испытывает три вида страданий: адхибхаутику, адхидайвику и адхьятмику. Поэтому тело — источник всех бед.
Sloka 25:
Živá bytost s tělesným pojetím života je zaujatá tělem, které je kombinací hmotných prvků, pěti poznávacích smyslů a pěti činných smyslů společně s myslí. Prostřednictvím mysli živá bytost zakouší tři druhy utrpení — adhibhautika, adhidaivika a adhyātmika. Toto tělo je tedy zdrojem všeho strádání.
ТЕКСТ 26:
Поэтому, о царь Читракету, тщательно обдумай положение атмы. Пойми, кто ты: тело, ум или душа. Задумайся над тем, откуда ты пришел, куда уйдешь, покинув это тело, и почему тебя одолевает скорбь. Осознав свою природу, ты избавишься от ненужных привязанностей и слепой веры в вечную природу материального мира и всего, что непосредственно не связано со служением Кришне. Так ты сможешь обрести мир в душе.
Sloka 26:
Proto, ó králi Citraketu, pozorně zvaž postavení ātmy — snaž se pochopit, kdo jsi: zda tělo, mysl či duše. Uvaž, odkud jsi přišel, kam půjdeš po opuštění tohoto těla a proč tě ovládá hmotný žal. Snaž se takto pochopit své skutečné postavení — pak se dokážeš zbavit své zbytečné připoutanosti. Dokážeš se také vzdát své víry, že tento hmotný svět nebo cokoliv, co není přímo spojené se službou Kṛṣṇovi, je věčné. Tak dosáhneš klidu.
ТЕКСТ 27:
Великий мудрец Нарада продолжал: Дорогой царь, теперь внимательно выслушай от меня мантру, которая приносит величайшее благо. Повторяя ее, ты по прошествии семи ночей сможешь воочию увидеть Всевышнего.
Sloka 27:
Velký mudrc Nārada pokračoval: Můj milý králi, pozorně ode mne přijmi mantru, která je nanejvýš příznivá. Za sedm nocí poté budeš moci spatřit Pána tváří v tvář.
ТЕКСТ 28:
У лотосных стоп Санкаршаны, о царь, некогда нашли прибежище Господь Шива и другие полубоги. Так они мгновенно избавились от иллюзии, порожденной двойственностью, и обрели несравненную, непревзойденную славу великих святых. Вскоре такая награда ждет и тебя.
Sloka 28:
Můj milý králi, Pán Śiva a další polobozi přijali v dávných dobách útočiště u lotosových nohou Saṅkarṣaṇa, čímž se ihned osvobodili od iluze duality a dosáhli bezpříkladné a nepřekonatelné slávy v duchovním životě. I ty brzy získáš stejné postavení.