Skip to main content

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Горе царя Читракету

Nářek krále Citraketua

В этой главе Махараджа Парикшит спрашивает своего духовного учителя, Шукадеву Госвами, о том, как демон Вритрасура смог стать возвышенным преданным Господа. В ответ Шукадева Госвами рассказывает царю о предыдущей жизни Вритрасуры. Это история о царе Читракету и о том, как он горевал о смерти сына.

V této čtrnácté kapitole se Parīkṣit Mahārāja ptá svého duchovního mistra, Śukadeva Gosvāmīho, jak se mohl takový démon jako Vṛtrāsura stát vznešeným oddaným. V této souvislosti přichází na řadu rozmluva o minulém životě Vṛtrāsury, která obsahuje příběh o Citraketuovi a jeho nářku nad smrtí svého syna.

Среди великого множества живых существ люди составляют лишь ничтожную долю. Из них очень немногие следуют заповедям религии, а среди последних только единицы стремятся к освобождению от материального бытия. Из многих тысяч стремящихся к освобождению найдется, может быть, один, которому действительно удалось избежать дурного общества или очиститься от материальной скверны. А из многих миллионов получивших освобождение единицы могут стать преданными Господа Нараяны. Поэтому таких преданных очень и очень мало. Бхакти, или преданное служение, — это особый дар, и потому Махараджа Парикшит был поражен, узнав, что преданным стал какой-то демон. Недоумевая, он обратился к Шукадеве Госвами за разъяснениями, и тот поведал ему о том, как в предыдущей жизни Вритрасура был Читракету, царем Шурасены.

Mezi mnoha milióny živých bytostí je lidských bytostí nesmírně málo a z těch lidských bytostí, které jsou skutečně zbožné, jich jen hrstka dychtí po vysvobození z hmotné existence. Mezi mnoha tisíci lidí, kteří se chtějí zbavit hmotné existence, je jeden člověk prostý nežádoucí společnosti či hmotného znečištění. A z mnoha miliónů takových osvobozených osob se možná jedna stane oddaným Pána Nārāyaṇa. Tito oddaní jsou proto nesmírně vzácní. Jelikož bhakti, oddaná služba, není obyčejná věc, Parīkṣita Mahārāje udivilo, že asura mohl dosáhnout vznešeného postavení oddaného. Parīkṣit Mahārāja měl určité pochybnosti, a proto se otázal Śukadeva Gosvāmīho, který pak hovořil o Vṛtrāsurovi v jeho minulém životě, kdy žil jako Citraketu, král Śūraseny.

Однажды бездетный царь Читракету повстречал великого мудреца Ангиру. Ангира поинтересовался благополучием царя, и царь поведал ему о своем горе. Мудрец благословил царя, и в должный срок первая царица Критадьюти родила царю сына, которому было суждено принести своим родителям счастье и горе. Когда мальчик родился, царь и все другие обитатели дворца были вне себя от радости. Не радовались только оставшиеся бездетными другие жены царя. Позже они из зависти к Критадьюти отравили мальчика. Смерть сына повергла царя Читракету в страшное горе. Узнав об этом, мудрец Ангира снова навестил царя, на этот раз вместе с Нарадой Муни.

Citraketu, který neměl žádné syny, se měl možnost setkat s velkým mudrcem Aṅgirou. Když se Aṅgirā ptal krále, jak se mu daří, král vyjevil příčinu svého zármutku, a milostí velkého mudrce proto králova první manželka, Kṛtadyuti, porodila syna, který byl příčinou štěstí i nářku. Král a s ním i všichni obyvatelé paláce byli po narození tohoto syna nesmírně šťastní. Spolumanželky však Kṛtadyuti záviděly a později podaly chlapci jed. Citraketu byl smrtí svého syna šokován. Tehdy ho přišli navštívit Nārada Muni a Aṅgirā.

ТЕКСТ 1:
Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: О ученый брахман, обычно демоны, ведомые страстью и невежеством, очень греховны. Откуда же у Вритрасуры появилась такая любовь к Верховной Личности Бога, Нараяне?
Sloka 1:
Král Parīkṣit se otázal Śukadeva Gosvāmīho: Ó učený brāhmaṇo, démoni jsou obvykle hříšní, neboť jsou posedlí kvalitami vášně a nevědomosti. Jak tedy mohl Vṛtrāsura dosáhnout tak vznešené lásky k Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi?
ТЕКСТ 2:
Даже среди добродетельных полубогов и великих святых, свободных от скверны мирских наслаждений, редко встречаются те, кто с чистой преданностью служит лотосным стопам Мукунды. [Как же тогда Вритрасура смог стать таким великим преданным Господа?]
Sloka 2:
Polobozi setrvávající v kvalitě dobra a velcí světci zbavení znečištění hmotným požitkem stěží kdy vykonávají čistou oddanou službu u lotosových nohou Mukundy. (Jak se tedy mohl Vṛtrāsura stát takovým velkým oddaným?)
ТЕКСТ 3:
В материальном мире столько же живых существ, сколько атомов. Среди них лишь очень немногие рождаются людьми, а среди людей лишь избранные живут по законам религии.
Sloka 3:
V tomto hmotném světě existuje tolik živých bytostí, kolik je atomů. Mezi nimi je velice málo lidských bytostí, a z nich jen hrstka má zájem dodržovat náboženské zásady.
ТЕКСТ 4:
О лучший из брахманов, Шукадева Госвами! Из всех подчиняющихся законам религии лишь единицы желают навсегда покинуть материальный мир. Из многих тысяч имеющих такое желание едва ли один обретает подлинную свободу, отказавшись от привязанностей к обществу, друзьям и близким, к стране, дому, жене и детям. Но и среди многих тысяч таких сумевших обрести освобождение только редким счастливцам удается постичь его истинный смысл.
Sloka 4:
Ó nejlepší z brāhmaṇů, Śukadeve Gosvāmī, z mnoha lidí, kteří dodržují náboženské zásady, jich jen velmi málo touží po osvobození od hmotné existence. Z mnoha tisíců, kteří touží po osvobození, ho možná jeden skutečně dosáhne a vzdá se hmotné připoutanosti ke společnosti, přátelství, lásce, zemi, domovu, manželce a dětem. A mezi mnoha tisíci takových osvobozených osobností je ten, kdo chápe skutečný význam osvobození, velice vzácný.
ТЕКСТ 5:
O great sage, among many millions who are liberated and perfect in knowledge of liberation, one may be a devotee of Lord Nārāyaṇa, or Kṛṣṇa. Such devotees, who are fully peaceful, are extremely rare.
Sloka 5:
Ó velký mudrci, z mnoha miliónů osvobozených osob vlastnících dokonalé poznání o osvobození je možná jeden oddaný Pána Nārāyaṇa, Kṛṣṇy. Takoví oddaní, kteří jsou naprosto klidní, jsou nesmírně vzácní.
ТЕКСТ 6:
Охваченный пылом сражения Вритрасура казался грешным и злокозненным демоном, который живет только ради того, чтобы вредить окружающим. Откуда же у этого демона взялось такое глубокое сознание Кришны?
Sloka 6:
Vṛtrāsura se nacházel v planoucím ohni bitvy a byl to ohavný, hříšný démon, který neustále znepokojoval a zastrašoval druhé. Jak si mohl být takový démon tolik vědom Kṛṣṇy?
ТЕКСТ 7:
О мой господин, Шукадева Госвами, хотя Вритрасура и был греховным демоном, в битве он проявил доблесть благородного кшатрия и тем самым заслужил одобрение Индры. Как этот демон мог стать великим преданным Господа Кришны? Это противоречие смущает меня, и потому мне не терпится выслушать твое объяснение этой загадочной истории.
Sloka 7:
Můj drahý pane, Śukadeve Gosvāmī, přestože byl Vṛtrāsura hříšný démon, projevil udatnost nanejvýš vznešeného kṣatriyi a uspokojil v bitvě Pána Indru. Jak mohl být takový démon velkým oddaným Pána Kṛṣṇy? Tyto protiklady ve mně vyvolávají velkou pochybnost a touhu o těchto věcech od tebe naslouchat.
ТЕКСТ 8:
Шрила Сута Госвами сказал: Выслушав очень разумный вопрос Махараджи Парикшита, самый могущественный из мудрецов, Шукадева Госвами, стал с радостью отвечать своему ученику.
Sloka 8:
Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Když Śukadeva Gosvāmī, nejmocnější mudrc, vyslechl inteligentní otázku Mahārāje Parīkṣita, s velkou náklonností začal svému žákovi odpovídat.
ТЕКСТ 9:
Шукадева Госвами ответил: Я поведаю тебе, о царь, одно предание, которое я сам услышал из уст Вьясадевы, Нарады и Девалы. Слушай же меня внимательно.
Sloka 9:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, povím ti tutéž historii, kterou jsem vyslechl z úst Vyāsadeva, Nārady a Devaly. Prosím, poslouchej pozorně.
ТЕКСТ 10:
О царь Парикшит, некогда в провинции Шурасена жил царь по имени Читракету, который правил всем миром. В его правление земля давала все необходимое для жизни.
Sloka 10:
Ó králi Parīkṣite, v provincii Śūrasena žil král jménem Citraketu, který vládl celé Zemi. Za jeho vlády Země vydávala vše potřebné pro život.
ТЕКСТ 11:
Хотя у Читракету было десять миллионов жен, и хотя сам он был вполне способен зачать потомство, детей у него не было: волей судьбы все его жены оказались бесплодными.
Sloka 11:
Citraketu měl deset miliónů manželek, ale přestože byl plně schopen plodit děti, neobdařila ho dítětem ani jediná. Shodou okolností byly všechny jeho manželky neplodné.
ТЕКСТ 12:
Читракету, супруг миллионов жен, был красив собой, щедр, молод. Он был знатного рода, учен, богат и могуществен. Но, несмотря на все его достоинства, царь не знал покоя, ибо у него не было сына.
Sloka 12:
Citraketu, manžel těchto mnoha miliónů žen, byl obdařený krásou, velkodušností a mládím. Narodil se ve vysoce postavené rodině, měl úplné vzdělání a byl bohatý a vznešený. Přestože však oplýval všemi těmito přednostmi, byl plný úzkosti, jelikož neměl syna.
ТЕКСТ 13:
Ни прекрасные лица и обворожительные очи его многочисленных цариц, ни несметные богатства, ни бескрайние владения — ничто не радовало сердце царя.
Sloka 13:
Všechny jeho královny měly nádherné obličeje s přitažlivýma očima, ale přesto ani jeho bohatství, stovky a tisíce královen, ani země, jejímž byl svrchovaným vlastníkem, mu nepřinášely štěstí.
ТЕКСТ 14:
Однажды дворец Читракету решил посетить могущественный мудрец Ангира, который в ту пору путешествовал по вселенной, не имея определенной цели.
Sloka 14:
Jednou když mocný mudrc jménem Aṅgirā cestoval po celém vesmíru, nevázaný žádnými povinnostmi, ze své dobré vůle přišel do paláce krále Citraketua.
ТЕКСТ 15:
Завидев мудреца, Читракету тотчас поднялся с трона и оказал ему должные почести. Он предложил Ангире воду и угощение, и так исполнил долг хозяина перед почетным гостем. Удобно усадив риши, царь, смиряя ум и чувства, сел на пол у его стоп.
Sloka 15:
Král Citraketu okamžitě vstal z trůnu a obřadně ho uctil. Nabídl mu vodu k pití a jídlo, a vykonal tak svou povinnost hostitele, jenž má vznešeného hosta. Když byl ṛṣi pohodlně usazen, král, ovládající svou mysl a smysly, usedl na zem k jeho nohám.
ТЕКСТ 16:
О царь Парикшит, когда Читракету, склонившись в смиренном поклоне, уселся у лотосных стоп мудреца, тот похвалил его за смирение и гостеприимство и обратился к нему с такими словами.
Sloka 16:
Ó králi Parīkṣite, když Citraketu seděl pokorně skloněný u mudrcových lotosových nohou, velký mudrc mu vyslovil uznání za jeho pokoru a pohostinnost. Oslovil ho následovně.
ТЕКСТ 17:
The great sage Aṅgirā said: My dear King, I hope that your body and mind and your royal associates and paraphernalia are well. When the seven properties of material nature [the total material energy, the ego and the five objects of sense gratification] are in proper order, the living entity within the material elements is happy. Without these seven elements one cannot exist. Similarly, a king is always protected by seven elements — his instructor (svāmī or guru), his ministers, his kingdom, his fort, his treasury, his royal order and his friends.
Sloka 17:
Velký mudrc Aṅgirā řekl: Můj milý králi, doufám, že se tvému tělu a mysli a tvým královským společníkům a příslušenství dobře daří. Je-li sedm složek hmotné přírody (celková hmotná energie, ego a pět předmětů smyslového požitku) v náležitém pořádku, živá bytost nacházející se pod pokryvem hmotných prvků je šťastná. Bez těchto sedmi prvků nemůže nikdo existovat. Podobně i krále vždy chrání sedm základních prvků — jeho učitel (svāmī či guru), ministři, království, pevnost, pokladnice, královské zákony a přátelé.
ТЕКСТ 18:
О царь, о повелитель людей, монарх может быть счастлив, только когда он пользуется поддержкой своих подданных и следует их советам. В свою очередь, подданные царя счастливы, если приносят ему дары, служат ему и выполняют все его повеления.
Sloka 18:
Ó králi, ó pane lidstva, když král přímo závisí na svých společnících a řídí se jejich pokyny, je šťastný. Šťastní jsou i jeho společníci, když mu obětují své dary a činnosti a jednají podle jeho příkazů.
ТЕКСТ 19:
О царь, послушны ли тебе твои жены, подданные, советники и слуги, а также купцы, торгующие маслом и специями? Повинуются ли тебе твои министры, придворные и наместники, сыновья и другие подчиненные?
Sloka 19:
Ó králi, jsou tvé manželky, občané, tajemníci, služebníci a obchodníci, kteří prodávají koření a olej, pod tvou kontrolou? Máš plnou kontrolu i nad ministry, obyvateli svého paláce, guvernéry svých provincií, svými syny a dalšími poddanými?
ТЕКСТ 20:
Если царь обуздал свой ум, все его домочадцы и сановники будут беспрекословно подчиняться ему. Его наместники, не говоря уже о других, менее влиятельных его подданных, будут исправно платить подати.
Sloka 20:
Je-li mysl krále plně ovládnutá, všichni členové jeho rodiny a vládní úředníci jsou mu podřízeni. Guvernéři jeho provincií předkládají daně včas, aniž by kladli odpor; co potom říci o méně významných služebnících?
ТЕКСТ 21:
Однако я вижу, о царь, что ум твой не удовлетворен. Похоже, не исполнилось какое-то твое заветное желание. Ты ли сам тому причина, или в этом повинны другие? Бледность лица выдает снедающее тебя беспокойство.
Sloka 21:
Ó králi Citraketu, vidím, že tvá mysl není spokojená. Zdá se, že jsi nedosáhl svého vytouženého cíle. Je tomu tak kvůli tobě samotnému, nebo to způsobili druzí? Na tvé bledé tváři se zračí hluboká úzkost.
ТЕКСТ 22:
Шукадева Госвами сказал: О царь Парикшит, хотя великому мудрецу Ангире было известно все наперед, он тем не менее задал этот вопрос царю. В ответ царь Читракету, который мечтал о сыне, смиренно склонившись перед Ангирой, произнес следующие слова.
Sloka 22:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi Parīkṣite, ačkoliv velký mudrc Aṅgirā věděl vše, položil králi tyto otázky. Král Citraketu, který si přál mít syna, se tedy s velkou pokorou hluboce poklonil a promluvil k mudrci následovně.
ТЕКСТ 23:
Царь Читракету ответил: О великий Ангира, аскетические подвиги, глубокие познания и погружение в самадхи очистили тебя от всех грехов. Поэтому тебе, совершенному йогу, известно все, что творится внутри и вокруг таких обусловленных материальным телом душ, как я.
Sloka 23:
Král Citraketu řekl: Ó velký Aṅgiro, díky askezi, poznání a transcendentálnímu samādhi jsi osvobozený od všech hříšných reakcí. Jako dokonalý yogī proto chápeš všechny vnější a vnitřní záležitosti, které se týkají vtělených, podmíněných duší, jako jsme my.
ТЕКСТ 24:
О великая душа, хотя тебе известно все на свете, ты все же спрашиваешь меня о причине снедающего меня беспокойства. Позволь же мне, повинуясь твоему желанию, открыть его причину.
Sloka 24:
Ó velká duše, je ti známé vše, a přesto se mě ptáš, proč jsem plný úzkosti. Na tvůj pokyn ti tedy vyjevím příčinu.
ТЕКСТ 25:
Человек, которого мучат голод и жажда, не будет рад гирлянде из цветов, сандаловой пасте и другим украшениям для тела. Так и меня не радуют мои обширные владения, могущество и богатства, которым завидуют даже великие полубоги, — ведь у меня нет сына.
Sloka 25:
Tak jako člověka, jehož sužuje hlad a žízeň, netěší vnější uspokojení květinovými girlandami nebo santálovou pastou, mě netěší má říše, bohatství či vlastnictví — které jsou žádoucí i pro velké polobohy — protože nemám syna.
ТЕКСТ 26:
Поэтому, о великий мудрец, умоляю тебя, спаси меня и моих предков, которым моя бездетность грозит погружением в кромешную тьму ада. Прошу, сделай так, чтобы у меня родился сын и спас всех нас от адских мучений.
Sloka 26:
Proto prosím, ó velký mudrci, zachraň mě a mé předky, kteří klesáme do temnoty pekla následkem toho, že nemám žádného potomka. Laskavě něco učiň, abych mohl mít syna, který by nás vysvobodil z pekelných podmínek.
ТЕКСТ 27:
Ангира Риши, рожденный из ума Господа Брахмы, милостиво согласился исполнить просьбу царя Читракету. Могущественный мудрец провел жертвоприношение, во время которого он принес сваренный в молоке рис в жертву Тваште.
Sloka 27:
Aṅgirā Ṛṣi, který se narodil z mysli Pána Brahmy, byl k Mahārājovi Citraketuovi v odpověď na jeho žádost velice milostivý. Jelikož byl nesmírně mocnou osobností, vykonal oběť, ve které nabídl sladkou rýži Tvaṣṭovi.
ТЕКСТ 28:
О Махараджа Парикшит, лучший из рода Бхараты, остатки жертвенной пищи великий мудрец Ангира отдал Критадьюти, первой и самой достойной из миллионов жен царя Читракету.
Sloka 28:
Ó nejlepší z Bhāratovců, Mahārāji Parīkṣite, zbytky jídla obětovaného v yajñi dal velký mudrc Aṅgirā první a nejpřednější z miliónů Citraketuových královen, která se jmenovala Kṛtadyuti.
ТЕКСТ 29:
Thereafter, the great sage told the King, “O great King, now you will have a son who will be the cause of both jubilation and lamentation.” The sage then left, without waiting for Citraketu’s response.
Sloka 29:
Velký mudrc poté řekl: “Ó vznešený králi, budeš mít syna, který bude příčinou radosti i nářku.” Pak odešel, aniž by čekal na Citraketuovu odpověď.
ТЕКСТ 30:
Как Криттика-деви, приняв от Агни семя Господа Шивы, зачала Сканду [Карттикею], так и Критадьюти, вкусив пищу, принесенную в жертву Ангирой, понесла от царя Читракету.
Sloka 30:
Tak jako Kṛttikādevī počala dítě jménem Skanda (Kārttikeya), když od Agniho získala semeno Pána Śivy, Kṛtadyuti otěhotněla poté, co snědla zbytky jídla z yajñi vykonané Aṅgirou a získala semeno od Citraketua.
ТЕКСТ 31:
О царь, плод, зачатый Махараджей Читракету, правителем Шурасены, день ото дня рос во чреве царицы Критадьюти, подобно прибывающей луне.
Sloka 31:
Ó králi Parīkṣite, když královna Kṛtadyuti obdržela semeno od Mahārāje Citraketua, krále Śūraseny, postupně spěla do pokročilého stádia těhotenství, stejně jako měsíc dorůstá během jasných čtrnácti dnů.
ТЕКСТ 32:
В положенный срок царевич появился на свет. Весть об этом с ликованием встретили все обитатели Шурасены.
Sloka 32:
Poté se v pravý čas králi narodil syn. Tato zpráva naplnila všechny obyvatele státu Śūrasena nesmírnou radostí.
ТЕКСТ 33:
Больше всех рождению царевича радовался сам царь. Омывшись и нарядившись в лучшие одежды, царь собрал ученых брахманов, чтобы те благословили младенца и провели церемонию по случаю его рождения.
Sloka 33:
Král Citraketu měl obzvláště velkou radost. Poté, co se očistil koupelí a ozdobil šperky, nechal učené brāhmaṇy dítěti požehnat a vykonat obřad u příležitosti zrození.
ТЕКСТ 34:
Царь щедро одарил проводивших обряд брахманов золотом, серебром, одеяниями и украшениями. Он пожаловал им деревни, лошадей и слонов, а также шестьсот миллионов коров.
Sloka 34:
Brāhmaṇům, kteří se podíleli na obřadu, dal král milodarem zlato, stříbro, oděvy, šperky, vesnice, koně a slony, jakož i šest set miliónů krav.
ТЕКСТ 35:
Подобно грозовой туче, проливающей дождь на все, благодетельный царь Читракету щедро осыпал дождем своих даров всех своих подданных в надежде, что это приумножит славу, богатство и увеличит продолжительность жизни его сына.
Sloka 35:
Stejně jako mrak sesílá vodu na zemi bez rozlišování, velkomyslný král Citraketu s touhou zvětšit slávu, bohatství a délku života svého syna rozdával jako déšť veškeré kýžené věci každému.
ТЕКСТ 36:
Когда бедняк в результате долгих трудов зарабатывает какое-то состояние, его привязанность к деньгам растет день ото дня. Так же день ото дня росла и любовь Читракету к своему долгожданному сыну.
Sloka 36:
Když chudý člověk získá s velkými potížemi nějaké peníze, jeho zalíbení v nich ze dne na den vzrůstá. Podobně když král Citraketu po velkých nesnázích obdržel syna, jeho láska k němu rostla každým dnem.
ТЕКСТ 37:
Так же крепко, как и отец, привязалась к мальчику его мать Критадьюти, окружившая сына заботой и лаской. Другие же царицы, видя сына Критадьюти, сгорали от желания иметь своих собственных сыновей.
Sloka 37:
Matčina připoutanost a pozornost věnovaná dítěti přehnaně rostla; stejně jako otcova. Ostatní manželky byly při pohledu na Kṛtadyutina syna nesmírně vzrušené horečnatou touhou mít také syny.
ТЕКСТ 38:
День и ночь холя и лелея сына, царь Читракету все сильнее привязывался и к его матери, царице Критадьюти. Так постепенно он совсем охладел к своим бездетным женам.
Sloka 38:
S tím, jak se král Citraketu pečlivě staral o svého syna, rostla jeho láska ke královně Kṛtadyuti, zatímco jeho láska k ostatním manželkám, které byly bezdětné, se postupně vytrácela.
ТЕКСТ 39:
Горю бездетных цариц не было конца. Чувствуя пренебрежение царя, они, охваченные ревностью, проклинали свою горькую участь.
Sloka 39:
Ostatní královny byly ze své bezdětnosti velice nešťastné. Jelikož je král zanedbával, naříkaly a plny závisti se proklínaly.
ТЕКСТ 40:
Если жена не рожает детей, муж пренебрегает ею, а другие жены относятся к ней, как к своей служанке. Воистину, на ней лежит печать проклятия за прошлые грехи.
Sloka 40:
Manželku, která nemá syny, její manžel doma zanedbává a spolumanželky ji haní jako služebnou. Taková žena je po všech stránkách odsouzená za svůj hříšný život.
ТЕКСТ 41:
Даже служанки нашего супруга не обойдены его вниманием, и потому им не о чем печалиться. Мы же попали в услужение к служанке, поэтому нет никого несчастнее нас.
Sloka 41:
Dokonce i služebným, které neustále slouží manželovi, se od něho dostává úcty. Nemají tedy proč naříkat. My jsme ale služebnice služebné, a tím pádem ty největší nešťastnice.
ТЕКСТ 42:
Шри Шукадева Госвами продолжал: Пренебрежение со стороны мужа и зрелище счастливой Критадьюти, имевшей сына, разожгли в сердцах бездетных цариц ревность, которая день ото дня становилась сильнее.
Sloka 42:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Kṛtadyutiny spolumanželky, zanedbávané svým manželem a hledící na její bohatství plynoucí z toho, že měla syna, neustále planuly závistí, která se stala velice silnou.
ТЕКСТ 43:
Зависть полностью затмила разум бездетных жен царя. Не в силах более терпеть равнодушие мужа, эти бессердечные женщины в конце концов отравили царевича.
Sloka 43:
S tím, jak jejich závist rostla, přišly o inteligenci. Měly tvrdé srdce a nemohly snést královu nevšímavost, a proto nakonec podaly jeho synovi jed.
ТЕКСТ 44:
Не подозревая о злодеянии, совершенном ее ревнивыми соперницами, царица Критадьюти, думая, что царевич крепко спит, прогуливалась по своим покоям. Она и не подозревала, что сын ее уже мертв.
Sloka 44:
Královna Kṛtadyuti neměla o jedu podaném svými spolumanželkami ani zdání a chodila po domě s přesvědčením, že její syn tvrdě spí. Nevěděla, že je mrtvý.
ТЕКСТ 45:
Решив, что мальчик спит слишком долго, рассудительная царица Критадьюти попросила кормилицу: «Милый друг, принеси моего сына».
Sloka 45:
Královna Kṛtadyuti, která byla velice inteligentní, si myslela, že dítě spí již dost dlouho, a pokynula chůvě: “Má milá přítelkyně, přines mi prosím mého syna.”
ТЕКСТ 46:
Подойдя к колыбели, служанка увидела, что глаза у мальчика закатились. Он не подавал признаков жизни, и тело его потеряло чувствительность. Поняв, что ребенок мертв, служанка вскричала: «Горе мне!» — и рухнула наземь.
Sloka 46:
Když služebná přišla k ležícímu dítěti, viděla, že má oči obrácené v sloup. Nejevilo žádné známky života a všechny jeho smysly byly nečinné. Jakmile pochopila, že zemřelo, vykřikla: “Teď jsem ztracená!” a zhroutila se na zem.
ТЕКСТ 47:
В смятении кормилица била себя в грудь обеими руками и громко причитала. Заслышав ее стенания, царица поспешила в комнату сына и, бросившись к нему, поняла, что его настигла внезапная смерть.
Sloka 47:
Služebná se v nesmírném vzrušení bila oběma rukama do prsou a vykřikovala slova plná lítosti. Královna slyšela její pronikavý hlas, okamžitě tam přišla, a když přistoupila ke svému synovi, uviděla, že náhle zemřel.
ТЕКСТ 48:
Лишившись чувств от великого горя, царица упала навзничь, и ее волосы и одежды разметались по полу.
Sloka 48:
Za velkého nářku královna ztratila vědomí a upadla na zem s rozcuchanými vlasy a rozhozenými šaty.
ТЕКСТ 49:
О царь Парикшит, на звуки громких рыданий сбежались все обитатели дворца — и мужчины, и женщины. Разделяя горечь утраты, они вместе с царицей стали оплакивать смерть ее сына. Даже отравительницы, чтобы скрыть свою вину, плакали притворными слезами.
Sloka 49:
Ó králi Parīkṣite, všichni obyvatelé paláce, muži i ženy, tam přispěchali, když slyšeli hlasitý křik, a se stejným zármutkem začali bědovat i oni. Královny, které podaly jed, také okázale plakaly, plně si vědomy svého přestupku.
ТЕКСТЫ 50-51:
Когда царь Читракету узнал о внезапной смерти сына, он почти ослеп от горя. Скорбь по любимому сыну сжигала его, как пожар, и, направляясь к умершему мальчику, он постоянно спотыкался и падал. Окруженный советниками и учеными брахманами, Читракету приблизился к телу сына и замертво пал у его ног. Его волосы и одежды пришли в беспорядок. Когда царь, тяжело дыша, с застывшими в глазах слезами, стал приходить в себя, он не мог вымолвить ни слова из-за душивших его рыданий.
Sloka 50-51:
Když král Citraketu slyšel, že jeho syn z neznámých důvodů zemřel, téměř oslepl. Jelikož ho měl velice rád, jeho nářek sílil jako planoucí oheň, a cestou ke svému mrtvému dítěti každou chvíli uklouzl a spadl na zem. Když v přítomnosti svých ministrů, dalších úředníků a učených brāhmaṇů přistoupil k nohám dítěte, omdlel a jeho vlasy a šaty se rozlétly. Poté, co znovu nabyl vědomí, ztěžka dýchal, oči měl plné slz a nemohl mluvit.
ТЕКСТ 52:
Видя убитого горем мужа, царя Читракету, и бездыханного младенца, своего единственного сына, царица запричитала на все лады. Ее причитания разрывали сердца придворных, царских советников и брахманов, причиняя им невыносимую боль.
Sloka 52:
Když královna viděla svého manžela, krále Citraketua, jak tone ve velkém nářku, a když viděla mrtvé dítě, které bylo jediným synem v rodině, bědovala nejrůznějšími způsoby. To zvětšovalo bolest v hloubi srdcí všech obyvatel paláce, ministrů a brāhmaṇů.
ТЕКСТ 53:
Венок с головы царицы упал, а волосы рассыпались по плечам. Потоки слез смыли тушь с ее ресниц и увлажняли грудь, посыпанную порошком кункумы. Царица громко оплакивала смерть своего сына, и в ее причитаниях слышалось сладкое пение птицы курари.
Sloka 53:
Květinová girlanda, která zdobila královninu hlavu, spadla a její vlasy se rozlétly. Kanoucí slzy jí rozpouštěly černé barvivo na řasách a smáčely její prsa, pokrytá kuṅkumovým práškem. Jak naříkala nad ztrátou svého syna, její hlasitý pláč připomínal sladký zpěv ptáka kurarī.
ТЕКСТ 54:
О провидение, о Создатель, Ты ничего не смыслишь в своем деле. Заставляя отца созерцать смерть сына, Ты действуешь вопреки Своим же законам. Нарушая их, Ты превращаешься в безжалостного, жестокого врага всего живого.
Sloka 54:
Běda, ó Prozřetelnosti, ó Stvořiteli, projevuješ nezkušenost v tvoření, protože jsi nechal zemřít syna ještě za života jeho otce, a tak jsi jednal v protikladu ke Svým vlastním zákonům tvoření. Chceš-li odporovat těmto zákonům, pak jsi jistě nepřítelem živých bytostí a nejsi ani trochu milostivý.
ТЕКСТ 55:
О Господь, Ты, конечно же, можешь возразить, что нет такого закона, по которому сын обязательно должен рождаться при жизни отца, а отец должен умирать на руках у сына, поскольку рождение и смерть каждого определяются лишь его собственной кармой. Но если законы кармы действительно так строги, что им под силу управлять даже рождением и смертью, зачем тогда нужен верховный повелитель, Бог? На это Ты скажешь, что материальная энергия не может действовать сама по себе, без вмешательства повелителя. Однако, если карма разлучает родителей с ребенком, тем самым разрывая созданные Тобой же узы любви между ними, не легче ли нам вообще перестать заботиться о наших детях и просто бросить их на произвол судьбы? Лишив нас привязанности к ребенку, побуждающей нас заботиться о нем, Ты лишний раз доказываешь Свою недальновидность и слепоту!
Sloka 55:
Můj Pane, můžeš říci, že neexistuje takový zákon, podle něhož by otec musel zemřít za života svého syna a syn se musel narodit za života svého otce, jelikož každý žije a umírá podle svých plodonosných činností. Je-li však plodonosné jednání tak mocné, že na něm závisí zrození a smrt, pak není třeba vládce, Boha. A jestliže říkáš, že vládce je zapotřebí, protože hmotná energie nemá sílu jednat, pak lze odpovědět, že narušuje-li plodonosné jednání citová pouta, která jsi stvořil, nikdo nebude vychovávat děti s láskou; místo toho je každý krutě zanedbá. Jelikož přesekáváš pouta citové náklonnosti, která nutí rodiče vychovávat své dítě, vypadá to, že jsi nezkušený a postrádáš inteligenci.
ТЕКСТ 56:
Мальчик мой, не покидай свою несчастную беспомощную мать. Только погляди, как убивается твой отец. Без тебя мы беспомощны, ибо нас ждут мучения в темнейших районах ада. Ты — наша единственная надежда на спасение от адских мук. Умоляю тебя, не уходи от нас с безжалостным Ямой!
Sloka 56:
Můj drahý synu, jsem bezmocná a velice zarmoucená; neměl bys mě opouštět. Jen pohleď na svého naříkajícího otce. Jsme bezmocní, protože bez syna budeme muset trpět v nejtemnějších oblastech pekla. Jsi naše jediná naděje, která nás odtamtud může vysvobodit. Proto tě žádám, abys nešel s nemilosrdným Yamou už ani o krok dále.
ТЕКСТ 57:
Проснись, мальчик мой. Хватит спать. Слышишь, твои сверстники зовут тебя играть. Ты, должно быть, проголодался, встань же, напейся материнского молока и развей наше горе.
Sloka 57:
Můj milý synu, spal jsi již dlouho. Nyní prosím vstaň. Tvoji kamarádi tě volají, chtějí si s tebou hrát. Jistě máš velký hlad; vstaň tedy prosím, pij z mého prsu a odstraň naše zoufalství.
ТЕКСТ 58:
Сыночек, я — самая несчастная из женщин, ведь я больше не увижу твоей милой улыбки. Глаза твои закрылись навсегда, тебя отняли от меня и забрали на ту планету, откуда нет возврата. Мальчик мой, я больше никогда не услышу твой нежный голос.
Sloka 58:
Můj milý synu, všechno štěstí mě opustilo, protože již nevidím tvůj nepatrný úsměv. Zavřel jsi oči navěky. Z toho usuzuji, že jsi byl odveden z této planety na jinou, ze které se nikdy nevrátíš. Můj milý synu, již neslyším tvůj příjemný hlas.
ТЕКСТ 59:
Шри Шукадева Госвами продолжал: Вслед за женой, причитавшей над телом сына, убитый горем царь Читракету тоже заплакал навзрыд.
Sloka 59:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Hluboce zarmoucený král Citraketu začal vedle své manželky, která naříkala pro svého mrtvého syna, hlasitě plakat s otevřenými ústy.
ТЕКСТ 60:
Вместе с царем и царицей гибель наследника оплакивали все обитатели дворца, и мужчины, и женщины. Все подданные почти лишились чувств от случившегося несчастья.
Sloka 60:
Když král a královna naříkali, všichni jejich následovníci, muži i ženy, se k nim přidali. Obyvatelé celého království byli kvůli nenadálému neštěstí téměř v bezvědomí.
ТЕКСТ 61:
Узнав о том, что царь гибнет в пучине тоски по сыну, великий мудрец Ангира решил вместе с Нарадой Риши снова навестить его.
Sloka 61:
Když velký mudrc Aṅgirā porozuměl, že král téměř zemřel v oceánu nářku, vydal se tam s Nāradou Ṛṣim.