Skip to main content

ТЕКСТ 58

Sloka 58

Текст

Verš

випаас ту крий-актир
бхӯта-практир авйай
актй-адхӣа пумс тв атра
правишо нвабудхйате
vipaṇas tu kriyā-śaktir
bhūta-prakṛtir avyayā
śakty-adhīśaḥ pumāṁs tv atra
praviṣṭo nāvabudhyate

Пословный перевод

Synonyma

випаа — торговые дворы; ту — затем; крий-акти — энергия для деятельности, или органы действия; бхӯта — пять грубых элементов; практи — материальные элементы; авйай — вечные; акти — энергия; адхӣа — повелитель; пумн — человек; ту — затем; атра — сюда; правиша — вошел; на — не; авабудхйате — обладает знанием.

vipaṇaḥ — obchody; tu — dále; kriyā-śaktiḥ — energie pro činnosti neboli činné smysly; bhūta — pět hrubohmotných prvků; prakṛtiḥ — hmotné prvky; avyayā — věčné; śakti — energie; adhīśaḥ — vládce; pumān — muž; tu — potom; atra — zde; praviṣṭaḥ — vstoupil; na — ne; avabudhyate — má poznání.

Перевод

Překlad

Пять торговых дворов — это пять органов действия. Заключая сделки, они используют все пять элементов, каждый из которых вечен. За всей этой деятельностью стоит душа. Душа — это личность и истинный наслаждающийся. Но, укрывшись в городе-теле, она лишается знания.

Pět obchodů je pět činných smyslových orgánů, které jednají spojenými silami pěti věčných prvků. Za všemi těmito činnostmi je duše, která je osobou a skutečným poživatelem. Jelikož je však nyní skryta ve městě (v těle), chybí jí poznání.

Комментарий

Význam

Живое существо входит в материальный мир с помощью пяти элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира, — из которых формируется его тело. Хотя тело действует благодаря присутствию в нем живого существа, само живое существо остается в тени. Живое существо входит в материальное творение, но, сбитое с толку материальной энергией, оно кажется спрятанным. Из-за своего невежества (нвабудхйате) живое существо оказывается во власти телесных представлений о жизни. Слово буддхи (разум) женского рода, но поскольку разум играет ведущую роль во всех видах деятельности, то в этом стихе его называют адхӣа, «повелителем». Живое существо живет за счет огня, воды и злаков. Сочетание этих трех компонентов позволяет поддерживать жизнь в теле. Поэтому тело называют пракрити, материальным творением. Соединяясь, различные элементы постепенно формируют плоть, кости, кровь и т.д. Это своего рода квартиры. В Ведах говорится, что при переваривании пища разделяется на три части. Твердая ее часть превращается в экскременты, а полужидкая — в плоть. Жидкая часть окрашивается в желтый цвет и снова делится на три части, одна из которых называется мочой. Огненная часть тоже делится натрое, и одна из образующихся при этом частей формирует костную ткань. Из пяти исходных элементов особенно важную роль играют огонь, вода и злаки. Эти три элемента перечислены в предыдущем стихе, где, однако, не упомянуты небо (эфир) и воздух. Обо всем этом говорится в «Бхагавад- гите» (13.20):

Živá bytost vstupuje do hmotného stvoření za pomoci pěti prvků — země, vody, ohně, vzduchu a éteru — a tak se vytváří tělo. Přestože živá bytost jedná zevnitř, zůstává neznámá. Vstupuje do hmotného stvoření, ale jelikož je zmatena hmotnou energií, zdá se, že je skrytá. Tělesné pojetí života je způsobené nevědomostí (nāvabudhyate). Inteligence je ženského rodu, ale kvůli jejímu vlivu na všechny činnosti je v tomto verši označena jako adhīśaḥ, vládce. Živá bytost žije z ohně, vody a obilí. Tělo je udržováno spojením těchto tří prvků, a proto se nazývá prakṛti, hmotné stvoření. Všechny prvky se postupně spojují a vytvářejí maso, kosti, krev atd. To vše se jeví jako různé byty. Ve Vedách je řečeno, že strávená potrava se dělí na tři části. Tuhá část se stává stolicí a polotekutá část se mění v maso. Tekutá část získává žlutou barvu a dělí se dále na tři; jednou z tekutých složek je moč. Stejně tak se dělí na tři i složky pocházející z ohně; jednou z těchto složek jsou kosti. Oheň, voda a obilí jsou ze všech pěti prvků zvláště významné. O těchto třech se mluví v předchozích verších, zatímco o nebi (éteru) a vzduchu nikoliv. To vše vysvětluje Bhagavad-gītā (13.20):

практи пуруша чаива
виддхй андӣ убхв апи
викр ча гу чаива
виддхи практи-самбхавн
prakṛtiṁ puruṣaṁ caiva
viddhy anādī ubhāv api
vikārāṁś ca guṇāṁś caiva
viddhi prakṛti-sambhavān

«Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной происходящих с ними изменений и источником материальных гун является материальная природа». Пракрити, материальная природа, и пуруша, живое существо, являются вечными. Их соединение приводит к различным последствиям и явлениям. То, что возникает при этом, следует считать результатом взаимодействия трех гун материальной природы.

“Věz, že hmotná příroda a živé bytosti nemají počátek. Jejich přeměny a kvality hmoty jsou výtvory hmotné přírody.” Prakṛti, hmotná příroda, a puruṣa, živá bytost, jsou věční. Když spolu přijdou do styku, vznikají různé reakce a projevy, které je třeba považovat za výsledky vzájemného působení tří kvalit hmotné přírody.